facebook

מזכיר/ה בנציבות תלונות הציבור בלשכת המשרד בחיפה

מאפיינים

סוג המשרה:
מזכיר/ה / קלדנ/ית
סטטוס המשרה:
פתוח
בתוקף עד:
01/10/2020 00:00
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:

מסמכים וטפסים להורדה

תיאור המשרה

דרוש/ה מזכיר/ה (למשרה זמנית) לתקופה של עד 6 חודשים לכל היותר, לאגף בנציבות תלונות הציבור, רח' חסן שוקרי 12 חיפה.

ההעסקה תהיה בתנאי חוזה בשכר שווה ערך לדרגה 16 בדירוג המינהלי של עובדי מדינה.

תיאור התפקיד:  

העובד/ת יפעל/תפעל בהתאם להנחיות  מנהל האגף, ובכלל זה יעסוק/תעסוק  בריכוז עבודת אגף בנציבות תלונות הציבור; תיאום פגישות ודיונים; הכנת מסמכים, קובצי אקסל ומצגות; מתן שירות ליחידות אחרות במשרד; ארגון מסמכים וחומרים ממוחשבים בארכיון ובמערכות ממוחשבות; וכן ביצוע פעולות נוספות בהתאם לצורך ועל פי דרישת מנהל האגף.

הכישורים הנדרשים:

תעודת בגרות מלאה 

ידיעת השפה העברית על בוריה וידיעת השפה האנגלית ברמה טובה  

ידע בתוכנות אופיס: word, excel, outlook, powerpoint

יחסי אנוש ונועם הליכות

תודעת שירות גבוהה

יכולת עמידה במצבי לחץ

תנאים נוספים:

  1. 5 ימי עבודה בשבוע, 42 שעות שבועיות.
  2. שעות העבודה יהיו בין השעה 7:30  לשעה  16:00 עם גמישות במקרה הצורך. 
  3. תידרש עבודה בשעות נוספות בהתאם לצרכי העבודה.
  4. לא יתקבל/תתקבל מועמד/ת לעבודה אם מועסק/ת במשרד קרוב/ת משפחה שלו/ה, כהגדרתו בפיסקה 13.3 בתקשי"ר.
  5. המשרות מיועדות הן לנשים והן לגברים.
  6. העובד/ת יידרש/תידרש לעבור בדיקת סיווג בטחוני, כמקובל.

המשרד יזמן לראיון בפני ועדת בחירה עד 8 מועמדים/ות בעלי/ות ההישגים הגבוהים ביותר במבחן מקצועי ממוחשב שיערך ולפי שיקול דעתו של המשרד בהתאם להערכת המועמד/ת על בסיס קורות חיים.

המעוניין/נת להגיש מועמדות למשרה ימלא/תמלא טופס בקשה למשרה פנויה (מדף 2115), בצירוף קורות חיים, צילום תעודת בגרות מלאה והמלצות במרוכז למייל   Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' גרציה בסלי, רכזת אגף משאבי אנוש ולציין "עבור משרת מזכירה בנציבות תלונות הציבור- חיפה". מועמד/ת אשר לא ימציא/תמציא צילום תעודת בגרות מלאה יחשב/תחשב כמי שאינו/אינה עומד/ת בתנאי הסף ולא יוזמן/תוזמן לראיון. את הפניות יש להעביר לא יאוחר מיום 1.10.20.