facebook

דרושים סטודנטים לתואר ראשון או לתואר שני - לשכת תל אביב

מאפיינים

סוג המשרה:
משרת סטודנט/ית
סטטוס המשרה:
סגור
בתוקף עד:
03/04/2022 00:00
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:

מסמכים וטפסים להורדה

אין קבצים

תיאור המשרה

לחטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה שבמשרד מבקר המדינה בתל אביב דרושים סטודנטים לתואר ראשון או לתואר שני לעבודה מאתגרת ומעניינת עם תחושת סיפוק ושליחות בחברה נעימה. 

החטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה שבמשרד מבקר המדינה עוסקת במגוון נושאים הנוגעים לתחומי הבריאות, הרווחה החינוך, השכלה גבוהה, מקרקעין ובינוי ותרבות וספורט. 

העבודה המוצעת כוללת, בין השאר, איתור מידע באינטרנט; טיוב, עיבוד וניתוח של נתונים; סקירה השוואתית בינלאומית בנושאים הרלוונטיים לביקורת; גיבוש של מסמכים על בסיס מידע שנאסף; וסיוע לצוותי הביקורת במשימות מגוונות. 

כישורים נדרשים: גישה שירותית, אמינות, חריצות, דייקנות, שליטה מעולה באקסל (רצוי גם בתוכנות נוספות לעיבוד וניתוח נתונים), יכולת התבטאות טובה מאד בעברית בכתב ובעל פה ושליטה מושלמת באנגלית.

היקף ההעסקה: עד 96 שעות לחודש בהתאם לצורכי המשרד. על הסטודנט/ית להתחייב ל-60 שעות עבודה בחודש. בחופשות סמסטר ניתן יהיה להרחיב את מסגרת ההעסקה ל-120 שעות חודשיות. 

שעות העבודה: שעות העסקה הן גמישות ובלבד שיהיו בין השעות: 16:00-07:30.

התשלום: לפי שכר סטודנט, בתוספת החזר הוצאות נסיעה לפי תעריף התחבורה הציבורית.

תחילת ההעסקה: מידית.

 משך העסקה המרבי הוא עד לקבלת תעודת הזכאות לתואר בכפוף לצרכי המשרד.

מקום העבודה: משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, רח' הארבעה 19 תל אביב. 

תנאים נוספים: לא יתקבל מועמד לעבודה אם מועסק במשרד קרוב משפחה שלו, כהגדרתו בפסקה 13.3. בתקשי"ר. מועמד שקרוב משפחתו מועסק במשרד, מועמדותו תיבחן על פי כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית) התשס"ח-2007, ובהתאם לפרשנותם המקובלת במשרד מבקר המדינה. זימון לריאיון יותנה בטופס הצהרה שהמועמד ימלא בדבר קרובי משפחה המועסקים במשרד ובדבר ניגוד עניינים אפשרי.

על המועמדים לצרף להגשת המועמדות אסמכתאות על הלימודים, לרבות גיליונות ציונים עדכניים וקורות חיים. כמו כן רצוי לצרף המלצות ו/או עבודות קודמות שהמועמד ביצע ושיש להן זיקה לתחומי העבודה שתוארו - ככל ואלו ישנן. 

למשרד שמורה הזכות לזמן לריאיון עד עשרה סטודנטים שיעמדו באמות המידה שהמשרד קבע, ואין למשרד התחייבות להעסיק מי מהפונים.

את הבקשות בצירוף המסמכים שפורטו לעיל יש להעביר בתוך שבועיים (עד 3.4.22) לכתובת Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' גרציה בסלי, רכזת משאבי אנוש, ולציין "עבור משרת סטודנט/ית לחטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה".