במקום להתעצבן - אפשר להתלונן!
נפגעת במישרין ממעשה או מחדל של רשות ציבורית (משרדי הממשלה, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות, גופים שהוקמו על פי דין, כגון המוסד לביטוח לאומי ורשות מקרקעי ישראל, וגופים ציבוריים אחרים) באפשרותך להגיש תלונה לנציבות תלונות הציבור באחת מהדרכים הבאות: تضررت بشكل مباشر من تقاعس أو من قصور لهيئة عامة (وزارة حكومية، سلطة محلية، شركة حكومية، هيئة قانونية مثل التأمين الوطني أو دائرة أراضي اسرائيل أو هيئات عامة أخرى) بإمكانك تقديم شكوى لمفوضية شكاوى الجمهور عبر إحدى الطرق التالية :
البريد בדואר לרשימת כתובות הלשכות لقائمة عناوين فروع المكتب الفاكس בפקס לרשימת מספרי הפקס لقائمة أرقام الفاكس בדואר אלקטרוני בהגעה למקום לרשימת כתובות הלשכות التوجه الشخصي لقائمة عناوين فروع المكتب מילוי טופס באתר