לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

דוח על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת העשרים לתקופה 1.1.18 עד 31.12.18

הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
 

תקציר

רקע

סעיף 1 לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973 (להלן - החוק), מגדיר "סיעה" - "כל אחד מאלה: ...(3) צירוף של שתי מפלגות או יותר המקיימות בכנסת סיעה אחת".

סעיף 12(א) לחוק קובע כי "אם סיעה היא צירוף של שתי מפלגות או יותר המקיימות בכנסת סיעה אחת, יראו אותן מפלגות בכל הנוגע למימון הוצאות שוטפות ולהלוואה לפי סעיף 7ג כאילו היו סיעות נפרדות". 

לפיכך, דין וחשבון זה מתייחס לכל אחת מהמפלגות המקיימות בכנסת סיעה אחת כהגדרתה בחוק, כאל סיעות נפרדות. 

דוח זה עוסק בתוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של 16 הסיעות בכנסת העשרים שקיבלו מימון ממלכתי לכיסוי הוצאותיהן השוטפות בתקופה השוטפת 1.1.18 עד 31.12.18, ואלה הסיעות:

 1. 1. אגודת החרדים - דגל התורה (להלן - דגל התורה);
 2. 2. אלתג'מוע אלווטני אלדימוקרטי - בל"ד (להלן - בל"ד);
 3. 3. האיחוד הלאומי - תקומה (להלן - האיחוד הלאומי);
 4. 4. הבית היהודי, מיסודה של המפד"ל - המפלגה הדתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי בארץ ישראל (להלן - הבית היהודי);
 5. 5. הליכוד - תנועה לאומית ליברלית (להלן - הליכוד);
 6. 6. הסתדרות אגודת ישראל בארץ ישראל (להלן - אגודת ישראל);
 7. 7. התנועה בראשות ציפי לבני (להלן - התנועה);
 8. 8. התנועה הערבית להתחדשות (להלן - תע"ל); 
 9. 9. חד"ש - החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון (המפלגה הקומוניסטית הישראלית וחוגי ציבור יהודים וערבים) (להלן - חד"ש);
 10. 10. יש עתיד בראשות יאיר לפיד (להלן - יש עתיד);
 11. 11. ישראל ביתנו;
 12. 12. כולנו בראשות משה כחלון (להלן - כולנו);
 13. 13. מפלגת העבודה הישראלית (להלן - העבודה);
 14. 14. מרצ;
 15. 15. רשימת האיחוד הערבי (להלן - רע"מ);
 16. 16. ש"ס - התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה (להלן - ש"ס).

מסירת דוחות כספיים למבקר המדינה

לפי סעיף 10(ג) לחוק, "לא יאוחר מיום 1 במאי שלאחר תום כל שנת כספים ימסרו נציגיה של הסיעה או רשימת המועמדים למבקר המדינה את חשבונותיה לאותה שנה". לפי סעיף קטן (ו) לחוק, ועדת הכספים של הכנסת רשאית להאריך את המועד להגשת החשבונות של הסיעות למבקר המדינה. לפי החוק, עד 1.5.19 היו הסיעות אמורות למסור למבקר המדינה את חשבונותיהן לתקופה 1.1.18 עד 31.12.18 (להלן - התקופה השוטפת). 

פיזורה של הכנסת העשרים והקדמת הבחירות לכנסת העשרים ואחת למרץ 2019, ופיזורה של הכנסת העשרים ואחת והקדמת הבחירות לכנסת העשרים ושתיים לספטמבר 2019, הטילו מעמסה כבדה על הסיעות שהשתתפו בבחירות האמורות. לפיכך, פנו הסיעות לכנסת כמה פעמים בבקשות לדחיית מועד ההגשה של דוחותיהן הכספיים לתקופה השוטפת למבקר המדינה, ובקשותיהן אושרו. בהחלטתה האחרונה מיום 30.12.19, ונוכח פיזור הכנסת העשרים ושתיים והקדמת הבחירות לכנסת העשרים ושלוש, קבעה ועדת הכספים של הכנסת כי הסיעות יגישו למבקר המדינה את דוחותיהן הכספיים לתקופה השוטפת ב-16.2.20. 

מועד מסירת דוח מבקר המדינה

לפי סעיף 10(ד) לחוק, עד 1.10.19 היה על מבקר המדינה למסור ליושב ראש הכנסת דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות לתקופה השוטפת. לפי סעיף קטן (ו) לחוק, ועדת הכספים רשאית להאריך, לבקשת מבקר המדינה, את מועד מסירת דוח מבקר המדינה ליושב ראש הכנסת.

ועדת הכספים של הכנסת, בהמשך לפניית הסיעות כאמור לעיל, ומתוקף סמכותה, האריכה עד 31.12.20 את מועד מסירת דוח מבקר המדינה על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות לתקופה השוטפת; במועד זה נמסרו תוצאות הביקורת כנדרש.

עיקרי הממצאים

תוצאות ביקורת החשבונות של הסיעות נקבעו על פי הדוחות הכספיים שהן מסרו; על פי חוות הדעת של רואי החשבון שבדקו את החשבונות שנמסרו במצורף לדוחות הכספיים; על פי בדיקות ובירורים משלימים שעשו עובדי משרדי; על פי השלמות, תיקונים והסברים; ועל פי תצהירים של נציגי הסיעות שהתקבלו כראיה לפי סעיף 9(ג) לחוק, לרבות שימועים שנערכו לבקשת נציגי הסיעות. 

פירוט תוצאות הביקורת על חשבונות הסיעות לתקופה השוטפת בקובץ המלא


קישורים רלוונטים