facebook

תחילת תקופת ההסדר לגבי המתמודד מר מורן ישראל

מבקר המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 24א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן- החוק), מודיע בזאת כי תקופת ההסדר כהגדרתה בחוק לגבי המתמודד מר מורן ישראל לגבי הבחירות לכנסת העשרים ואחת החלה בתאריך 28/08/2017.