facebook

מכרז פומבי 6/2019 - להקמת תצוגה לתערוכת מורשת במשרד מבקר המדינה בירושלים

מאפיינים :

מספר המכרז:
06/2019
סטאטוס:
פתוח
בתוקף עד:
07/01/2020 00:00
סוג:
מכרז
יחידה מפרסמת:
רכש

תיאור

משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור (להלן - המשרד) מזמין בזה להציע הצעת מחיר תחרותית לביצוע והקמת תצוגה לתערוכת מורשת, לפי כל התכניות, המפרטים, המסמכים והתנאים המפורטים המצורפים לפנייה זו (ראו להלן) ומהווים חלק בלתי נפרד ממנה.

התערוכה המתוכננת תוקם במבנה המטה של משרד מבקר המדינה ברח' מבקר המדינה 2, ירושלים.

באתר ייערך סיור, שבמהלכו יינתן למציעים הסבר מקיף על מקום התצוגה המתוכננת ומהותה. על המציע מוטלת החובה להגיע בעצמו וההשתתפות הינה חובה, והיא תנאי להשתתפות במכרז.

על המציע לצרף את כל התצהירים והאישורים כנדרש לפי סעיף 2ב (א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"-1976.

להלן תנאי המכרז המלאים והמחייבים.

התנאים המוקדמים המקצועיים להשתתפות במכרז:

  1. על המציע להיות בעל ניסיון מוכח בבניית לפחות 5 תצוגות מוזיאליות במוזיאונים מוכרים על ידי מועצת המוזיאונים שנפתחו לקהל במהלך 15 שנים אחרונות או מרכזי מבקרים, בהיקף עלות של מינימום 200,000 ₪ כולל מע"מ לכל תצוגה עבור עבודת קבלן תצוגה, כאשר שטח התצוגה אינו קטן מ-60 מטר רבוע.
  2. כדי להוכיח את ניסיונו כנדרש על המציע לצרף תיק עבודות עם הפרטים האלה: תיאור העבודה, שטח התצוגה, היקף העבודות וסכומיהן, מועדיהן, שם הלקוח, שם איש הקשר אצל הלקוח ומספר הטלפון שלו.

על מציע לשלוח טופס רישום למכרז לנציגו המוסמך של המשרד, כמפורט בכתב המכרז בסעיף 11-ט'-2 לא יאוחר מיום 26/11/19 בשעה 14:00.

סיור קבלנים יערך ביום ראשון תאריך 1/12/19 בשעה 11:00 במשרד מבקר המדינה שברח' מבקר המדינה 2 בירושלים, התכנסות ברחבת המבואה למשרד. השתתפות חובה.

שאלות המציעים יופנו בכתב בלבד בפורמט Word לנציגו המוסמך של המשרד, לא יאוחר מיום   5/12/19 בשעה 12:00.

תשובות המשרד על כל השאלות יישלחו בדוא"ל לכל המציעים שהתקבל מהם טופס רישום למכרז עד לתאריך 26/12/19. בתשובות יכללו גם שינויים ותיקונים שייעשו במכרז בעקבות שאלות המציעים, אם יהיו כאלה.

אופן הגשת ההצעות:

  1. טופס הצעת המחיר (נספח ז') יוגש בשני עותקים, במעטפה נפרדת אשר עליה יירשם: "מכרז מס' 6/2019 - הקמת תצוגת חדר מורשת - הצעת מחיר".
  2. יתר מסמכי המכרז יוגשו בשני עותקים, במעטפה נפרדת אשר עליה יירשם: "מכרז מס' 6/2019 - הקמת תצוגת חדר מורשת (לא כולל הצעת מחיר)".
  3. את שתי המעטפות האמורות יש להכניס למעטפה שלישית שעליה יירשם מכרז מס' 6/2019 להקמת תצוגת חדר מורשת. את המעטפה השלישית כשהיא חתומה, מלאה ושלמה על כל צרופותיה, יש להכניס לאחת מתיבות המכרזים של המשרד המצויות במקומות האלה: במשרד מבקר המדינה בתל-אביב, ברח' הארבעה 19, מגדל התיכון, קומה 13, ובמשרד מבקר המדינה בירושלים, ברח' מבקר המדינה 2, לא יאוחר מיום 7.1.20 בשעה 14:00.

המשרד שומר לעצמו את הזכות לדחות את מועד הגשת ההצעות לפי שיקול דעתו.

 

הנוסח המלא של מכרז פומבי 6/2019 - להקמת תצוגה לתערוכת מורשת

תכניות ושרטוטים