facebook

סיום תקופת ההסדר לגבי המתמודד מר גדעון סער

​מבקר המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 24א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992, מודיע בזאת כי המתמודד מר גדעון סער נרשם כמייסד של המפלגה ומשכך תקופת ההסדר כהגדרתה בחוק באשר לבחירות לכנסת העשרים וארבע הסתיימה בתאריך 18.1.21.