facebook

פתיחת מוקד תמיכה טכנית במערכת הממוחשבת לדיווח (2.8.23)

נפתח מוקד תמיכה טכנית למתמודדים בבחירות לרשויות המקומיות ולראשות מועצות אזוריות

לפי החוק והנחיות מבקר המדינה, על מתמודדים בבחירות לרשויות המקומיות ולראשות מועצות אזוריות לדווח למבקר המדינה על התרומות שקיבלו ועל יתר הפעולות הכספיות שביצעו בקשר למערכת הבחירות באמצעות המערכת הממוחשבת שבאתר מבקר המדינה.  


כמו כן על המתמודדים להגיש דוחות כספיים בקשר למערכת הבחירות אשר יופקו מהמערכת הממוחשבת.


לנוחות המתמודדים, נפתח מוקד לתמיכה טכנית לדיווח במערכת. המוקד זמין בימים א-ה בשעות 8:00-17:00 בטלפון: 073-3383858 או בדוא"ל: election.help@malam.com.