facebook

נציגי מבקרי המדינה של בריטניה וארה"ב עורכים בקרת עמיתים על משרד מבקר המדינה בישראל (30.7.23)

כחלק מהתהליך, ביקרו נציגי משרד מבקר המדינה הבריטי בירושלים (23-25.7.2023).  בקרת העמיתים מתמקדת בהיבטים פיננסיים בביקורת


שיתוף פעולה בין-לאומי בביקורת: צוות ממשרד מבקר המדינה של בריטניה הגיע לירושלים (23-25.7.2023), כחלק מתהליך בקרת עמיתים שעורך מוסד הביקורת הבריטי על משרד מבקר המדינה הישראלי. בקרת העמיתים, אשר מתמקדת בהיבטים פיננסיים בביקורת, נערכת גם בשיתוף משרד מבקר המדינה האמריקאי.


במהלך הביקור נפגש הצוות הבריטי עם מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן, ועם מנכ"ל המשרד ישי וקנין. צוותי ביקורת ישראליים הציגו בפני עמיתיהם דוחות ביקורת נבחרים, וכן הוצגה המתודולוגיה המשרדית לביקורת פיננסית ולהשוואה בין-לאומית.