facebook

חדשנות בדוחות מבקר המדינה

המבקר פועל להגברת החשיפה של תוצרי הביקורת לציבור הרחב, תוך מתן דגש על גיוון בדרכי ההנגשה של פעילות הביקורת

הנגשת תוצרי הביקורת לציבור:

במסגרת יישום רפורמת הביקורת הבונה הנחה המבקר אנגלמן לפעול להגברת החשיפה של תוצרי הביקורת לציבור הרחב, תוך מתן דגש על גיוון בדרכי ההנגשה של פעילות הביקורת. לשם כך, עודכן מבנה התקציר של דוח הביקורת וכן הופקו סרטונים המשקפים באופן ממוקד את תוצרי פעילות הביקורת. 

  • תקציר הדוח – תקציר הדוח מוצג לציבור במודל חדש וממוקד (אורכו כשלושה עמודים) המציג את תמונת המצב העולה מליבת פעילות הביקורת – הממצאים המרכזיים וההמלצות המרכזיות לצדם. הממצאים מצביעים על ליקויים בפעילות שנבדקה ולצדם משולבות באופן מידתי פעולות הראויות לציון. נוסף על כך, התקציר כולל "נתוני מפתח" Key Facts  על אודות הנושא הנבחן, וכן נעשה שימוש נרחב באינפו גרפיקה אשר משקפת את ממצאי הביקורת. המודל החדש של התקציר נבנה מתוך ראייה חדשנית ובחינה של הנעשה במוסדות ביקורת מובילים בעולם.

  • סרטונים המתמצתים את עיקרי הדוח – לצורך הגברת החשיפה של הדוחות והנגשתם לקהלים מגוונים, משרד מבקר המדינה הפיק סרטונים לרבים מהפרקים אשר משקפים בקצרה את עיקרי הליקויים והממצאים בפרקים. בהמשך יונגשו הסרטונים גם בשפות ערבית והאנגלית.

לצפייה בסרטונים


דוח מימון מפלגות: הדוח מפורסם לראשונה במתכונת דיגיטלית לצורך הגברת השקיפות

דוח מבקר המדינה - מימון הבחירות בשלטון המקומי שהתקיימו באוקטובר 2018, עלה לאתר מבקר המדינה ומופיע לראשונה במתכונת דיגיטלית וידידותית למשתמש, הכוללת שימוש נרחב באינפו גרפיקה, וזאת לצורך הגברת החשיפה של הדוחות והנגשתם לקהלים מגוונים.

הדוח כולל התייחסות ל- 1,387 סיעות ברשויות המקומיות ו- 126 מועמדים במועצות האזוריות. 

הנתונים המתייחסים לכל סיעה ולכל מועמד הועלו כדוח מקוון. איתור הדוחות המקוונים דרך מנוע החיפוש.

לתוצאות הביקורת על סיעות ומועמדים שהשתתפו בבחירות באתר משרד מבקר המדינה: