לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

רקע

​המבקר, הגזבר והיועץ המשפטי ברשות המקומית הם תפקידים סטטוטוריים שהרשות נדרשת על פי חוק למנותם. המבקר בודק אם פעולותיה של הרשות נעשו כדין ותוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון; הגזבר אחראי על ניהול ענייניה הכספיים של הרשות ועל הכנת תקציבה; והיועץ המשפטי מעניק ליווי משפטי לפעילותה של הרשות. לצד תפקידם בקידום יעדי הרשות ומימושם, הם נדרשים לוודא כי פעילות הרשות תיעשה בכפוף לדין. הכוח השלטוני המצוי בידי הנהלת הרשות מחייב לחזק את מנגנוני הפיקוח והבקרה על החלטותיה ומעשיה. 

נתוני מפתח

 • 93%-90%

  שיעור ראשי הרשויות שציינו כי הם עובדים בשיתוף פעולה עם המבקר, הגזבר והיועץ המשפטי

 • 82%-77%

  שיעור ראשי הרשויות שציינו כי הם שבעי רצון מתפקודם של המבקר, הגזבר והיועץ המשפטי

 • 56%

  שיעור הגזברים שציינו כי קיימות הוראות בנוהלי משרד הפנים שהם מתקשים למלא

 • 43%

  שיעור היועצים המשפטיים שציינו כי קיימות הוראות בנוהלי משרד הפנים שהם מתקשים למלא

 • 48%

  שיעור הרשויות המקומיות שפנו לקבל חוות דעת משפטית נוספת על זו של היועץ המשפטי הקבוע ברשות בנושא מסוים

 • 17

  מספר הרשויות המקומיות שבהן לא כיהן מבקר (ממוצע שנתי לשנים 2015-2017)

 • 22

  מספר המבקרים שלא הגישו דוח ביקורת (ממוצע שנתי לשנים 2015 - 2017)

 • 12

  מספר השנים שבהן מכהנים בתפקידם כ-37% מהמבקרים, כ-39% מהגזברים וכ-32% מהיועצים המשפטיים על פי ממצאי השאלונים

פעולות הביקורת

​בחודשים מאי 2019 עד ינואר 2020 בדק משרד מבקר המדינה את תפקידם והתנהלותם של המבקר, הגזבר והיועץ המשפטי ברשויות המקומיות. הממצאים המובאים בדוח זה מתבססים על מידע שנאסף מתשובות ראשי הרשויות, המבקרים, הגזברים והיועצים המשפטיים ברשויות מקומיות לשאלונים שנשלחו אליהם בספטמבר 2019. נוסף על כך, כהרחבה בסוגיות מסוימות, עשה משרד מבקר המדינה ביקורת ממוקדת ברשויות אחדות, וכן בדק כ-90 דוחות של מבקרי רשויות מקומיות לשנים 2014 עד 2018.

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  מינוי מבקרים ברשויות המקומיות - בשנים 2015 עד 2017 17 רשויות לא מינו מבקר (בממוצע לשנה), ובתשע רשויות מקומיות לא כיהן מבקר במשך שלוש השנים ברציפות. לא נמצא כי משרד הפנים השתמש בסמכות המסורה לו בדין בעניין מינוי מבקר במקום שבו הרשות לא מינתה מבקר.
 • dislike
  איכות הביקורת הפנימית ברשויות המקומיות - רובם המכריע (96% בממוצע) של המבקרים הכינו תוכניות עבודה בין השנים 2015 עד 2019 ,אולם רק כמחציתן התבססו על סקרי סיכונים. עיון בכ-90 דוחות ביקורת שנכתבו בשנים 2015 עד 2018 העלה כי 21 מתוכם... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  תיקון הליקויים שעלו בדוחות הביקורת - נמצא כי לא כל הדוחות שמגיש מבקר הרשות אכן נדונים במליאת המועצה או בוועדת הביקורת ועוד פחות מכך בצוות לתיקון ליקויים. קרי, ככל שמתקדמים הליכי הדיונים בדוח ובתיקון הליקויים, כך פוחתת ההקפדה על... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  חיזוק מנגנון הביקורת הפנימית - עיקר הפעולות שנקט משרד הפנים לחיזוק מנגנון הביקורת התמקדו בהיבטים שונים של מעטפת הביקורת וכללו בין היתר קביעת תקינה ותקציב מזעריים לעבודת הביקורת. עם זאת, חשיבות קיימת גם לחיזוק ליבת... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  המצב הכספי של הרשויות המקומיות ומינוי חשבים מלווים - אף שרוב הרשויות המקומיות מצויות בעודף או באיזון תקציבי, עדיין כ-42% מהרשויות המקומיות סיימו את שנת 2018 בגירעון תקציבי (מהן כ-65% רשויות קטנות). מנתוני משרד הפנים עד... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  קשיים בהתנהלות הגזבר מול גורמים ברשות ומחוצה לה - מהשאלון עלה כי כ-17% מראשי הרשויות חוו קשיים בהתנהלותם מול גזבר הרשות; קשיים כאמור זוהו בעיקר במועצות המקומיות והאזוריות. כ-39% מראשי הרשויות זיהו קשיים בהתנהלות של... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  חיזוק ותמיכה בגזברים ברשויות במגזר הלא-יהודי - נמצא כי יש גזברים המתקשים למלא את תפקידם בשמירה על מסגרת התקציב ועל בטחון הקופה הציבורית ואף סובלים מהתנכלות בשל תפקידם. הדברים מאפיינים בעיקר את הגזברים ברשויות במגזר הלא-יהודי ומצביעים... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  פנייה לסיוע מצד משרדי הממשלה - מתשובות היועצים המשפטיים לשאלונים עלה כי כ-50% מהם לא קיבלו את הסיוע שלו נדרשו ממשרד הפנים. עוד עלה כי כ-40% מהם פנו למשרדי ממשלה נוספים, ובראשם למשרד המשפטים... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  תנאי הקליטה ומשך הכהונה של עובדים בכירים ברשויות המקומיות - יותר מ-30% מהמבקרים, הגזברים והיועצים המשפטיים ברשויות המקומיות מועסקים יותר מ-12 שנים, חלקם אף בעלי ותק של 25 שנים ומעלה. בעקבות... המשך בקובץ המצורף
 • like
  שיתוף פעולה בין ראשי הרשויות ובין המבקרים, הגזברים והיועצים המשפטיים - הממצאים העולים מהתשובות לשאלונים מצביעים על שיתוף פעולה הדוק בין ראשי הרשויות ובין המבקרים (90%), הגזברים (93%) והיועצים המשפטיים (90%)

תרשים התקציר

המלצות נבחרות

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  ראוי כי משרד הפנים יעמוד על מינויים של מבקרים בכל הרשויות המקומיות וידרוש את קבלת דוחות הביקורת ממבקרי הרשויות בצורה שיטתית וסדורה, יידרש לתוכנם של הדוחות ויקבע תקנים מקצועיים מפורטים ומקיפים לכתיבתם. עוד מומלץ כי משרד הפנים יידרש... המשך בקובץ המצורף
 • [alt]
  מומלץ כי משרד הפנים יחדד את ההנחיות בעניין עריכת סקר סיכונים עדכני, ויפעל להדרכת המבקרים בכל הנוגע למתודולוגיית עריכת הסקרים. עוד מומלץ כי המבקרים יפעלו לעריכת ביקורות בתחומי ליבה וסיכונים עתידיים - ובפרט בתחום אבטחת מידע וסייבר.
 • [alt]
  על כלל הרשויות להקפיד על קיום דיונים בדוחות הביקורת, ייסוד צוותי תיקון ליקויים וביצוע מעקב אחר תיקונם. מוצע כי משרד הפנים יחדד את הנחיותיו בנושא, לרבות בעניין פרסום הדוחות לציבור במרשתת, ויבחן את הצורך במתן הנחיות בעניין מינוי... המשך בקובץ המצורף
 • [alt]
  ההתנכלויות שחווים גזברים בשל תפקידם, המאפיינות בעיקר רשויות מהמגזר הלא- יהודי ומועצות מקומיות, מצביעות על צורך חיוני בגיבוש כלים על ידי משרד הפנים להתמודדות עם מצבי קיצון בעבודת הגזבר.
 • [alt]
  מומלץ שמשרד הפנים ישקול לבצע עבודת מטה מקיפה, בדומה למהלך שקדם להחלטה על הרפורמה בשירות המדינה, תוך בחינת חלופות, כדי להעמיק בסוגיית משך הכהונה של משרות בכירות ברשויות המקומיות.
 • [alt]
 • [alt]
 • [alt]
 • [alt]
 • [alt]

סיכום

​המגמה ולפיה משרד הפנים מקדם את האוטונומיה של הרשויות המקומיות לא עולה תמיד בקנה אחד עם מערך האיזונים והבלמים ברשות המקומית ומעמידה את מנגנוני הבקרה הפנימיים ברשות - המבקר, הגזבר והיועץ המשפטי - בקונפליקט מובנה מול הנהלת הרשות המקומית והעובדים. ביקורת המדינה העלתה ליקויים בפרט בנוגע לרשויות קטנות - שהן לרוב גם פריפריאליות, במדד חברתי-כלכלי נמוך ומהמגזר הלא-יהודי, והדבר מחייב אפוא התייחסות מוגברת וממוקדת מצד משרד הפנים כדי להבטיח את תפקודם ומועילותם של המבקר, הגזבר והיועץ המשפטי כמנגנוני הבקרה הפנימיים ברשויות אלו ולהרחיב את מנעד הכלים שיועמדו לרשותם.