facebook

הודעה בדבר קבלת הלוואות בבחירות לרשויות המקומיות ובבחירות לראשות מועצות אזוריות (18.7.23)

מבקר המדינה מבהיר ממי ניתן לקבל הלוואה למימון התמודדות בבחירות לשלטון המקומי ומהם התנאים לקבלתה

  1. ​כדי להסיר ספק וכמענה על שאלות שהופנו למבקר המדינה, מבקר המדינה מבהיר כי חל איסור על קבלת הלוואה מתאגיד או מכל מקור שאסור לקבל ממנו תרומה לפי חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג-1993 (להלן - החוק), למימון התמודדות בבחירות לשלטון המקומי.
    ניתן לקבל הלוואה למימון התמודדות בבחירות לשלטון המקומי מתאגיד בנקאי לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, או מכל מלווה מוסדי כהגדרתו בחוק אשראי הוגן, התשנ"ג-1993, לרבות בעל רישיון למתן אשראי ובעל רישיון למתן פיקדון ואשראי.

  2. לגבי כל הלוואה המתקבלת למימון התמודדות בבחירות לשלטון המקומי, יש לערוך הסכם בכתב שיכלול נתונים על המלווה, על סכום ההלוואה, על מועד מתן ההלוואה ועל תנאיה (ובכלל זה תקופת ההלוואה, שיעור הריבית, מועדי הפירעון, ההוצאות הכרוכות בקבלתה והביטחונות שהועמדו לטובת המלווה).

    שיעור הריבית על ההלוואה צריך שיהיה סביר ובהתאם למקובל בשוק. למען הסר ספק, אין בכך כדי לפגוע בכל חובה אחרת החלה על פי דין.

  3. בהתאם לקביעת מבקר המדינה בעבר, על המתמודדים בבחירות לשלטון המקומי לדווח למבקר המדינה באמצעות המערכת הממוחשבת על כל הלוואה שקיבלו, לא יאוחר משלושה ימי עבודה מיום קבלתה, ופרטי ההלוואות ושמות המלווים יפורסמו לציבור עם קבלת הדיווח באתר המרשתת (האינטרנט) של מבקר המדינה.