facebook

מבקר המדינה פרסם לציבור דוח ביקורת בנושא מימון הבחירות המקדימות לכנסת ה-25 ולתפקיד יו"ר מפלגה (19.9.23)

מבקר המדינה פרסם לציבור דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המועמדים בפריימריז לאיחוד הלאומי, הליכוד, העבודה ומרצ לכנסת ה-25 וכן לתפקיד יו"ר המפלגה למפלגות האיחוד הלאומי, הליכוד, העבודה ומרצ

​​לקריאת דוח ביקורת על החשבונות של המועמדים בבחירות המקדימות במפלגות "האיחוד הלאומי", "הליכוד", "העבודה" ו"מרצ" לתפקיד חבר הכנסת העשרים וחמש ; דוח ביקורת על החשבונות של המועמדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר המפלגה במפלגות "האיחוד הלאומי", "הליכוד", "העבודה" ו"מרצ"​

דוח תוצאות ביקורת החשבונות של המועמדים בפריימריז באיחוד הלאומי, הליכוד, העבודה ומרצ לתפקיד חבר הכנסת העשרים וחמש

באוגוסט 2022 קיימו ארבע מפלגות - האיחוד הלאומי-תקומה (17 מועמדים), הליכוד (151 מועמדים), מפלגת העבודה (33 מועמדים) ומרצ (23 מועמדים) בחירות מקדימות של מועמדיהן לתפקיד חבר הכנסת העשרים וחמש.

בחוק נקבע כי על כל מועמד למסור למבקר המדינה, לא יאוחר משישה שבועות לאחר יום הבחירות המקדימות, דוח כספי על הכנסותיו והוצאותיו בשל הבחירות המקדימות, וכי מועמד שלא קיבל תרומות או לא הוציא הוצאות במסגרת בחירות אלה ימסור למבקר המדינה הודעה המאשרת זאת.

לגבי שמונה מועמדים שמסרו דוחות כספיים באיחור ניכר, ולכן הביקורת בעניינם לא הושלמה במועד פרסום דוח זה (ברזילי רועי, גולן יאיר, דיין עוזי, כהן-טנוג'י פרננד, לובוביקוב מיכאל, מארק אסנת הילה, מועלם יוסף נעם ומנע חיה). בשל האינטרס הציבורי הורה מבקר המדינה כי גם דיווחים אלה ייבדקו, וכי תוצאות הביקורת בעניינם ייקבעו, בשים לב לאיחור בהגשת הדוחות הכספיים, ויפורסמו לציבור בנפרד. 

מבקר המדינה בדק ומצא כי מתוך 216 מועמדים בבחירות המקדימות, ל-138 מועמדים לא נמצאו ליקויים ול-78 נמצאו ליקויים.

12 מתוך 78 המועמדים לא הגישו דוחות כספיים ולכן קבע מבקר המדינה כי מועמדים אלו לא מילאו את הוראות החוק. כמו כן, קבע המבקר כי עליהם להעביר סכומים לאוצר המדינה. 

בבדיקת חשבונותיהם של יתר 66 המועמדים נמצאו ליקויים כגון:

שהוגשו דוחות כספיים לאחר המועד הקבוע בחוק, שלא נפתחו חשבונות בנק שיוחדו להוצאות ולהכנסות של מערכת הבחירות, שהוצאות הבחירות חרגו מתקרת ההוצאות, שבוצעו תשלומים שלא באמצעות חשבונות הבנק הייעודיים לבחירות, שנערכו הסכמים כלליים עם נותני שירותים בלי שצורפו להם המסמכים הנדרשים המאפשרים לבחון את מהות ההתקשרויות, את היקפן ואת מידת סבירותן. 

בגין כל הליקויים האמורים קבע מבקר המדינה כי על המועמדים להעביר לאוצר המדינה במצטבר סך של 226,200 ש"ח. 

​​שם משפחה

 שם פרטי   
מפלגה
סכום להעברה לאוצר המדינה (בש"ח)
​ברקת
​ ניר​הליכוד​50,000
​קריב​גלעד​העבודה 15,000
​בוארון ​אביחי​ הליכוד​10,000
​דויטש רםטופז 
​הליכוד​10,000
​שרון ​גלעד​הליכוד​8,000
​שפע​רם ​העבודה7,700
​ביחובסקי אלירן 
​מרצ ​7,000
​גבריאל
קובי 
הליכוד 
7,000​​
ח'ניפס אמיר 
העבודה
7,000
חאמד 
אומימה 
מרצ 
7,000​​​
​יברקן 
גדי 
הליכוד 
7,000
יהודה 
דורון 
הליכוד 
7,000​​​
לניאדו דודו 
הליכוד 
7,000​​
סדון 
דוד 
הליכוד 
7,000​​​
עפיף 
עבד 
הליכוד 
7,000​​​
צ'יטונה  
לאון אלברטו
הליכוד 
7,000
קצב 
ליאור 
הליכוד 
7,000​​​
שרן 
דוד 
הליכוד 
7,000​​​
חרלפ 
דור 
הליכוד ​​
6,000
סוכות 
צבי ידידיה 
האיחוד הלאומי 
5,000​​​
חסן-נחום
פלר 
הליכוד 
4,000​​
שמחון 
אברהם 
הליכוד ​​
3,500
מסיקה
גרשון 
הליכוד 
3,000​​
פייגלין 
משה 
הליכוד 
3,000​​​
ואטורי 
ניסים 
הליכוד ​​
2,500
​גמליאל
גילה 
הליכוד 
2,400
מואטי 
אמילי-חיה 
העבודה
2,000
קאשי 
רועי 
הליכוד 
1,800​​​
סלאלחה
עלי 
מרצ 
1,200​​
מילביצקי 
חנוך דב 
הליכוד 
1,100​​​
בן עמי 
מישאל 
הליכוד 
1,000​​​
גוטליב 
רויטל טלי 
הליכוד 
1,000​​​
כרמי בוזגלו 
רן 
הליכוד 
1,000​​​
לזימי 
נעמה 
העבודה ​​
1,000
סיידלר 
מאיר 
האיחוד הלאומי ​​
1,000
פיין 
דוד 
האיחוד הלאומי ​​
1,000
סך הקנסות
 226,200


​לפי דיווחי המועמדים, הכנסותיהם בבחירות המקדימות לתפקיד חבר הכנסת ה-25 הסתכמו בכ-17.3 מיליון ש"ח - 11.7 מיליון ש"ח ממענקים ו- 5.6 מיליון ש"ח מתרומות.

68% (3.8 מיליון ש"ח) מהתרומות שהתקבלו הגיעו מתרומות ממימון עצמי ובני משפחה, 27% (1.5 מיליון ש"ח) תרומות מהארץ ו-5% (0.3 מיליון ש"ח) תרומות מחו"ל.

מחשבות הכנסת נמסר כי מאוצר המדינה התקבלו מענקים בסך של כ-13 מיליון ש"ח. 

תקרת התרומות ההוצאות של המועמדים בכל אחת מהמפלגות:

האיחוד הלאומי  - 148,022 ש"ח, הליכוד - 330,630 ש"ח, העבודה - 175,264 ש"ח, מרצ - 128,814 ש"ח. 

על פי דוח המבקר 46 מועמדים סיימו בגירעון (סה"כ 1.5 מיליון ש"ח), 33 מועמדים סיימו באיזון ו- 83 מועמדים סיימו בעודף (סה"כ 0.7 מיליון ש"ח).

ניתן להיכנס לדוח הפרטני לקבלת מידע על כל מועמד: לתפקיד חבר הכנסת העשרים וחמש 


דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המועמדים בפריימריז לתפקיד יו"ר המפלגה במפלגות האיחוד הלאומי, הליכוד, העבודה ומרצ

​בחודשים יולי-אוגוסט 2022 התקיימו בחירות מקדימות לתפקיד יו"ר המפלגה במפלגות האיחוד הלאומי (מועמד 1), הליכוד (מועמד 1), מפלגת העבודה (2 מועמדים) ומרצ (2 מועמדים). 

בבחירות האמורות נבחרו בצלאל סמוטריץ', בנימין נתניהו, מרב מיכאלי וזהבה גלאון ליושבי הראש של אותן המפלגות (בהתאמה).

שלושה מועמדים (זהבה גלאון, ערן חרמוני ומרב מיכאלי) מסרו למבקר המדינה דוח כספי במועד. שני מועמדים - בנימין נתניהן ובצלאל סמוטריץ' מסרו למשרד מבקר המדינה הודעה ולפיה לא היו להם הכנסות והוצאות במסגרת הבחירות. המועמד יאיר גולן ממרצ מסר דוח כספי באיחור ניכר ועל כן בדיקתו עדיין לא הושלמה. מבקר המדינה קבע כי למען השקיפות לציבור, תושלם בדיקת הדוח ותפורסם לציבור בנפרד.

בנוגע לחמישה מועמדים (זהבה גלאון, ערן חרמוני, מרב מיכאלי, בנימין נתניהו ובצלאל סמוטריץ') קבע מבקר המדינה כי לא נמצאו ליקויים בחשבונותיהם. 

על פי דיווחי המועמדים, הכנסותיהם במערכות הבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר המפלגה הסתכמו בכ-516,000 ש"ח, כולן מתרומות. 

על פי דיווחי המועמדים, הוצאותיהם במערכות הבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר המפלגה הסתכמו בכ-511,000 ש"ח. 

תקרת התרומות וההוצאות במערכות הבחירות לתפקיד יו"ר מפלגה:

האיחוד הלאומי - 428,508 ש"ח, הליכוד - 2,048,568 ש"ח, העבודה - 495,372 ש"ח, מרצ - 410,815 ש"ח.  

המבקר מצא כי הוצאותיהם של כל המועמדים לתפקיד יו"ר המפלגה שמסרו דוח לא חרגו מתקרת ההוצאות.

ניתן להיכנס לדוח הפרטני לקבלת מידע על כל מועמד: לתפקיד יו"ר המפלגה​