facebook

דרוש/ה סטודנט/ית באחד מהתחומים הבאים: משפטים, מינהל עסקים, חשבונאות, סטטיסטיקה, מדעי המחשב, מערכות מידע, כלכלה, תואר המשלב לימודי יחסים בינלאומיים, מדעי המדינה, או מידענות - לשכת ירושלים

מאפיינים

סוג המשרה:
משרת סטודנט/ית
סטטוס המשרה:
סגור
בתוקף עד:
03/04/2022 00:00
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:

מסמכים וטפסים להורדה

אין קבצים

תיאור המשרה

לאגף ט"ז שבמשרד מבקר המדינה בירושלים דרוש/ה סטודנט/ית לסיוע לביקורות המבוצעות על ידי האגף בין היתר במשרד החוץ ובמשרד החקלאות. הסיוע יכלול בין היתר איסוף מידע השוואתי מקומי ובינלאומי וניתוחו, סיוע בהפצת שאלונים לגורמים מקצועיים שונים בארץ ובחו"ל ועיבודם וסיוע נוסף באיסוף מידע, ניתוחו וסיכום ממצאים. 

המשרה מיועדת לגברים ולנשים.

 כישורים נדרשים: 

  1. ניסיון באיתור ואיסוף מידע ממאגרי מידע מרכזיים בעולם, אתרים בינ"ל אקדמיים או מקצועיים העוסקים בתחומי הביקורות (בארץ ובחו"ל), ביצוע מחקר השוואתי וכתיבת עיקרי המסקנות.

  2. יכולת טובה בניתוח בסיסי נתונים באקסל.

  3. אנגלית (קריאה) ברמה גבוהה. 

  4. כתיבה בעברית ברמה גבוהה. 

  5. יכולת עבודה בצוות, עמידה בלוחות זמנים, יכולת ניתוח מידע רב, אמינות, חריצות ודייקנות.

דרישות לתפקיד:

  1. סטודנט/ית לתואר ראשון, שסיים לפחות שנת לימודים מלאה, או סטודנט לתואר שני באחד מהתחומים הבאים: משפטים, מינהל עסקים, חשבונאות, סטטיסטיקה, מדעי המחשב, מערכות מידע, כלכלה, תואר המשלב לימודי יחסים בינלאומיים, מדעי המדינה, או מידענות.  

  2. יתרון להתמחות במערכות מידע. 

  3. יתרון לסטודנטים/ות בתואר שני ומעלה בתחומים כמפורט בסעיף 1. 

היקף ההעסקה: עד 96 שעות עבודה בחודש בהתאם לצרכי המשרד (ייתכן שינוי בהיקף ההעסקה בפועל מחודש לחודש אך הוא לא יפחת מ-60 שעות בחודש). תיתכן אפשרות להרחבה עד 120 שעות עבודה בחודש, בהתאם להסכם הקיבוצי החל על העסקת סטודנטים והכל בהתאם לשיקול דעת המשרד. משך ההעסקה הוא שנה. תיתכן הארכה של משך ההעסקה בהסכמת הצדדים. 

התשלום: לפי שכר סטודנט, בתוספת החזר הוצאות נסיעה לפי תעריף תחבורה הציבורית וכן השתתפות בעלות ארוחת צהרים.

תחילת ההעסקה: מידית.

מקום העבודה: משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, רחוב מבקר המדינה 2 ירושלים. 

תנאים נוספים: לא יתקבל מועמד לעבודה אם מועסק במשרד קרוב משפחה שלו, כהגדרתו בפסקה 13.3. בתקשי"ר.

זימון לריאיון יותנה במילוי טופס הצהרה בדבר קרובי משפחה המועסקים במשרד ובדבר ניגוד עניינים - שיישלח למועמדים שיוחלט לזמנם לריאיון. כל מועמד שקרוב משפחתו מועסק במשרד מבקר המדינה, מועמדותו תיבחן על פי כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית) התשס"ח-2007, ובהתאם לפרשנותם המקובלת במשרד מבקר המדינה.


על מועמדים/ות לצרף קורות חיים, המלצות ואסמכתאות לתחומי הלימוד שלהם/ן ודוגמאות לתוצרי מחקר שביצעו. 

על המועמדים לצרף לבקשתם גיליון ציונים אחרון. מועמד שלא יצרף אישור לימודים או גיליון ציונים לא יוזמן לראיון.

למשרד שמורה הזכות לזמן לראיון עד 10 סטודנטים/ות שימצאו המתאימים ביותר.

את הבקשות, אליהן יצורפו קורות חיים מפורטים וגיליונות ציונים יש להעביר תוך שבועיים (עד ליום 3.4.22) לכתובת  Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' שמרית להב, רכזת מיון וגיוס משאבי אנוש ולציין "עבור משרת סטודנט/ית לאגף ט"ז - לשכת ירושלים".