facebook

דרוש/ה סטודנט/ית לתואר ראשון משנה ב' ומעלה - לשכת ירושלים

מאפיינים

סוג המשרה:
משרת סטודנט/ית
סטטוס המשרה:
סגור
בתוקף עד:
12/04/2022 00:00
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:

מסמכים וטפסים להורדה

אין קבצים

תיאור המשרה

לאגף ו' שבמשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בירושלים דרוש/ה סטודנט/ית עבור סיוע בעריכת מחקר משווה, איתור מידע ועיבוד נתונים בתחומי אכיפה, משפט, שיטור, כליאה וכיבוי אש.

הסיוע המבוקש הוא בין היתר בהיבטים האלה:

  1. עריכת מחקר משווה בנושאי אכיפה ומשפט, שיטור, כיבוי אש, כליאה ושיקום בעולם ותמצותו בכתב.
  2. איתור נתונים מספריים ומדעיים ממחקרים בארץ ובעולם, סיוע בעיבוד נתונים, ניתוחם והצגתם באופן ויזואלי.
  3. סיוע נוסף באיתור מידע ונתונים אחרים לפי הצורך.

רקע כללי

משרד מבקר המדינה מקיים ביקורת בגופים כגון משרד המשפטים, הרשות הארצית לכבאות והצלה, שירות בתי הסוהר ומשטרת ישראל. הביקורת כוללת בין היתר בחינת היבטים בפעילות גופים בעלי מאפיינים דומים בארץ ובעולם, בחינת אפקטיביות, והצגת מידע על הפרמטרים המקובלים בעולם הרלוונטיים להשוואה.

הכישורים הנדרשים

  1. יכולת מחקרית הכוללת איסוף מידע במרשתת מאתרים בינלאומיים וישראלים, ניתוח של מידע רב וסיכום הנתונים והממצאים בעברית, באופן תמציתי וברמה אקדמאית גבוהה.
  2. אנגלית ברמה גבוהה (עיקר המידע שיש לאסוף הוא באנגלית).
  3. עמידה בלוחות זמנים, אמינות, חריצות ודייקנות.
  4. היכרות עם תוכנת אקסל תהיה יתרון.

תנאים מוקדמים

סטודנטים/ות לתואר ראשון משנה ב' ומעלה.

דרישות רצויות

עוזר/ת מחקר

לימודים לתואר שני ומעלה.

היקף ההעסקה: עד 96 שעות לחודש בהתאם לצורכי המשרד. על הסטודנט/ית להתחייב ל-60 שעות עבודה בחודש. בחופשות סמסטר ניתן יהיה להרחיב את מסגרת ההעסקה ל-120 שעות חודשיות.

התשלום: לפי שכר סטודנט, בתוספת החזר הוצאות נסיעה לפי תעריף התחבורה הציבורית.

תחילת ההעסקה: מיידית.

מקום העבודה: משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בירושלים.

תנאים נוספים: לא יתקבל מועמד לעבודה אם מועסק במשרד קרוב משפחה שלו, כהגדרתו בפסקה 13.3. בתקשי"ר.
זימון לריאיון יותנה במילוי טופס הצהרה בדבר קרובי משפחה המועסקים במשרד ובדבר ניגוד עניינים - שיישלח למועמדים שיוחלט לזמנם לריאיון.

על המועמדים/ות לצרף לבקשתם/ן גיליון ציונים אחרון. מועמד/ת שלא יצרף/תצרף אישור לימודים או גיליון ציונים לא יוזמן/ תוזמן לראיון.

למשרד שמורה הזכות לזמן לריאיון עד עשרה סטודנטים, ואין מצד המשרד התחייבות להעסיק מי מהפונים.

את הבקשות בצירוף המסמכים שפורטו לעיל יש להעביר בתוך שבועיים (עד 12.4.22) לכתובת Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' גרציה בסלי, רכזת בכירה במשאבי אנוש, ולציין "עבור משרת סטודנט/ית לאגף ו' - לשכת ירושלים".