לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

רקע

שימוש בחומרי הדברה בחקלאות (חומר הדברה או חומר פעיל) נועד להגן על התוצרת החקלאית מפני מזיקים כגון חרקים, חיידקים, פטריות ונגיפים. מרבית חומרי ההדברה הפעילים הם חומרים כימיים או תערובת חומרים כימיים שמשתמשים בהם בתכשירי הדברה . השימוש בחומרים אלו בחקלאות עלול לפגוע בבריאות האדם, במערכות אקולוגיות, בצמחים, בבעלי חיים ובאיכות המים והקרקע. 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר (משרד החקלאות), באמצעות יחידת השירותים להגנת הצומח ולביקורת (הגה"ץ), אחראי מכוח חוק הגנת הצומח, התשט״ז-1956, לאסדרה (רגולציה) של חומרי הדברה לשימוש בצומח. לפי תקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים), התשנ"ה-1994 (תקנות התכשירים), משרד החקלאות אחראי להנפקת תעודות רישום לתכשירי הדברה לצמחים כתנאי לשיווק ולמכירה של התכשירים בארץ, וכן לבחינה מחדש של חומרי ההדברה המותרים לשימוש בישראל. לפי תקנות הגנת הצומח (קיום הוראות תווית אריזה), התשל"ז-1977 (תקנות קיום הוראת התווית), משרד החקלאות אחראי לקביעת הנחיות שימוש בתכשיר הדברה, אשר מפורטות על תווית האריזה שלו, לפקח על כך שהשימוש בתכשיר הדברה נעשה בהתאם להנחיות אלה, ולאכוף זאת. 

בשנים 2014 - 2021 ערכו משרד החקלאות והוועדה לרישום תכשירי הדברה ארבע הערכות מחודשות לבחינת האישור שניתן בישראל לשימוש בחומרי הדברה (רוויזיה), שהתבססו על הערכת סיכונים עדכנית לשימוש בחומרים הכימיים הפעילים שבתכשירי ההדברה, בעקבות האסדרה ואיסור השימוש בחומרי ההדברה האמורים במדינות האיחוד האירופי, שבהן לדברי משרד החקלאות מונהגת רגולציה מחמירה יותר בכל הקשור לחומרי הדברה. 


נתוני מפתח

 • עד פי 10

  היחס בין טונה של חומר הדברה פעיל לאלף טונות תפוקה צמחית בישראל (1.57) לעומת היחס האמור במדינות שנבדקו באירופה. היחס הגבוה ביותר במדינות שנבדקו

 • 113

  מספר חומרי הדברה פעילים שמאושרים לשימוש בישראל, ושאינם מאושרים לשימוש במדינות האיחוד האירופאי

 • 11.7%, 11.6%, 7.5%

  שיעור הדגימות החריגות שמצא משרד החקלאות בסקרים לניטור שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית צמחית, בשנים 2019, 2020 ו-2021 בהתאמה

 • 18.8%

  שיעור הדגימות החריגות שמצא משרד הבריאות בסקר לניטור שאריות חומרי הדברה במזון בישראל, בשנים 2019 - 2020

 • 25% - 60%

  שיעור הדגימות החריגות של שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית בדגימות מבצל ירוק, מסלרי, מחסה, מדובדבן, משמיר, ממלפפון, ומענבים - על פי סקרי משרדי החקלא...

 • 1,451

  מספר הדגימות של תוצרת חקלאית צמחית שבדק משרד החקלאות בשנת 2021, והוא יותר מפי שניים מאשר בשנת 2017

 • 11 שנים

  התקופה שבה לא הותקנו תקנות שנועדו ליישם את הוראות החוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו, התשע"א-2011

 • 9%

  שיעור הבדיקות של החומר הפעיל בתכשירי הדברה שבהם נמצאו חריגות מתוך סך הבדיקות שערך משרד החקלאות בשנים 2017 - 2021

פעולות הביקורת

בשנת 2017 פרסם משרד מבקר המדינה דוח בנושא "השימוש בחומרי הדברה בירקות ובפירות" (הדוח הקודם והביקורת הקודמת). בביקורת הקודמת בדק משרד מבקר המדינה באיזו מידה המצב החוקי הקיים מאפשר למלא צרכים הנוגעים לשימוש בחומרי הדברה בחקלאות. עוד נבדקו היבטים של פיקוח, אכיפה, הסברה והדרכה בנוגע לשימוש בחומרי הדברה. נוסף על כך נבדקו היבטים הקשורים לבטיחות עובדי החקלאות העוסקים בהדברה.

בחודשים ינואר עד ספטמבר 2022 ביצע משרד מבקר המדינה ביקורת מעקב בעניין תיקון הליקויים ויישום ההמלצות שהוגשו בדוח הקודם, ובנוגע להיבטים רלוונטיים נוספים שעלו בביקורת המעקב. הביקורת נעשתה במשרד החקלאות. בדיקות השלמה נעשו בשירות המזון הארצי במשרד הבריאות, במינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה והתעשייה (מינהל הבטיחות), במשרד ראש הממשלה וברשות האוכלוסין וההגירה. 

הביקורת הקודמת:

מבקר המדינה, דוח שנתי 67ב (2017), "השימוש בחומרי הדברה בירקות ובפירות", עמ' 654 - 704.

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  היקף השימוש בחומרי הדברה בישראל - בהתאם לנתוני הלמ"ס, כמות חומר ההדברה הפעיל (החומר הרעיל בתכשיר ההדברה) שנמכרה בישראל בשנת 2018 היא הגבוהה ביותר מבין המדינות שנבדקו באירופה - ביחס לשטח הגידולים החקלאיים במדינה (1.52 טונות חומר פעיל לאלף דונם) וביחס לת...
 • dislike
  שימוש בחומרי הדברה בישראל שנים לאחר שבאירופה ובארצות הברית נאסר או הוגבל השימוש בהם - בביקורת הקודמת עלה כי עד שיושמה הרוויזיה משנת 2014, הציבור בישראל הוסיף להיחשף במשך שנים לחומרי הדברה בחקלאות לאחר שאותם חומרי הדברה כבר נאסרו לשימוש באירופה ושהשימוש...
 • dislike
  הגבלות במכירת חומרי הדברה ובשימוש בהם - אין בישראל הסדר רגולטורי שנועד להגביל את השימוש בחומרי הדברה רעילים בחקלאות רק למי שמורשה לכך, לפיקוח על מכירתם ולהסדרת ההכשרה הנדרשת לשימוש בהם, זאת אף שמשרדי החקלאות, הבריאות ומינהל הבטיחות במשרד הכלכלה מייחסים...
 • dislike
  התקנת תקנות לפי החוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו (חוק הסטנדרטים) - בביקורת הקודמת עלה כי לא הותקנו מכוח החוק תקנות לעיגון נוהל בסיסי שמסדיר ייצור ואספקה של ירקות ופירות המשמשים למאכל אדם באופן שיעמדו בתקנים של איכות ובטיחות, ולכן לא ניתן ליישם את הורא...
 • dislike
  פיקוח של משרד החקלאות על עבודת החקלאים בשטח - בביקורת הקודמת עלה כי משרד החקלאות אינו מפעיל מפקחים שיבקרו במשקים החקלאיים ויבדקו אם ההדברה מתבצעת על פי הוראות השימוש הרשומות על תכשירי ההדברה. בביקורת המעקב נמצא כי הליקוי לא תוקן ופעולות המשרד לשינוי המ...
 • dislike
  חריגות בולטות של שאריות חומרי הדברה בירקות ובפירות - בביקורת הקודמת נמצא כי על פי ממצאי הסקרים של משרדי החקלאות והבריאות גם יחד לשנת 2015, בכמה סוגים של פירות וירקות נמצאו ממצאים חריגים בשליש ועד יותר ממחצית מהדגימות. בביקורת המעקב נמצא כי הליקוי לא תו...
 • dislike
  חיוב בסימון תאריך תפוגה של תכשיר הדברה - בביקורת הקודמת עלה כי אין בהוראות הדין דרישה לרישום תאריך תפוגה על תכשירי הדברה שחיי המדף שלהם הם שנתיים ויותר. בביקורת המעקב נמצא כי הליקוי לא תוקן. משרד החקלאות לא פעל לעדכון תקנות התכשירים באופן שהן יורו כי ג...
 • dislike
  מעקב רפואי אחר עובדים העוסקים בהדברה מן הקרקע - בביקורת הקודמת עלה כי תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטים), התשנ"ג-1992, אינן חלות על עובדים העוסקים בהדברה מן הקרקע. בביקורת עלה כי הליקוי לא תו...
 • dislike
  תיאום בין משרד החקלאות למשרד הבריאות בהצגת ממצאי הסקרים לציבור - בביקורת הקודמת עלה כי הציבור שייחשף לממצאי משרדי החקלאות והבריאות יתקשה לדעת על איזה מהם ראוי להסתמך כדי ללמוד על שיעור החריגות של חומרי הדברה שנמצאו בפירות ובירקות. בביקורת המעקב נמצא כי...
 • dislike
  תמיכה במיזמים להפחתת השימוש בחומרי הדברה - בביקורת הקודמת עלה כי בשנים 2012 - 2016 הפחית משרד החקלאות ב-65% את הסכום הכולל שהקצה לתמיכות במיזמי הדברה משולבת, מ-2 מיליון ש"ח בשנת 2012 ל-700,000 ש"ח בכל אחת מהשנים 2015 ו-2016. בביקורת המעקב נמצא כי הליקו...

  עיקרי המלצות הביקורת

  • [alt]
   מומלץ כי משרד החקלאות יקים מאגר מידע ובו נתונים על הצריכה של כל חומרי ההדברה בישראל, ועל השימוש בהם ויערוך על בסיסו ניתוח מקיף של סוגיה זו ויבחן אם אכן יש בצורכי החקלאות הישראלית כדי להצדיק את השימוש הנרחב בחומרי הדברה בישראל, באופן שעלול לפגוע בבריאות...
  • [alt]
   על משרד החקלאות ומשרד הבריאות, בסיוע משרד רה"ם, לפעול כמתבקש מהוראות חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"ב-2021 (חוק התוכנית הכלכלית) ולפעול לאימוץ מנגנון לעדכון מהיר ויעיל של שיעור שאריות חומרי ההד...
  • [alt]
   מוצע שמשרד החקלאות יפעל להסדיר את הגבלת המכירה של תכשירי ההדברה הנדרשים לחקלאות והגבלת השימוש בהם.
  • [alt]
   מומלץ כי משרד החקלאות ומשרד הבריאות, בשיתוף משרד המשפטים, ישלימו גיבוש עמדה מוסכמת בדבר נוסח הוראות הדין שבהן יפורטו תנאי הייצור ואמות המידה של האיכות והבטיחות הנדרשים בתוצרת חקלאית צמחית ובדבר עקיבות בין המוצר הסופי לבין היצרן או המשווק. על המשרדים לה...
  • [alt]
   מומלץ שמשרדי החקלאות והבריאות יציגו לציבור מסקנות משותפות ותובנות ברורות על שיעורן של שאריות חומרי ההדברה בפירות ובירקות ספציפיים. לשם כך, בד בבד עם פרסום הסקרים הנפרדים של כל משרד, מוצע כי המשרדים יתאמו את פעולותיהם כדי לפרסם תוצר משותף, שיבהיר לציבור...
  • [alt]
  • [alt]
  • [alt]
  • [alt]
  • [alt]

  סיכום

  בשנת 2017 פרסם מבקר המדינה דוח שבחן את השימוש בחומרי הדברה בירקות ובפירות. בביקורת המעקב נמצא כי חלק מהליקויים תוקנו באופן מלא או חלקי כפי שתואר לעיל. עם זאת, נמצאו כמה ליקויים שתוקנו במידה מועטה בלבד, ובכלל זה - הבחינה מחדש של השימוש בחומרי הדברה מסוימים בישראל עדיין נעשית שנים לאחר שאלה נאסרו לשימוש במדינות האיחוד האירופי; על פי סקרי משרדי החקלאות והבריאות בשנים 2019 - 2021, בגידולים מסוימים נמצאו ממצאים חריגים ברבע עד כמחצית מהדגימות, וחלקם נצרכים על ידי הציבור הישראלי באופן תדיר; לא מבוצע פיקוח הולם במשקים החקלאיים על השימוש בתכשירי ההדברה בהתאם לכל הוראות תווית האריזה; לא הותקנו תקנות שנועדו לתת מענה, בין היתר, על חובת מעקב רפואי ועל קיום מבחן ידע לעובדים העוסקים בהדברה בחקלאות. 

  כמו כן, ביקורת המעקב העלתה כי כמות חומרי ההדברה (החומר הפעיל) שנמכרה בישראל בשנת 2018 היא הגבוהה ביותר בין המדינות המפותחות שנבדקו באירופה הן ביחס לשטח הגידולים החקלאיים במדינה והן ביחס לתפוקה הצמחית ומשרד החקלאות לא בחן את הסיבות והמשמעויות הנגזרות מכך. עוד העלתה הביקורת כי אין בישראל הסדר רגולטורי שנועד להגביל את השימוש בחומרי הדברה רעילים בחקלאות למי שמורשה לכך, לפקח על מכירתם, ולהסדיר את ההכשרה הנדרשת לשימוש בהם.

  קיימים חילוקי דעות מהותיים בין משרד החקלאות ומשרד הבריאות במגוון נושאים הנוגעים לאסדרה בנוגע לחומרי ההדברה, וכל צד התבצר בעמדתו במשך שנים. חילוקי דעות אלה אינם מאפשרים פיקוח ובקרה מיטביים על השימוש של החקלאים בשטח בתכשירי הדברה. הדבר גם מונע הסדרה יסודית בנושא חומרי הדברה, אף שקיימת הסכמה עקרונית על הצורך בה. הטיפול בתחום זה נמשך שנים ארוכות, ובינתיים ההגנה על הציבור נפגעת. משרד מבקר המדינה ממליץ למשרדי החקלאות והבריאות למצוא את הדרך לגשר על חילוקי הדעות ביניהם. 

  מדיניות השימוש בחומרי הדברה במדינות האיחוד האירופי צפויה להמשיך ולהשתנות. השינויים מושפעים מגילויים חדשים על השפעותיהם המזיקות של חומרים שונים על הבריאות והסביבה. חשוב מאוד שמשרדי החקלאות והבריאות, בסיוע משרד ראש הממשלה, יסיימו להסדיר את תחום שאריות חומרי ההדברה בהתאם לדרישות האיחוד האירופי בהתאמות הנדרשות לישראל, כדי להגן על צרכני התוצרת החקלאית המקומית ולהקטין את חשיפתם לחומרי הדברה רעילים בישראל.