facebook

תוצאות החיפוש

 

 

מניעת אירועים שמעורבים בהם חומרים מסוכנים4187126/03/2017 10:22:4626/03/2017 10:22:46פעולות למניעה של אירועי חומרים מסוכנים (להלן - חומ"ס) צריכות לכלול בעיקר התקנת אמצעי למפות את מתקני התשתית הלאומיים ובהם מפעלים מסוכנים, לקבוע את דרגת החיוניות של כל אחד מהם STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_579/74b3928e-8b0d-478e-9f25-3c32ecb0f3f6https://www.mevaker.gov.ildocxFalsedocxhttps://edit.mevaker.gov.il/he/Reports{A54190E0-F6CE-4002-B929-56E73441942F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Item_Word_mevaker1.js33;133
הטיפול בחומרים מסוכנים ההיערכות למניעת אירועים שמעורבים בהם חומרים מסוכנים בעתות חירום11170801/01/1601 00:00:0001/01/1601 00:00:00למפעלים ולמתקנים שעלול להתרחש בהם אירוע חומרים מסוכנים (להלן - חומ"ס). אירוע חומ"ס הוא תקרית שמעורב בה חומר מסוכן והוא עלול להתרחש בשל ארבע סיבות עיקריות: תקלה STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/special/special_2010-2006/2007-LebanonWar2https://www.mevaker.gov.il/sites/digitallibrarydocFalsedochttps://edit.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary{2BC425FA-03BB-439C-9710-C9FCDEAC7C21}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Item_Word_mevaker1.js33;133
2022.3-107-IDF-Mesukanim-Taktzir10425621/03/2022 12:20:0021/03/2022 12:20:00דוח מבקר המדינה | אדר ב התשפ״ב ההיערכות לפגיעה במתקני חומרים מסוכנים באירועי לחימה ישראל ממוקמים אלפי מתקנים המחזיקים חומרים מסוכנים (חומ"ס). חלקם בסמוך לריכוזי אוכלוסייה צפופים STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/2022/2022.3https://www.mevaker.gov.il/sites/digitallibrarydocxFalsedocxhttps://edit.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary{4012AF3F-B48B-43E5-9ABA-A29EE778C8F5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Item_Word_mevaker1.js33;133
מניעת אירועים שמעורבים בהם חומרים מסוכנים7690513/07/2020 16:42:0613/07/2020 16:42:06פעולות למניעה של אירועי חומרים מסוכנים (להלן - חומ"ס) צריכות לכלול בעיקר התקנת אמצעי עלותם, ואינם מאפשרים לקבוע אם הסיכון מהמפעל המסוכן קביל, ובשל כל אלה אין בהם משום כלי יעיל STS_ListItem_850https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reportshttps://www.mevaker.gov.il/sites/digitallibraryhtmlFalseaspxhttps://edit.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary{2F1BAEF4-9725-4372-B6E2-5A2F78505D42}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
המשרד להגנת הסביבה7226127/10/2019 08:47:5727/10/2019 08:47:57שהובאו בפרק "מניעת אירועים שמעורבים בהם חומרים מסוכנים", שפורסם בשנת 2004 בדוח שנתי 54ב של מבקר המדינה, ובפרק "הטיפול בחומרים מסוכנים" בדוח מבקר המדינה בנושא היערכות העורף STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/64aועדת המשנהhttps://www.mevaker.gov.il/sites/digitallibrarydocxFalsedocxhttps://edit.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary{422FC156-3570-477B-85DF-D5AE9FDE6949}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Item_Word_mevaker1.js33;133
2022.3-107-IDF-Mesukanim10425521/03/2022 10:22:1421/03/2022 10:22:14תקציר | ההיערכות לפגיעה במתקני חומרים מסוכנים באירועי לחימה ההיערכות לפגיעה במתקני חומרים מסוכנים באירועי לחימה ברחבי מדינת ישראל ממוקמים אירוע חומ דליפה, דליקה , שפך או STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/2022/2022.3https://www.mevaker.gov.il/sites/digitallibrarypdfFalsepdfhttps://edit.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary{7275AE05-31B5-46BE-9249-4241035397D6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Item_PDF.js34;1534
2022.3-107-IDF-Mesukanim-Taktzir10425721/03/2022 10:20:1821/03/2022 10:20:18תקציר | ההיערכות לפגיעה במתקני חומרים מסוכנים באירועי לחימה ההיערכות לפגיעה במתקני חומרים מסוכנים באירועי לחימה ברחבי מדינת ישראל ממוקמים אירוע חומ דליפה, דליקה , שפך או STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/2022/2022.3https://www.mevaker.gov.il/sites/digitallibrarypdfFalsepdfhttps://edit.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary{1EB1C57D-E1BE-405B-8E31-D5843F6E6554}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Item_PDF.js34;1534
המערך המשולב לטיפול באירועי חומרים מסוכנים7744712/08/2021 00:28:5212/08/2021 00:28:52ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור כלי חיפוש איפוס שנת הפרסום מ עד טווח תאריכים לא תקין סוג הפרסום הגוף המבוקר חומרים מסוכנים; שפכים; דליפות גז STS_ListItem_850https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reportshttps://www.mevaker.gov.il/sites/digitallibraryhtmlFalseaspxhttps://edit.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary{FEE0E1FE-D1DC-49BA-A935-8B22D11C3283}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
תמי (אימי), מכון למחקר ולפיתוח בע"מ4743522/02/2016 11:21:0822/02/2016 11:21:08ברום - ייצור תרכובות ברום המשמשות חומרים מעכבי בעירה, ייצור פולימרים (סיבים סינטטיים STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_492/bc90c622-beae-418a-95a3-e2ba34692055https://www.mevaker.gov.ildocxFalsedocxhttps://edit.mevaker.gov.il/he/Reports{82DF5811-38D5-4F34-A7CA-805970B3074A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Item_Word_mevaker1.js33;133
היבטים בתחום הפיקוח על חומרים מסוכנים; פיקוח על בטיחות קרינה ופינוי פסולת רדיואקטיבית7803212/08/2021 03:12:1112/08/2021 03:12:11ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור כלי חיפוש איפוס שנת הפרסום מ עד טווח תאריכים לא תקין סוג הפרסום הגוף המבוקר ניתן לבחור עד 5 גופים מבוקרים STS_ListItem_850https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reportshttps://www.mevaker.gov.il/sites/digitallibraryhtmlFalseaspxhttps://edit.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary{AC492E8A-3F7F-49C2-8E14-D486331D49EE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js