facebook

הכללים למניעת ניגוד עניינים של שרים

פירוט הכללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים

​בשנת 1977 קבעה הממשלה את הכללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים, המבוססים על דוח הוועדה בראשות השופט אשר. הכללים מטילים על שרים וסגני שרים חובות ומגבלות ועל מבקר המדינה הוטל לבדוק אם הם עומדים בהם.

הכללים

הנוסח שלהלן הוא נוסח חדש המבוסס על החלטות קודמות של הממשלה (מכונה גם כללי ועדת אשר מ-1977) ועל החלטת הממשלה מס' 2801(תמ/61), מיום 28.11.02 בה תוקנו הכללים. הנוסח שלהלן (הנוסח המלא של הכללים לרבות התיקון האמור) פורסם בילקוט הפרסומים התשס"ג, עמ' 1136-1139, מיום 16.1.03.

 לקריאת הכללים בקובץ PDF

 

טפסים

בסעיף 10 לכללים (להלן - הצהרה שנתית) נקבע כי בתוך 60 ימים מתום כל שנה לכהונת שר, ובתוך 60 ימים לאחר סיום כהונת שר, יגיש השר למבקר המדינה הצהרה שנתית ובה פרטים על ההון, הנכסים, הזכויות, ההתחייבויות ופרטים על מקורות ההכנסה של השר ושל בני משפחתו.

בסעיף 17 לכללים נקבע כי בתוך 60 ימים מיום תחילת כהונתו, יצהיר השר למבקר המדינה, בין היתר, על עניינים אלו: ההון, הנכסים, הזכויות, וההתחייבויות שיש לשר ולבני משפחתו ביום כניסתו לתפקיד, מקורות ההכנסה שלו ושל בני משפחתו בשנה שקדמה למינויו כשר, ופרטים נוספים כפי שקבע המבקר בטופס.

 

 

החלטות הוועדה למתן היתרים

 לקריאה נוספת:

 1. דין וחשבון הוועדה הציבורית בנושא ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים 
      חלק ראשון:מבוא, אוגוסט 1977 (החלק הראשון הוקלד על ידי משרד מבקר המדינה ומובא כשירות לציבור)
      חלק שני: הצעת הוועדה לכללים למניעת ניגוד עיניינים
 2. נוסחים קודמים של הכללים למניעת ניגוד עיניינים:
      שהממשלה תיקנה בדצמבר 2002 ופורסמו בילקוט הפרסומים
      שהממשלה תיקנה ביולי 1980 ופורסמו בילקוט הפרסומים
 3. דין וחשבון שהוגש על ידי הוועדה הציבורית לעניין גיבוש כללי אתיקה לחברי ממשלה, אפריל 2008
 4. הודעת מזכיר הממשלה בדבר הסכום הקובע המעודכן בילקוט הפרסומים