לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
 

רקע

הביקורת הקודמת: מבקר המדינה, דוח שנתי 66א (2015), "מיצוי הטבות מס והשירות לנישום", עמ' 231 - 273.

אי-מיצוי זכויות (non take-up) היא תופעה שבה מי שזכאים להטבות ולזכויות מסוימות אינם מממשים אותן. מחקרים במדינות שונות מצביעים על בעיה של אי-מיצוי זכויות בתחומים של ביטחון סוציאלי, כגון קבלת דמי ביטוח אבטלה, קבלת הטבות מס, הבטחת הכנסה, פיצוי עקב פגיעה בעבודה ועוד. באשר למיצוי הטבות מס, יצוין כי מהטבות מס מסוימות יכול ליהנות מלכתחילה רק חלק מהציבור, בין היתר בשל גובה הכנסתו או בשל אופן מתן ההטבה. 


נתוני מפתח

 • 76% מהליקויים

  שצוינו בדוח הקודם, לא תוקנו או תוקנו במידה מועטה.

 • 3.6 מיליארד ש"ח

  אומדן המיסים העודפים ששילמו אזרחים שאינם חייבים בהגשת דוח שנתי, בכ-2 מיליון מקרים, בשנים 2016 - 2019.

 • 37% מהמלצות

  הוועדה למיצוי זכויות ברשות המיסים שהוקמה בעקבות הדוח הקודם - יושמו. 28% יושמו באופן חלקי, ו-35% לא יושמו.

 • 12.2 מיליארד ש"ח

  חייבה רשות המיסים במס שבח, נישומים (יחידים) שעשו עסקאות מקרקעין, בשנים 2016 – 2019.

 • 8.7 משומות

  מס השבח שבהן צוין בן זוג, הוצאו שומות נלוות (נפרדות) לשני בני הזוג. לשנים 2016 - 2019.

 • 4% בלבד

  מהנישומים מתחת גיל 60 ביקשו לפרוס את רווח ההון (שבח) ולמצות את הטבת המס, בשנים 2016 - 2019.

 • 9.7 מיליון ש"ח

  בגין מענקי עבודה לא קיבלו 3,831 אזרחים בשל חוסר עדכון חשבון בנק, בין השנים 2013 - 2019.

 • 1,000 זכאים

  למענק עבודה לשנות המס 2013 - 2014, לא קיבלו את המענק וממתינים מעל כ-6 שנים.

 • 670 מיליון ש"ח

  אומדן גביית המס שנגבה ביתר מכ-380,000 אזרחים שלא הגישו דוח להחזר מס בגין שנת 2014 שהתיישנה.

פעולות הביקורת

​דוח שנתי 66א של מבקר המדינה, שפורסם בשנת 2015 (הדוח הקודם או הביקורת הקודמת) עסק במיצוי הטבות מס ברשות המיסים בישראל (להלן - רשות המיסים או הרשות). בחודשים ינואר עד מרץ 2021 בדק משרד מבקר המדינה ברשות המיסים את תיקון הליקויים שהועלו בדוח הקודם ואת יישום המלצות הצוות למיצוי זכויות שהקימה רשות המיסים בעקבות פרסום הדוח וכן נושאים נוספים הנוגעים למיצוי זכויות מס. 


תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  איסוף מידע וביצוע אומדנים לצורך מיצוי זכויות ומתן הטבות מס - בדוח הקודם עלה כי אף שלרשות יש מידע על ההכנסות של ציבור משלמי המיסים, אין בידיה מידע שניתן להסיק ממנו על האופן שבו הוא מממש את הטבות המס שהוא זכאי להן, וכי הרשות לא סקרה את החסמים העומדים בפנ...
 • dislike
  גביית מס ביתר משכירים - בדוח הקודם עלה כי גם כאשר היה בידי הרשות מידע בדבר פגיעה כספית באזרחים שלא מיצו את זכותם, היא לא פעלה ביוזמתה להחזרת סכומים אלו, ולא הודיעה לאזרחים כי על פי נתוניה הם זכאים להחזר. כמו כן עלה כי הסכום המצטבר של המס ביתר ששילמו במ...
 • dislike
  מיצוי הטבות המס הכרוכות בהפקדה לחיסכון הפנסיוני - בדוח הקודם עלה כי אופן חישוב ההטבות בגין ההפקדות לחיסכון הפנסיוני הוא מורכב, עובדים שאינם מבינים את מהות ההטבה המוצעת להם אינם צפויים לנצלה והרשות לא פיתחה כלים ממוחשבים למיצוי ההטבות במסגרת התא המשפחתי...
 • dislike
  איתור אזרחים בעלי יתרות זכות - בדוח הקודם עלה כי לעיתים רשות המיסים אינה מעבירה ליחידים (אזרחים שאינם חייבים בהגשת דוח) יתרות זכות שנצברו אצלה. אם בשל חוסר עדכון פרטי חשבון בנק, ואם בשל הצורך לפעול לאיתור הזכאים. ממצאי המעקב מעלים כי הליקוי תוקן במידה ...
 • dislike
  הטיפול ביתרות זכות של זכאים למענק עבודה - נכון למרץ 2021 טרם קיבלו 3,831 זכאים למענק עבודה לשנות המס 2013 - 2019 את סכומי המענק שהם זכאים להם, עקב כך שחשבון הבנק שלהם לא היה מעודכן במחשבי רשות המיסים. יצוין כי בתחילת 2021 עדכנה רשות המיסים את נתוני חשב...
 • dislike
  מיצוי זכויות של פורשים לפנסיה - ממצאי המעקב מעלים כי הרשות לא השלימה הקמת גוף מייעץ המאפשר להבהיר לפורשים אילו חלופות מיסוי עומדות לרשותם לעניין החיסכון הפנסיוני, ולפיכך פורשים רבים אינם ערים לחלופות האמורות.
 • dislike
  הפסד מס בגין התיישנות שנת המס - כ-380,000 יחידים או משפחות שאינם חייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה הפסידו סכום כולל של כ-670 מיליון ש"ח לשנת המס 2014 מאחר שלא הגישו דוח להחזר מס. בהתבסס על נתוני שנת 2014, ניתן להניח כי הפסדי הציבור (יחידים או משפחות שאינ...
 • dislike
  יישום המלצות הוועדה למיצוי זכויות ברשות המיסים - נכון למרץ 2021 רשות המיסים יישמה 19 (37%) מ-51 המלצות הוועדה למיצוי זכויות ברשות המיסים שסקר משרד מבקר המדינה. כן נמצא כי 14 (28%) מההמלצות יושמו באופן חלקי בלבד, ו-18 המלצות לא יושמו כלל.
 • like
  מיצוי זכויות של אנשים עם מוגבלות וניצולי שואה - רשות המיסים פעלה לקידום מיצוי זכויותיהם של ניצולי השואה ושל הורים לילד נכה.
 • like
  רצף קצבה של פורשים לפנסיה - ממצאי המעקב בנוגע למגבלת הזמן לבחירת חלופה של מענק הפרישה, מעלים כי הליקוי תוקן בשנת 2017. במסגרת תיקון 232 לפקודת מס נוסף סעיף 9(7א)(ז1) ולפיו עובד שפרש והסכומים העומדים לרשותו במרכיב הפיצויים אינם עולים על התקרה בסעיף, ירא...

תרשים התקציר

מידת תיקון הליקויים שצוינו בדוח הקודם

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  מיצוי זכויות של אזרחים שאינם חייבים בהגשת דוח שנתי - מומלץ כי רשות המיסים תפעל למיצוי זכויותיהם של אזרחים שאינם חייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה בכל קשת הנושאים הרלוונטיים.
 • [alt]
  החזר מיסים ששולמו ביתר - מומלץ כי רשות המיסים תבצע מיפוי מפורט של תשלומי מס ששולמו ביתר, תוך מתן קדימות לאלה ששולמו בשנים מוקדמות ולנושאים שבהם קיימת ודאות גבוהה יחסית לתשלום המס העודף. עוד מומלץ כי הרשות תפנה לנישום ביוזמתה כדי למסור לו את המידע שברשו...
 • [alt]
  מיצוי זכויות בחיסכון הפנסיוני - מומלץ כי רשות המיסים תפעל למיצוי כלל הזכויות של התא המשפחתי לחיסכון הפנסיוני על פי הפקודה. עוד מומלץ כי רשות המיסים תפעל ככל הניתן לפיתוח כלים מקצועיים מתאימים, לרבות כלים ממוחשבים, שיאפשרו גם לנישומים שאינם מיוצגים למצו...
 • [alt]
  מיצוי זכויות במיסוי מקרקעין - מומלץ כי רשות המיסים תפעל למיצוי הזכויות של הנישומים בנוגע להחזר מס שבח ששולם ביתר: תפעל לאיתור המקרים שבהם מוכר נכס או בן זוגו לא ניצלו את זכאותם לשיעורי מס נמוכים או את נקודות הזיכוי ממס שהם זכאים להן, ותביא לידיעתם את ד...
 • [alt]
  הקמת גוף מייעץ לפורשים - מומלץ כי הרשות תשלים את כתיבת המדריך לפורש ופרסומו לציבור לצד הכנת סימולטור שיעמוד לרשות הציבור. עוד מומלץ כי משרד האוצר יבחן את הקמתו של מרכז ייעוץ לפרישה.
 • [alt]
 • [alt]
 • [alt]
 • [alt]
 • [alt]

סיכום

ההיקף הכספי הגלום באי-מיצוי זכויות של נישומים וגביית מס ביתר נאמד בכמה מיליארדי ש"ח. ממצאי הביקורת מעלים כי רשות המיסים אינה יוזמת באופן מלא את מתן הזכויות לאלו הזכאים להן; בין היתר, הרשות אינה פועלת לספק לציבור באופן מלא ושקוף את המידע המצוי ברשותה, ובייחוד מידע על עצם קיום הזכות למיצוי הטבות מס שונות ועל התנאים לקבלתן. עוד עולה כי הרשות לא קידמה את הסרת הנטל הבירוקרטי המוטל על אזרח המבקש למצות את זכויותיו, מיצוי זכויות בדוחות להחזר מס, מיצוי זכויות בתשלומי מס השבח, טיפול בתשלומי המס ביתר שמשלם הציבור לרשות המיסים ומיצוי הזכויות של הפורשים לפנסיה.

עם זאת, הרשות פעלה למיצוי זכויות של אנשים עם מוגבלות, הורים לילד נכה וניצולי שואה.

על רשות המיסים להסדיר בפעילויותיה את מיצוי הזכויות של האזרחים באופן יזום ומקוון, תוך פיקוח ובקרה. בכלל זה מוצע כי הרשות תבדוק את היקף אי-מיצוי הזכויות, ואילו חסמים תורמים להיווצרותו.