facebook

העסקת עובדים במשרות אמון אישיות במשרד ראש הממשלה

סוג הפרסום דוחות מיוחדים
מספר קטלוגי 003-2011
תאריך פרסום 01/11/2011
מספר ISSN 0793-1948

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד ראש הממשלה
 • משרד המשפטים
 • נציבות שרות המדינה

מילות מפתח

 • חוזה אישי
 • תקינה/תקנים
 • דיווחים על פטור ממכרז
 • שכר
 • מינויים
 • חוות דעת
 • שיבוץ
 • דרישות סף
word
pdf