לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
חשב מלווה; גירעון; תכנית הבראה; עומס מלוות

רקע

הסמכות למנות חשב מלווה (להלן - חשב מלווה או חשב) הוקנתה למשרד הפנים בהחלטת ממשלה 1475 מפברואר 2004. ההחלטה נועדה לתת מענה לפתרון המשבר הכספי החמור שאליו נקלעו רשויות מקומיות רבות. משבר זה התבטא, בין היתר, ביכולת מוגבלת לספק שירותים מוניציפליים לתושביהן, בקושי לשלם שכר לעובדיהן ותשלומים שוטפים ובגידול ניכר בחובותיהן. בהחלטה ניתנו למשרד הפנים סמכויות נוספות לטיפול בגירעונות הרשויות המקומיות, כגון מינוי גובה ממונה והכנסת הרשות לתוכנית הבראה.

משרד הפנים עושה שימוש נרחב בהעסקת חשבים מלווים ברשויות מקומיות הסובלות מגירעונות תקציביים או ממשבר ניהולי, כספי וארגוני. תפקיד החשב נועד בין היתר לפקח על מנגנון הוצאת הכספים ברשויות, להבטיח שהן נעשות בהתאם להוראות הדין וכי ניהולן הפיננסי תקין ומתבצע תוך הקפדה על עמידה במסגרת ההוצאות וביעדי הגבייה. כדי לעמוד במשימותיו, ניתנה לחשב המלווה זכות "חתימה שלישית" על כל מסמכי הרשות שיש להם ערך כספי, נוסף על חתימותיהם של ראש הרשות ושל הגזבר.

נתוני מפתח

 • 79

  מספר הרשויות המקומיות, נכון לפברואר 2020, שמשרד הפנים מינה להן חשבים מלווים. ל-18 מהן מונה חשב מלווה שהוא גם גובה ממונה.

 • 21

  מספר הרשויות המקומיות שמועסק בהן חשב מלווה במשך יותר מ-16 שנים ברציפות, בהן אור עקיבא, ביר אל-מכסור וסח'נין.

 • 62

  מספר הרשויות המקומיות מהמגזר הלא יהודי שמונה להן חשב מלווה, שהן כ-78% מכלל הרשויות שמונו להן חשבים מלווים.

 • כ-20 מיליון ש"ח

  התקציב שהקצה משרד הפנים להפעלת מערך החשבים המלווים בשנת 2020.

 • כ-16.7 מיליון ש"ח

  סה"כ ההוצאה הממוצעת לשנה בגין הפעלת מערך החשבים המלווים בעשור האחרון.

 • 156

  מספר המועמדים נכון לפברואר 2020 שהיו רשומים במאגר החשבים שמנהל משרד הפנים.

 • 52

  מספר החשבים המועסקים מתוך המאגר נכון לפברואר 2020.

 • 7 מתוך 8

  מספר הרשויות שנבדקו ובהן שיעור ההוצאה בגין שירותים מקומיים מסך התקציב השוטף נמוך מהממוצע הארצי (19%).

פעולות הביקורת

​בחודשים מאי עד נובמבר 2020 בדק משרד מבקר המדינה את נושא העסקת החשבים המלווים ב-12 רשויות מקומיות, מהן חמש עיריות: אור עקיבא, טבריה, סח'נין, קלנסווה וקריית שמונה, שש מועצות מקומיות: בוקעאתא, ביר אל-מכסור, דאליית אל-כרמל, מג'דל שמס, מסעדה ועין קניה, והמועצה האזורית: אל-קסום (להלן - הרשויות המקומיות שנבדקו). במשרד הפנים נעשו בדיקות באגף בכיר לבקרה, תקצוב ופיתוח ברשויות המקומיות (להלן - אגף תקצוב ובקרה) ובאגף חשבים מלווים ומינויים, וכן נעשו בדיקות השלמה בשני מחוזות של משרד הפנים: מחוז צפון ומחוז חיפה.

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  עמידה ביעדי תוכניות ההבראה - שש הרשויות המקומיות אור עקיבא, דאליית אל-כרמל, טבריה, סח'נין, קלנסווה וקריית שמונה לא עמדו ביעדי תוכניות ההבראה שאושרו להן, ובשל כך נאלצו לגבש עם משרד הפנים תוכניות חדשות או לעדכן את תוכניות ההבראה. העיריות טבריה, סח'נין, ק...
 • dislike
  צבירת גירעונות - חרף מינויים של חשבים מלווים לרשויות המקומיות שנבדקו והגדלת המלוות והמענקים שקיבלו בשנים 2012 ¬- 2018 לכיסוי גירעונותיהן, שש הרשויות המקומיות אור עקיבא, דאליית אל-כרמל, טבריה, סח'נין, קלנסווה וקריית שמונה לא הצליחו להתאזן תקציבית, וגירע...
 • dislike
  עמידה במסגרת התקציב בשנת בחירות - בשנים שהתקיימו בחירות לרשויות המקומיות ולנבחריהן, החשבים המלווים ברשויות המקומיות שנבדקו לא הצליחו למנוע פריצה של התקציב. כך, לדוגמה, בשנת 2018, שנערכו בה הבחירות האחרונות לרשויות המקומיות, שש מבין שמונה הרשויות שנבדק...
 • dislike
  תפקוד החשבים - החשבים המלווים שמינה משרד הפנים לרשויות המקומיות בשמונה מבין 12 רשויות שנבדקו לא הצליחו לאורך שנים להביא להבראתן של הרשויות המקומיות לטווח הארוך ולניהולן התקין. בשבע מבין שמונה רשויות מקומיות הועסקו החשבים המלווים במשך יותר משמונה שנים...
 • dislike
  שירות לתושב - נמצא כי בשבע מבין שמונה רשויות: אל-קסום, ביר אל-מכסור, דאליית אל-כרמל, טבריה, סח'נין, קלנסווה וקריית שמונה, שמכהנים בהן חשבים מלווים לאורך שנים, שיעור ההוצאה בגין שירותים מקומיים מסך התקציב השוטף נמוך באופן משמעותי מהממוצע הארצי - כ-19%.
 • dislike
  הליך הבחירה של החשב המלווה - מעיון בפרוטוקולים של הצוות המקצועי לבחירת מועמדים לתפקיד חשב מלווה אי אפשר ללמוד על התנהלות הליך הבחירה בתוך הצוות, על השיקולים שהובילו לבחירת כל מועמד, ואין פירוט אם הבחירה נעשתה לפי כללים, אמות מידה או קריטריונים שנקבעו ב...
 • dislike
  תקופת העסקת החשב המלווה - בהתאם לנוהל מאגר ומינוי חשבים מלווים, משרד הפנים אישר להעסיק 17 חשבים מבין 52 שהועסקו בכל הרשויות המקומיות לתקופות רצופות של שמונה שנים, בשנים 1999 עד 2010, ולאחר שיצאו לתקופת הפסקה של 12 חודשים, חזר והעסיק אותם לתקופות נוספות...
 • dislike
  פתיחת המאגר בפני מועמדים ומועמדות - משרד הפנים נוהג לפרסם בכל חצי שנה מודעה על פתיחת מאגר החשבים המלווים בפני מי שמעוניין להגיש מועמדות לשמש כחשב מלווה. המודעה מתפרסמת רק באתר האינטרנט של המשרד והדבר עלול לצמצם את קהל היעד של מועמדים פוטנציאליים הראויי...
 • dislike
  הליך הבקרה על תפקוד החשבים - אגף תקצוב ובקרה לא קבע הנחיות או נוהלי עבודה בנושא הבקרה, לרבות הגדרה רשמית וכתובה בעניין תפקידו של רכז החשבים הארצי. כמו כן, אף שהאגף מקבל את ממצאי הדוחות מהרשויות המקומיות שמועסקים בהן חשבים מלווים ואת ממצאי הבקרה של המחו...
 • dislike
  הגשת דוחות על ידי החשבים - משרד הפנים אינו מקפיד שהחשבים המלווים יגישו לו את דוחות האבחון הראשוני ואת תוכניות העבודה בתוך 60 יום ממועד מינויים לתפקיד, כנדרש במדריך המקצועי השלם לחשב המלווה ברשות המקומית. החשבת המלווה בעיריית קריית שמונה לא הכינה עם כני...

  תרשים התקציר

  התפלגות הרשויות המקומיות שמכהן בהן חשב מלווה לפי מחוזות משרד הפנים

  עיקרי המלצות הביקורת

  • [alt]
   מומלץ כי משרד הפנים ימנה גם חשבים חדשים שטרם כיהנו ויבחן את האפשרות להגדיל את השילוב של נשים זאת כדי לקדם את עקרון השוויון ומתן הזדמנות למועמדים חדשים וגם כדי לרענן את השורות ולמנוע שחיקה של המכהנים בפועל. על הרשויות הנמצאות בתוכניות הבראה ובליווי חשב...
  • [alt]
   על הרשויות המקומיות ומשרד הפנים להכין תוכניות הבראה הניתנות לביצוע על מנת שיהיה ניתן ליישמן בפרקי הזמן שנקבעו בהן. הקטנת הגירעונות של הרשויות בדרך של קבלת מלוות אין בה כדי לתרום ליציבות הכלכלית של הרשות, כי אומנם הן מציגות בדוחותיהן הכספיים ירידה בגירע...
  • [alt]
   משרד מבקר המדינה ממליץ למשרד הפנים לבחון את מצבת כוח האדם באגף התקצוב והבקרה מול המשימות המוטלות עליו, ולהכין נוהל עבודה לבקרה ופיקוח על פעילות החשבים המלווים. כן מומלץ למפות את הכשלים והליקויים ברשויות המקומיות על מנת שניתן יהיה לפעול לתיקונם ולקיים ה...
  • [alt]
   על משרד הפנים להעריך את תפקוד החשב המלווה על פי ביצועיו ברשות המקומית תוך קביעת מדדים ברורים לבחינת השיפור בהתבסס על מצבה של הרשות. כמו כן, על המשרד לקיים משוב ולהביא את תוכן שאלון ההערכה לידיעת החשבים המלווים כדי שיוכלו לשפר את תפקודם וכדי להפיק תובנו...
  • [alt]
   על משרד הפנים להדק את הבקרה מטעמו על הרשויות המקומיות המצויות במסגרת תוכניות הבראה, במיוחד בשנות בחירות, שבהן הרשויות נהגו לפרוץ את התקציב ולצבור גירעונות גבוהים, ולהנחות את החשבים המלווים לפעול בעניין זה תוך מתן תשומת לב מיוחדת לשנים אלו.

  סיכום

  ממצאי הביקורת מעלים ליקויים בתפקוד משרד הפנים בניהול, בתפעול ובבקרה על מערך העסקת החשבים המלווים ברשויות המקומיות. הועלו פערים בכל הנוגע למינוי חשבים מלווים, לתפקוד החשבים והאפקטיביות שבהעסקתם ברשויות המקומיות שבהן מונו, לרבות יישום תוכניות הבראה ועמידה ביעדיהן כדי להביאן לאיזון תקציבי.

  שש רשויות מקומיות מבין 12 הרשויות שנבדקו לא הצליחו לעמוד ביעדי תוכניות ההבראה שעליהן חתמו במשך השנים עם משרד הפנים, והן המשיכו להתנהל עם תקציבים גירעוניים. לכך הייתה השפעה על רמת השירותים שהן מספקות לתושביהן ועל חוסנן הכלכלי והחברתי. כל זאת למרות המענקים וההלוואות ששולמו לאותן רשויות, ובשעה שבכולן כיהן חשב מלווה.

  מומלץ למשרד הפנים לערוך הליך של למידה והפקת לקחים ולמפות את החסמים על מנת לטייב את מנגנון החשבים המלווים ולבחון אילו יעדים יש להציב, ובאילו צעדים ואמצעים נוספים יש לנקוט כדי לסייע לרשויות המקומיות לשפר את התנהלותן התקציבית, וכך לטייב את רמת השירותים לתושביהן.