facebook

נציב תלונות הציבור - דוח שנתי 41 לשנת 2014

שערpdf
المقدمة – הקדמה בערביתwordpdf
סוג הפרסום דוחות נציב תלונות הציבור
מספר קטלוגי -
תאריך פרסום 07/7/2015
מספר ISSN

מוגש בזה לכנסת הדוח השנתי הארבעים ואחד של נציב תלונות הציבור.

השנה נערך הדוח השנתי בתַסדיר (פורמט) חדש, שנועד להנגיש לציבור הרחב את המידע על נציבות תלונות הציבור ולתאר את פעילותה הענפה באופן בהיר ומאיר עיניים. הצגת הדברים בדרך זו משתלבת עם הפעולות הננקטות בתקופת כהונתי להגברת המודעות לפועלה של נציבות תלונות הציבור בקרב כלל התושבים במדינה, ובמיוחד בקרב האוכלוסיות החלשות בחברה. כך, נערכה בפברואר השנה פעילות הסברה רחבה, שבמסגרתה שודרו ברשתות הרדיו תשדירי שירות בעברית, ערבית ורוסית וכן הועלו פרסומים באינטרנט שהביאו לידיעת הציבור הרחב את האפשרות להגיש תלונה לנציבות על מעשה פוגעני של רשות ציבורית. כמו כן, הועלתה בשלהי שנת 2014, במשך כמה שבועות, פינה שבועית בתכנית הבוקר של אחד מערוצי הטלוויזיה ובה תיארה עובדת הנציבות את פעילותה של נציבות תלונות הציבור ואת דרכי הגשת תלונות אליה גם בדף הפייסבוק של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ובאתר האינטרנט של המשרד מובאים, מעת לעת, תיאורים קצרים של הטיפול בתלונות בנושאים שונים. כל אלה נועדו לקדם את זכותו של כל אדם להגיש תלונה אל נציב תלונות הציבור ...