facebook

גיוס מתמחים 2022

מאפיינים

סוג המשרה:
משרת מתמחה
סטטוס המשרה:
פתוח
בתוקף עד:
04/02/2021 00:00
מספר משרות מבוקש:
6
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:
 

מסמכים וטפסים להורדה

אין קבצים

תיאור המשרה

תיאור המשרה:

למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (להלן: המשרד) דרושים/ות מתמחים/ות במשפטים למועד מרץ 2022 וספטמבר 2022, כמפורט להלן:

  • ביחידת הייעוץ המשפטי בירושלים - 1 במרץ 2022 (משרה אחת); 1 בספטמבר 2022 (משרה אחת)

  • ביחידת הייעוץ המשפטי בתל אביב - 1 בספטמבר 2022 (משרה אחת)

  • ביחידת הייעוץ המשפטי בחיפה - 1 בספטמבר 2022 (משרה אחת)

  • בלשכה המשפטית בהנהלת נציבות תלונות הציבור בירושלים - 1 בספטמבר 2022 (משרה אחת)

  • באגף בירור תלונות בנציבות תלונות הציבור בתל אביב  - 1 במרץ 2022  (משרה אחת)


מה זה אומר להתמחות במשפטים במשרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור?

 


אופן הגשת המועמדות למשרות ההתמחות במשרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

הגשת המועמדות לכל אחת מן המשרות המפורטות לעיל, תיעשה באמצעות מילוי תיק אישי והגשת מועמדות נפרדת באתר קודקס (http://www.codex.co.il/) תשומת הלב כי לכל אחת מהיחידות מפורסמת הודעה נפרדת.

נתוני המועמדים יועמדו לעיונם של עובדי המשרד האמונים על הליכי המיון, הבחירה והקליטה.

על המועמד לצרף לבקשתו את המסמכים הבאים:

  1. מסמך ובו קורות חיים מפורטים; 

  2. גיליונות ציונים מעודכנים הכוללים ממוצע משוקלל מכל שנות הלימוד במסמך רשמי של המוסד שבו למדו;

  3. תעודות בגין השכלה נוספת;

  4. המלצות;

  5. תעודת בוגר במשפטים או אישור של מוסד מוכר כהגדרתו בכללי לשכת עורכי הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחות), התשכ"ב-1962, המעיד כי המועמד מצוי בשנת הלימודים השלישית או כי הוא סיים את שנת הלימודים השלישית לקראת תואר בוגר במשפטים.

 

זימון לראיון יותנה במילוי טופס הצהרה בדבר קרובי משפחה ובדבר ניגוד עניינים - שיישלח למועמדים שיוחלט לזמנם לראיון. כל מועמד שיש לו קרוב משפחה אשר מועסק במשרד מבקר המדינה, מועמדתו תיבחן על פי כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבת משפחה) (עובדי משרד מבקר המדינה), התש"ל-1969. 

מועמד אשר מגיש מועמדות להתמחות ליותר ממשרה אחת במשרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור, יציין את סדר העדיפויות שלו מבחינת מקום ההתמחות.

הבקשות שיתקבלו יעברו מיון ודירוג ראשוני שלאחריו יוזמנו המועמדים המתאימים לראיון.

המועמדים/ות שיזומנו ירואיינו ע"י ועדה אשר תבחן את התאמת המועמדים לאיוש משרות ההתמחות.

מועמדים/ות שייבחרו להתמחות ביחידה במשרדנו, יתבקשו להתחייב בכתב להתמחות באותה יחידה.

כתנאי להתחלת התמחות במועדים הנ"ל יידרש היתר להתמחות מלשכת עורכי הדין.

ראיונות יחולו ביום 8.3.2021.

המועד האחרון להגשת מועמדויות למשרות ההתמחות המפורטות לעיל  הינו 4.2.2021 באמצעות אתר קודקס.

מועמדויות שיוגשו לאחר מועד זה, ישקלו בהתאם לצורך בלבד והמשרד איננו מחויב להתחשב בהן.

מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, אך היא מיועדת לגברים ונשים כאחד.