facebook

בעקבות התערבות נציבות תלונות הציבור אושרה לנכה מערכת הביטחון בדיקת MRI

המתלונן, אשר מוכר כנכה על ידי משרד הביטחון, פנה לשירותי בריאות כללית בבקשה לאשר לו בדיקת MRI. כללית הפנתה את המתלונן למשרד הביטחון שדחה גם הוא את הבקשה

​המתלונן הינו נכה המוכר על ידי משרד הביטחון משנת 2003 בשיעור 15%.

המתלונן פנה לשירותי בריאות כללית בבקשה לאשר לו בדיקת MRI. כללית הודיעה למתלונן כי מאחר שהבדיקה המבוקשת קשורה לנכותו המוכרת על ידי משרד הביטחון, הרי שהאחרון צריך לספק את הבדיקה ולממנה, ולא קופת החולים. משרד הביטחון דחה אף הוא את בקשת המתלונן ועמד על כך שכללית היא שאמורה לספק למתלונן שירותים רפואיים.

המתלונן פנה אף לנציבות הקבילות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי במשרד הבריאות וזו קיבלה את עמדת הכללית והפנתה אותו שוב למשרד הביטחון.

בירור נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה אליה פנה המתלונן העלה כי בהתאם לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט- 1959 [נוסח משולב], היות ודרגת נכותו של המתלונן פחותה מ-20%, הוא זכאי לקבל מקופת החולים טיפול רפואי ככל מבוטח אחר לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

בעקבות הצבעת נציבות תלונות הציבור בפני הכללית, הודיעה הכללית כי אושרה למתלונן הבדיקה במימונהּ, וכן נשלח ריענון לרופאי הכללית על מנת שמקרה דומה לא יישנה.

גם נציבות הקבילות במשרד הבריאות אליה פנתה נציבות תלונות הציבור בעניין, אישרה כי נפלה טעות מקצועית בתשובתה למתלונן והודתה לנציבות תלונות הציבור על הפניית תשומת הלב לטעות זו. עוד הודיעה נציבות הקבילות במשרד הבריאות כי היא פועלת כעת לתיקון טעות זו בקרב עובדיה  ואף עורכת בירור משלים של נושא הזכאות של נכים המוכרים על ידי משרד הביטחון ושדרגת נכותם פחותה מ- 20%  אל מול משרד הביטחון לשם מיצוי הזכויות של מטופלים אלו.