לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

היבטים בפעילות אגף הזהות היהודית במשרד לשירותי דת

הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
 

רקע

לקריאת הקובץ הנגיש 


בספטמבר 2013 הוקמה מינהלת הזהות היהודית, על פי החלטת ממשלה כאגף במשרד לשירותי הדת. מטרת האגף כפי שנקבעה בהחלטת הממשלה היא לפעול "לקידומה וחיזוקה של הזהות היהודית בקרב ציבורים שונים בחברה ולצורך הגברת התודעה וההזדהות בקרב החברה הישראלית עם מרכיבי היסוד של הזהות היהודית ושל המורשת היהודית והלאומית לכל חלקי העם היהודי". לצורך מימוש תכליתו, האגף מבצע את כל פעילותו באמצעות גופים שונים שאיתם הוא מתקשר.

נתוני מפתח

 • ספטמבר 2013

  מועד הקמת האגף

 • 79 מיליון ש"ח

  תקציב האגף בשנת 2019

 • 67%

  שיעור ניצול התקציב ב-2019

 • 131 מיליון ש"ח

  התקציב שניצל האגף בשנים 2015 עד 2019

פעולות הביקורת

​בחודשים מרץ עד ספטמבר 2019 בדק משרד מבקר המדינה היבטים בפעולות האגף בתחום ההתקשרויות, ובכללם את העמידה בעקרונות היסוד של תחרותיות ושוויון; תמיכה ותקצוב; בקרה ופיקוח; והסדר ניגוד עניינים. הביקורת נעשתה באגף זהות יהודית ובמשרד לשירותי דת - בחשבות, בלשכה המשפטית ובמחלקת הרכש. בדיקות משלימות נעשו במשרד החינוך, במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, במשרד התפוצות, במשרד המשפטים ובאגף החשב הכללי שבמשרד האוצר. בדיקה משלימה נעשתה בכמה עמותות המפעילות מיזמים עבור האגף.

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  באתר המרשתת של המשרד יש דף המפרט את הפעילויות שבמימון האגף. אולם אין בפרסום זה הפניות לעמותות המפעילות אותן, מועדיהן, המיקום שלהן, עלויות למשתתף וכדומה.
 • dislike
  מדידת יעדים - האגף קבע יעדי תפוקה כמותיים לפעילויותיו: כמות המשתתפים בפעילויות ורוחב הפריסה הגיאוגרפית של הפעילויות, ואולם הוא לא קבע מדדי תוצאה שיבחנו את איכות הפעילויות - את מידת ההשפעה של הפעילויות על המשתתפים ואם הושגה מטרת המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • dislike
  פרסום מכרזים פומביים - בשנת 2017 הפסיק האגף את ההתקשרויות באמצעות פטור ממכרז (במיזם משותף או בהתקשרות עם הסוכנות היהודית) לפי הוראות הדין ועבר להתקשרות באמצעות מכרז, כך שניתן עידוד נוסף לתחרות ולשוויון הזדמנויות; ואולם תמונת המצב המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • dislike
  התקשרויות עד 50,000 - בדיקת ההצעות שהתקבלו במסגרת הליך התיחור לא הייתה מיטבית: ב-16 מ-17 ההתקשרויות שנבדקו, מתוך שלוש הצעות המחיר שהתקבלו לכל התקשרות, רק אחת הייתה עד 50,000 ש"ח, ולכן נפסלו שתי ההצעות האחרות שהוגשו ונותרה הצעה המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • dislike
  תיאומים עם משרדים אחרים - אומנם האגף ביצע פעולות לתיאום מוקדם עם משרד החינוך, בנוגע להתקשרויותיו בתחומים שמשרד החינוך תומך בהם ומתקצב אותם, ואולם התיאום התייחס לבחינה כללית של נושאי הפעילות, ללא בחינה של פרטי הפעילויות המתוכננות המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • dislike
  כפל תשלום של האגף עבור פעילויות במימונו - בביקורת עלה כי האגף שילם סכום כולל של 28,000 ש"ח לשתי עמותות שונות עבור אותה פעילות שהתקיימה בחודשים יולי-אוגוסט 2018 באותו מקום ובאותה השעה. בתגובה על טיוטת דוח הביקורת דיווח מנהל האגף המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • dislike
  הסדר ניגוד עניינים - עם כניסתו של מנהל האגף לתפקידו בשנת 2014 לא גובש עבורו הסדר ניגוד עניינים אף שהדבר נדרש. במהלך הביקורת גובש ההסדר.
 • like
  האגף ערך פיילוט של מדידה והערכה של אחד הפרויקטים על ידי חברה חיצונית. בדוח שהתקבל במאי 2019 פירטה החברה המלצות וכללים לבחירת קריטריונים ודרכי מדידה להערכת הפרויקטים.

תרשים התקציר

התוכניות העיקריות שהפעילה מינהלת הזהות היהודית, 2013 - 2018* התוכניות העיקריות שהפעיל האגף לזהות היהודית, 2013 - 2018

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  מומלץ לכלול באתר האינטרנט של האגף מידע על אודות הפעילויות שהוא מפעיל, על ייעודן ועל מקומן ברחבי הארץ ועל דרכי ההתקשרות עם הגופים המפעילים את התוכניות.
 • [alt]
  מומלץ כי האגף ימסד מתכונת אחידה ומקוונת לדיווח שוטף של העמותות על אודות הפעילויות שהן מתכננות ומקיימות, כך שיכללו נתוני משתתפים, לרבות בפילוח אזורי, ובהתאם לכך יגבש האגף דוח שנתי על כלל הפעילות. עוד מומלץ כי האגף יקבע יעדים המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • [alt]
  מומלץ כי האגף יגבש מנגנון סדור לתיאום עם משרדים אחרים, בייחוד עם משרדי החינוך והחקלאות, בכל הנוגע להתקשרויותיו.
 • [alt]
  כדי להבטיח פיקוח ובקרה על ביצוע תוכניותיו על המשרד לשירותי דת לשקול ליישם את הוראות נוהל שר האוצר בדבר פיקוח ובקרה על תמיכות במוסדות ציבור, בכלל זה על מיזמים המבוצעים בדרך של התקשרות חוזית, ולשקול להקצות לפחות חצי אחוז מהתקציב המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • [alt]
  מוצע כי האגף, בתיאום עם חשבות המשרד, ישקול לשלב בפנייתו למציעים בבקשה לקבלת הצעות מחיר טופס ממוחשב ומובנה, שבו יפרט את השירותים או את המוצרים הנדרשים. כך הצעות המחיר יכללו את כל המרכיבים שהתבקשו ורק אותם, ותתאפשר השוואה בין הצעות המשך קריאה בקובץ המצורף.

סיכום

​תמונת המצב שעלתה בבדיקת התקשרויות האגף מצביעה על הצורך בשיפור ניכר של כמה מפעולותיו ובפרט מיסוד מנגנוני תיאום בין האגף למשרדים אחרים - החינוך והחקלאות ושיפור מהותי של הבקרה והפיקוח של האגף על העמותות המפעילות את תוכניותיו ועל ההתקשרויות שהוא מבצע.