facebook

מבקר המדינה יערוך ביקורת על הדוחות הכספיים של ממשלת ישראל

הדוחות הכספיים של הממשלה אמורים לספק תמונה רחבה על פעילותה, על נכסיה ועל התחייבויותיה, והם הכלי המרכזי המאפשר שקיפות וגילוי נאות בכל הנוגע לפעילות הכספית של משרדי הממשלה

מבקר המדינה הנחה לערוך ביקורת מקיפה על הדוחות הכספיים של ממשלת ישראל

מבקר המדינה, רו"ח מתניהו אנגלמן הנחה את הצוותים המקצועיים לפעול בהתאם לסעיף 12 לחוק מבקר המדינה ולבצע מדי שנה (עד ה- 15.2) ביקורת מעמיקה על הדוחות הכספיים של ממשלת ישראל. הדוחות הכספיים מתייחסים ל"דין וחשבון כולל על ההכנסות וההוצאות של המדינה באותה שנה" ול"מאזן זכויותיה והתחייבויותיה של המדינה למועד תום שנת הכספים".

בראיית המבקר, הדו"חות הכספיים מאפשרים קבלת תמונה מלאה באמצעותה ניתן להצביע על מגמות וסיכונים עתידיים בהתנהלות התקציבית של ממשלת ישראל בראייה צופה פני עתיד. כמו כן, העמקה בבחינת הדו"חות הכספיים הינה חלק מתפיסת המבקר לפיה יש לגוון את סוגי הביקורות הנערכות במשרד המבקר, בפרט לגבי חיזוק תחום הביקורות הפיננסיות. ביקורת זו מקובלת גם במוסדות ביקורת מובילים בעולם, כגון: ארה"ב ואנגליה.

במשרד מבקר המדינה מסבירים כי הדוחות הכספיים של הממשלה אמורים לספק תמונה רחבה על פעילותה, על נכסיה ועל התחייבויותיה, והם הכלי המרכזי המאפשר שקיפות וגילוי נאות בכל הנוגע לפעילות הכספית של משרדי הממשלה והישויות שהיא מחזיקה בהן וכן משמשים ככלי בידי מקבלי ההחלטות בנוגע להקצאת המשאבים. כדי להשיג מטרות אלו על הדוחות הכספיים של הממשלה להיות מלאים, מהימנים ומבוקרים.

יצוין כי מזה שנים רבות משרד המבקר הסתפק בביקורת מדגמית על פרק מסוים מתוך הדוח.

במסגרת הביקורת, משרד מבקר המדינה יבחן בהסתכלות חשבונאית כוללת בראייה רחבה, את הרפורמה החשבונאית הממשלתית, את התקינה החשבונאית על פיה הדוחות ערוכים, את אמינות שלמות ובקרת הנתונים בדוחות, וכן את המגמות וסיכונים העולים מהדוחות.

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן הדגיש: "החוק קובע מפורשות שמחובתו של מבקר המדינה לבצע בקרה שוטפת ומעמיקה על הדוחות הכספיים של הממשלה ולהגישו בדוח השנתי ב-15 לפברואר. כמבקר מדינה שהינו רואה חשבון, אני רואה חשיבות רבה במיקוד הביקורת בסיכונים המרכזיים ובאיתנות הפיננסית של המדינה על זרועותיה השונים".

Ynet-11.2.2020.jpgמתוך אתר Ynet