לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
דוח שהוטל עליו חיסיון

רקע

​חוק שירות בטחון קובע הוראות בדבר קריאה להתייצבות, לרישום ולבדיקה של מיועדים לשירות ביטחון (מלש"ב) ובדבר כל הכרוך בגיוסם לשירות סדיר בצה"ל. אגף כוח אדם (אכ"א) שבמטה הכללי אחראי לפעול למיצוי פוטנציאל כוח האדם בצה"ל. את המדיניות בנושא המיון והגיוס לצה"ל מתווה חטיבת התכנון ומִינְהל כוח האדם שבאכ"א (חטיבת תומכ״א), ומיטב - שהיא יחידה המהווה גוף ביצוע של החטיבה, מוציאה את המדיניות לפועל. בראש מיטב עומד מפקד בדרגת אל"ם, הנעזר במטה היחידה שנחלק לחמישה ענפים. ענפים אלה ביחד עם חמש לשכות גיוס אזוריות, מנהלים את כל ההליכים הנוגעים לרישום בלשכות הגיוס ולבדיקת התאמת המלש"בים לגיוס לצה"ל. בין תפקידיה של מיטב נמנים: איתור פוטנציאל הגיוס ותכנון היקפו; זימון מלש"בים לביצוע תהליכי הצו הראשון; מיון ראשוני ושיבוץ של כלל המלש"בים בהתאם להנחיות חטיבת תומכ"א; טיפול בפניות של מלש"בים; טיפול בגיוסם; ואישור פטור משירות ביטחון למלש"בים. בפעילותה מתמודדת מיטב עם הצורך להתאים עצמה להתפתחויות טכנולוגיות, לשינויים חברתיים ובין-דוריים המשפיעים על התנהלות המלש"בים וציפיותיהם, ולשינויים בחברה הישראלית.

 

נתוני מפתח

 • מאות אלפי בני נוער

  מטופלים מדי שנה על ידי מיטב, לרבות מלש"בים ומתגייסים

 • כ-40% מהמלש״בים

  לא ממצים את ההליכים הרפואיים (קביעת פרופיל) בהתייצבות ראשונה בלשכת הגיוס

 • רק כ-3%

  מהבקרות הנדרשות מהרופאים הראשיים של לשכות הגיוס על הרופאים בלשכותיהם, נעשו בשנים 2020 - 2021

 • 2.5 מיליון

  פניות מלש"בים התקבלו במרכז השירות במיטב בערוצים הטלפוניים והדיגיטליים, בשנת 2021

 • 16.5%

  הוא שיעור תושבי הפריפריה המשרתים במסלולים הטכנולוגיים העיקריים לעומת שיעורם בקרב יתר יחידות צה"ל העומד על כ-32%

 • 1,102 פניות

  התקבלו לטיפול במיטב באמצעות "ערוץ לא רשמי" בתקופה מאי 2020 - דצמבר 2021

 • 31.4%

  הוא שיעור אי-גיוס גברים החזוי לגבי שנתון הלידה 2003, ששנת גיוסם העיקרית היא 2021

 • 44.9%

  הוא שיעור אי-גיוס נשים החזוי לגבי ילידות שנתון הלידה 2003 ששנת גיוסן העיקרית היא 2021

פעולות הביקורת

בנובמבר 2016 פרסם משרד מבקר המדינה דוח בעניין "המיון והגיוס לצה"ל". בחודשים אוקטובר 2021 עד יוני 2022 בדק משרד מבקר המדינה את אופן תיקון הליקויים העיקריים שצוינו בדוח הקודם, וכן העלה ממצאים חדשים. ביקורת המעקב נעשתה בצה"ל: באכ"א - בחטיבת תומכ"א, במטה מיטב, בלשכות הגיוס, בענף פיתוח מערכות מיון שבמחלקת מדעי ההתנהגות (ממד"ה); ובמחלקת קצין הרפואה הראשי (מקרפ"ר).

ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת החליטה שלא להניח דוח זה במלואו על שולחן הכנסת אלא לפרסם רק חלקים ממנו, לשם שמירה על ביטחון המדינה, בהתאם לסעיף 17 לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב]. 

הביקורת הקודמת: המיון והגיוס לצה"ל, 2016


תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  מגמת שיעורי אי-הגיוס לצה"ל - בשנתוני הלידה 1998 - 2003 חלה עלייה של כ-4% (לעומת הפוטנציאל בכל שנה) באי-גיוס מסיבת "תורתו אומנותו" בקרב גברים, ועלייה של כ-2% באי-גיוס מסיבות דת בקרב נשים. כן חלה לגבי שנתוני לידה אלו עלייה של כ-1% באי-גיוס מסיבות רפואיות...
 • dislike
  תהליכי המיון הרפואי - בתקופת הביקורת הקודמת נקבע הפרופיל הרפואי של כ-60% מהמלש"בים במסגרת הצו הראשון. בביקורת המעקב עלה כי שיעור המלש"בים שעבורם לא נקבע פרופיל רפואי במסגרת הצו הראשון עומד עדיין על כ-40% ולא פחת לעומת הביקורת הקודמת. עוד עלה כי מיטב ומ...
 • dislike
  היקף הבקרה על עבודת רופאי הוועדה הרפואית ותדירותה - בביקורת הקודמת עלה כי עבודתם של רוב רופאי הוועדות הרפואיות בלשכות הגיוס לא נבדקה אחת לשנה כנדרש בהנחיה של מקרפ"ר. בביקורת המעקב עלה כי הליקוי לא תוקן: על פי האסמכתאות השמורות בענף מיון רפואי (מיו"ר) ש...
 • dislike
  ממצאי הבקרה על עבודת הרופאים בלשכות הגיוס - בביקורת הקודמת עלה כי בבקרות שעשה צוות הבקרה של מקרפ"ר נמצאו בכ-26% מהתיקים טעויות "מהותיות" בשיקול הדעת של רופאי הוועדה, לדוגמה: אי-קביעת סעיף ליקוי כשנדרש, סיכום התיק ללא בירור מעמיק, היעדר התייחסות למסמכים...
 • dislike
  הבקרה על עבודת המראיינים הפסיכוטכניים - בביקורת הקודמת נמצא כי המדור הפסיכוטכני לא קבע באיזה שלב במהלך שירותו ייערך ריאיון המשוב עם המראיין. כמו כן נמצא כי עם חלק מהמראיינים התקיימו ראיונות משוב בשלבים מתקדמים מאוד של שירותם הצבאי, ועם חלקם אף לא התקיי...
 • dislike
  תיעוד הטיפול בפניות מלש"בים והזנת נתוניהם במערכות הממוכנות - בביקורת הקודמת נמצאו ליקויים בתיעוד במערכת הצבאית הממוחשבת לטיפול בלקוח, של פעולות שביצעו כלל הגורמים המטפלים במלש"בים. בביקורת המעקב עלה כי הליקוי לא תוקן - נמצאו היעדר תיעוד וחוסרים בתיעוד ...
 • dislike
  רציפות התפקוד של המערכות הממוכנות במרכז השירות של מיטב - בביקורת הקודמת נמצא כי חלים שיבושים רבים ותדירים ברציפות התפקוד הן של שרתי המוקד הטלפוני שבמרכז השירות והן של שרתי מערכת הניהול, ובעקבות שיבושים אלה המערכות מושבתות ("נופלות" או "לא מגיבות") או ע...
 • dislike
  בהירותו ושלמותו של המידע לגבי פניות בנושא מיונים ושיבוצים - בביקורת הקודמת נמצא כי קיים ריבוי מקורות מידע בנוגע לסוגיות שונות בטיפול בפניות של מלש"בים - הנחיות מסוימות באתר "מתגייסים" והנחיות אחרות בקובצי ההוראות השונים - וכן חוסר בהירות בחלק מן ההוראו...
 • dislike
  פניות של מלש"בים שלא באמצעות מרכז השירות במיטב - דרכי הפנייה למיטב מפורסמות באתר "מתגייסים" וכוללות פניות באמצעות האתר, הדואר האלקטרוני, המוקד הטלפוני ועוד. פניות אלה מתועדות במערכות שבמרכז השירות ומטופלות בהתאם. בביקורת הנוכחית נמצא שקיימים ערוצי פניי...
 • dislike
  שיעור תושבי הפריפריה המשרתים במקצועות טכנולוגיים - בצה"ל קיים מגוון תפקידים בעולמות הטכנולוגיים המקנים למשרתים בהם ניסיון הנחשב למועיל בשוק העבודה האזרחי, ומשכך הם נחשקים על ידי מלש"בים רבים. ככלל, על מנת להשתבץ לתפקידים אלו יש לעבור מיון קדם צבאי בשלב...

  עיקרי המלצות הביקורת

  • [alt]
   בשל המשמעות הציבורית של נושא הגיוס לצה"ל, ובכללו מדיניות סף הגיוס הקובעת באילו נסיבות יינתן פטור מגיוס, מומלץ כי התפלגות מגמות אי-הגיוס ובתוכה מדיניות סף הגיוס והשלכותיה על מגמות בהיקפי הגיוס, יוצגו עיתית לרמטכ"ל, לשר הביטחון, ולוועדת החוץ והביטחון של ...
  • [alt]
   מומלץ כי מיטב ומקרפ"ר ישלימו את עבודת המטה בנושא המענה הרפואי למלש"ב ויקבעו יעד רב-שנתי להעלאת שיעור המלש"בים שהפרופיל הרפואי שלהם נקבע בהתייצבות הראשונה בלשכת הגיוס. עוד מומלץ כי צה"ל, משרד הבריאות וקופות החולים יבחנו הקמת ממשק מקוון להעברת המידע הרפו...
  • [alt]
   על ענף מיו"ר שבמקרפ"ר להוסיף ולשפר את היקף הבקרות שהוא מבצע בלשכות הגיוס ולבצען בתדירות שנקבעה בהנחיה העדכנית. כמו כן מומלץ כי ענף מיו"ר יוודא שהרופאים הראשיים בלשכות הגיוס מבצעים את הבקרה הנדרשת על כל רופא ורופא בלשכתם ושולחים את הדיווחים כנדרש.
  • [alt]
   מומלץ למיטב לבחון את בהירות ושלמות המידע באתר "מתגייסים", להעמיד את המידע הנדרש לרשות הגורמים המטפלים ולרשות המלש"בים, להנגישו להם ולקיים בקרה הדוקה על שלמותו. במסגרת בחינת נוהל ערעורים וכתיבתו מחדש מומלץ למיטב לקבוע באיזה שלב בתהליך ניתן להגיש ערעור ע...
  • [alt]
   על מיטב לוודא כי כלל המלש"בים וגורמים מטעמם יפנו בערוץ הרשמי באמצעות מרכז השירות, באופן שכל פנייה תיקלט קודם כול במרכז ובמערכות הממוכנות; לקבוע בנהליה באילו נסיבות ינתב מרכז השירות פניות לראש ענף סדיר או למדור פניות, וכן ליתר הגורמים המטפלים, ולעגן זאת...
  • [alt]
  • [alt]
  • [alt]
  • [alt]
  • [alt]

  סיכום

  ממצאי ביקורת המעקב מעידים כי אכ"א ומיטב פעלו לתיקון חלק מהליקויים אשר עלו בדו"ח הקודם. בכלל זה בתחום המיון הרפואי נקבעו מכסות לעבודת הרופאים, המביאות בחשבון את הסוגים השונים של התפוקות הנדרשות מהם, הופצה הנחיה עדכנית בנושא בקרת איכות על הוועדות הרפואיות בלשכות הגיוס ובוצעו שינויים מבניים שנועדו לשמור על צנעת הפרט של המלש"בים במסגרת עבודתן של הוועדות הרפואיות. בתחום המיון האיכותי נקבע טווח זמן לביצוע ריאיון משוב למראיינים. כמו כן, מדיניות סף הגיוס נקבעה על ידי ראש חטיבת תומכ"א, עוגנה בפקודה ואושרה על ידי ראש אכ"א. עוד עלה כי מדיניות סף הגיוס ופעולות אכ"א תומכות בהרחבת היקפי הגיוס של אוכלוסיות מגוונות ובהתאמת מסלולי גיוס ייחודיים לכך. כמו כן הוקמו מיזמים לשיפור תהליכי המיון והשיבוץ: שיתוף הפעולה עם משרד החינוך בביצוע "צו בצוותא"; עבודת מטה לשיפור תהליכי המיון הרפואי ותוכנית לשיפור מערכת המיון האיכותי - שתיהן בשילוב אמצעים טכנולוגיים מתקדמים; הקמת גרעין מחוזק מקצועית לטיפול ממוקד בפניות בנושא המורכב של המיון והשיבוץ; שיפורים במוקד הטלפוני והוספת חידושים טכנולוגיים מתקדמים בתחום הטיפול בפניות של מלש"בים; ופעולות למיצוי ההון האנושי באופן מיטבי, וזאת תוך דאגה לשוויון הזדמנויות ולצמצום הטיות בתהליכי המיון והשיבוץ. 

  חלק מהליקויים שעלו בדוח הקודם לא תוקנו או תוקנו חלקית, ובעיקר בשני תחומים עיקריים: בתחום הרפואי - שיעור הבקרות של הרופאים הראשיים בלשכות הגיוס ושל מקרפ"ר קטן מכפי שנקבע בהנחיות; ענף מיו"ר לא דוגם את כל סוגי התיקים הרפואיים שבלשכות הגיוס אלא מתמקד בתיקים שהם "מורכבים" בראייתו; ובשונה מהביקורת הקודמת, תוצאות הבדיקות המדגמיות שביצע ענף מיו"ר נוסחו על פי רוב כשאלות בלבד המופנות אל הרופא הראשי של הלשכה הנבדקת, ללא שניתנה בהן הכרעה מקצועית של הענף; ובתחום הטיפול בפניות של מלש"בים - עדיין קיימים ליקויים בתיעוד ובהזנת מסמכים במערכות הממוכנות ונמשכות תקלות במערכות אלה; ההפניות למידע בדף הבית שבאתר "מתגייסים" מכילות כפילויות ואינן מסודרות על פי היגיון מסדר. כתוצאה מכך הדף אינו ידידותי למשתמש ומקשה על ההתמצאות באתר "מתגייסים"; המידע העומד לרשות המלש"בים והגורמים המטפלים בנושא הבקשות למיונים ולשיבוצים כולל הנחיות שאינן עולות בקנה אחד זו עם זו; ויש כמה ערוצי פנייה למיטב שאינם רשמיים ואינם מתפרסמים באתר "מתגייסים". 

  על אכ"א ומיטב לפעול לתיקון הליקויים בשני תחומים מרכזיים אלו, שכן קביעת הפרופיל הרפואי היא הבסיס לעתידו של המלש"ב בשירות הצבאי, והטיפול בפניות מלש"בים עשוי להשפיע על עתידם הצבאי.