facebook

הודעה על ספק יחיד - ספריית OECD לשנת 2021-2022

מאפיינים :

מספר המכרז:
-
סטאטוס:
סגור
בתוקף עד:
17/06/2021 00:00
סוג:
כוונה להתקשרות מול ספק אחד
יחידה מפרסמת:
הדרכה

תיאור

משרד מבקר המדינה בוחן חידוש המנוי לספריית OECD לשנים 2021-2022.

המנוי משווק באופן בלעדי על ידי חברת "טלדן מערכות מידע בע"מ" ועל כן ההתקשרות המבוקשת היא התקשרות עם ספק יחיד על פי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993.

להלן פירוט המוצר, הספק והמחיר המשוער:

 
הספק​המאגר ​המחיר המשוער (ב-₪)
טלדן מערכות מידע בע"מ​ ספריית OECD   17,500  (כולל מע"מ)​

 

להלן מובאת חוות הדעת של בעלת הסמכות המקצועית במשרד לעניין מעמד של הספק הנ"ל כגוף היחיד שמשווק את המוצר דלעיל.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לספק את המוצר דלעיל מוזמן לפנות למשרד בכתב ולהודיע את זהותו של אותו ספק וזאת לא יאוחר מ-17.6.20.

הפנייה תהיה לכתובת: משרד מבקר המדינה, רחוב ארבעה 19, תל-אביב, לידי מנהל תחום רכש משרדי, מר ערן צדוק.