facebook

מכרז מס' 14/2023 למתן שירותי ייעוץ פנסיוני וייעוץ פרישה לעובדי משרד מבקר המדינה

מאפיינים :

מספר המכרז:
14/2023
סטאטוס:
פתוח
בתוקף עד:
25/12/2023 14:00
סוג:
מכרז
יחידה מפרסמת:
אגף הרכש

תיאור

​​​משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, פונה בזאת לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ פנסיוני וייעוץ פרישה לעובדי משרד מבקר המדינה (להלן: "השירות").

אוכלוסית היעד במשרד הינה כ-550 עובדים, מתוכם כ-70 אחוז בפנסיה צוברת ושאר העובדים בפנסיה תקציבית.מטרת ההתקשרות ההינה מתן ייעוץ פנסיוני לעובדים פעילים; מתן ייעוץ לעובדים העומדים לפרוש לגמלאות לרבות ייעוץ מס; ייעוץ למשרד כמעסיק.

משרד מעוניין לבחור בזוכה אחד למתן השירות. למשרד שמורה הזכות לבחור כשיר שני במכרז, בהתאם להוראות המכרז.

היקף  השירות יבוצע בהתאם לדרישת המשרד.

תנאי סף להשתתפות במכרז 

התנאים המוקדמים - מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והם מצטברים. על המציע לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז​ - הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המוקדמים של מכרז – תיפסל על הסף. 

לוח זמנים

שלבי המכרז
מועד / מועד אחרון
​מקום/דרך ביצוע
​קבלת שאלות המציעים בקובץ אקסל כאמור במסמכים
27.11.2023 עד השעה 14:00
לדוא"ל: alin.bit@mevaker.gov.il
הפצת תשובות המזמין לשאלות המציעים והודעות של המזמין
11.12.23 עד השעה 16:00
באתר המשרד
מקום הגשת ההצעות
תיבת המכרזים שברחוב מבקר המדינה 2 – ירושלים, או בלשכת תל אביב ברחוב הארבעה 19 תל אביב קומה 13
המועד האחרון להגשת ההצעות
25.12.24  עד השעה 14:00

על המעטפה יירשם:

"מכרז מס' 14/2023  למתן שירותי ייעוץ פנסיוני  וייעוץ פרישה לעובדי משרד מבקר המדינה".

את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים של המשרד המצויה בירושלים או בתל אביב​


המידע בהודעה זו הוא כללי ותמציתי! תנאים כללים ותנאי סף נוספים מופיעים במסמכי המכרז בנוסח המלא והמחייב של מכרז זה.