לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
דירוג חברתי כלכלי נמוך; נגב; פזורה בדואית; משילות; התיישבות לא מוסדרת; תושבות; רישום בעלי זכות בחירה; בסיסי נתונים

רקע

​"משילות" (governance) מוגדרת ככושר וכיכולת של הרשויות הממלכתיות לפעול בגדר סמכויותיהן. המונח מתאר את יכולתה של הממשלה להצליח למלא את תפקידיה וליישם את מדיניותה בצורה טובה ויעילה. על פי הדוח ממרץ 2013 של הצוות לשיפור עבודת המטה ויכולות הביצוע של משרדי הממשלה, בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה דאז, משילות היא האופן שבו פועל הממשל - משלב התכנון, דרך הביצוע וכלה במדידה ובמעקב למפרע. ככלל, המדינה מחויבת לספק לאזרחיה שירותים בסיסיים שונים, חלקם באמצעות משרדי הממשלה השונים וחלקם באמצעות רשויות מקומיות וגופים סטטוטוריים שונים. כמו כן, על המדינה לדאוג לסדר החברתי ולוודא, בעזרת גורמי האכיפה, כי אזרחי המדינה ותושביה מקיימים את החוקים והחובות האזרחיות המוטלות עליהם, ואילו היעדר משילות משמעה, בין היתר, היעדר כושר ביצוע של הממשלה, שבין היתר בא לידי ביטוי בכך שההחלטות שהתקבלו כדין אינן מוּצאות מן הכוח אל הפועל, שהמדינה אינה מספקת לאזרחים את השירותים שהיא מחויבת בהם, ואת הסדר החברתי שהם זכאים לו, ואלה אינם מקיימים את חובותיהם האזרחיות במלואן. 

נתוני מפתח

 • 3,097 תושבים

  היו רשומים בפנקס הבוחרים של מועצת אל-קסום בשנת 2016, אך לפי נתוני המועצה התגוררו בה כ-24,000 תושבים

 • 323 הסכמי

  פינוי והסדרה ערכה רשות ההסדרה בשנת 2019 מתוך 641 הסכמים לביצוע בתוכניתה

 • 1,050 יחידות

  דיור במענה לריבוי הטבעי של האוכלוסייה הבדואית שווקו בשנת 2019

 • 10,000 לידות

  בשנה הוא קצב הילודה של האוכלוסייה הבדואית

 • 41% מהתושבים

  (בלבד) ביישובים הבדואיים המוכרים נסקרו על ידי הלמ"ס ב-2019; בשל קשיים לא נסקרו תושבי הפזורה

 • 9 משרדי ממשלה

  ורשות ההסדרה לא דיווחו למשרד החקלאות על מדדי התוצאה ב-19 פעילויות בתחומן בשנת 2019

 • 46,000 תושבים

  בדואים רשומים בכתובת אחת ברשות האוכלוסין ובכתובת אחרת ברשות ההסדרה

פעולות הביקורת

בחודשים אוגוסט 2018 - יולי 2020 בדק משרד מבקר המדינה, לסירוגין, היבטים הנוגעים למשילות המדינה בנגב. הבדיקה בוצעה במשרדי ממשלה ובגופים שונים, ובכללם משרד החינוך, אגף החשב הכללי שבמשרד האוצר, צבא ההגנה לישראל (צה"ל), חברת דואר ישראל, חברת החשמל, חברת מקורות, חברת תשתיות נפט (תש"ן), הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס), המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב (רשות ההסדרה), משרד הפנים, וכן בשבעת היישובים הוותיקים (רהט, חורה, לקייה, תל שבע, שגב-שלום, כסייפה וערערה בנגב), בשתי המועצות האזוריות אל-קסום ונווה מדבר, ברשות האוכלוסין, במשרד להגנת הסביבה, במוסד לביטוח לאומי (הבט"ל), ברשות המיסים בישראל (רשות המיסים), ברשות המים, בתאגידי המים "מי רהט" ו"נווה מדבר", במרכז למיפוי ישראל (מפ"י) ובמגן דוד אדום.

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  עמידת רשות ההסדרה ביעדי תכניות העבודה לשנת 2019 - רשות ההסדרה ביצעה באופן חלקי את היעדים שפורטו בתוכנית העבודה שלה לשנת 2019 בתחומים של פיתוח מגרשי מגורים, פינוי והסדרת תושבים מהפזורה ביישובי קבע ואישור עסקאות לשיווק מגרשי מגורים כמענה לריבוי הטבעי. כך...
 • dislike
  תוכנית אב להשלמת הסדרת התיישבות הבדואים בנגב - רשות ההסדרה גיבשה הצעה להשלמת הסדרת התיישבות הבדואים בנגב עד 2030. תוכנית זו הוגשה לשר הכלכלה ב-2020, אך טרם אושרה תוכנית אב מתוקצבת ליישובים הבדואים בנגב מעבר לתוכנית החומש (שתסתיים בשנת 2022), המשקללת מג...
 • dislike
  מימוש תוכנית החומש 2397 (לשנים 2017 - 2021) - בשלוש מתוך חמש שנות תוכנית החומש (60% מתקופת התוכנית) בוצעו התקשרויות למימון פרויקטים בהיקף של 1.675 מיליארד ש"ח (כ-53% מסך של 3.177 מיליארד ש"ח). משרד התחבורה, המשרד להגנת הסביבה והרשות להסדרה, האמונה על ק...
 • dislike
  פערים במספר התושבים הרשומים במועצות נווה מדבר ואל-קסום - נתוני רשות האוכלוסין מפברואר 2020 לגבי מספר התושבים הרשומים במועצות האזוריות נווה מדבר ואל-קסום נמוכים משמעותית מנתוני הוועדה לחלוקת הכנסות מהמועצה המקומית תעשייתית רמת חובב. כך, במועצת נווה מדבר...
 • dislike
  קצבאות ביטוח לאומי הניתנות לתושבים מהאוכלוסייה הבדואית הגרים ביהודה ושומרון - תושבים מהאוכלוסייה הבדואית הגרים בפועל בשטחי יהודה ושומרון נהנים מהטבות המוענקות להם, ובפרט קצבאות מהביטוח הלאומי, מתוקף היותם רשומים כתושבי הנגב, והדבר מביא לאובדן של כספי ה...
 • dislike
  אי-עמידה ביעדי גביית הארנונה ואי-אכיפת צווים בדבר חלוקת ההכנסות מארנונה שלא ממגורים (בסיסי צבא ואזורי תעשייה) - על פי נתוני הלמ"ס, ממוצע יחס גביית הארנונה למגורים בתשע הרשויות הבדואיות בנגב בשנת 2016 עמד על 24.4%, בעוד שבשאר 31 הרשויות בנגב על 78.6%. מ...
 • dislike
  ליקויים ביישוב תראבין א-ס'אנע (תראבין) - 20% מתושבי השבט מתגוררים מחוץ לתחום השיפוט של היישוב; בשנים שמאז הקמת היישוב הושחתו חלק מהתשתיות שנבנו בו - מגרש ספורט הוצת והושחת עד כי לא ניתן להשתמש בו; עבודות פיתוח, אספלט ותאורה בשכונה מסוימת הופסקו בשל איו...
 • like
  בחינת הישגי תוכנית החומש לשנים 2012 עד 2016 - נערך הליך מחקר מלווה לשם בחינת הישגי תוכנית החומש (3708) לשנים 2012 - 2016.

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  קביעת גורם מתכלל לטיפול באוכלוסייה הלא-יהודית בנגב - מומלץ כי המשרדים הממשלתיים, ובראשם משרד ראש הממשלה, האחראיים לטיפול באוכלוסייה הלא-יהודית בנגב יקבעו גורם מתכלל, אשר יהיה אחראי גם לתוכנית האסטרטגית, שתכלול את כל התחומים הרלוונטיים לטיפול באוכלוסייה...
 • [alt]
  יישום תוכניות החומש הרב-שנתיות - מומלץ כי משרד הכלכלה יעקוב אחר קבלת כלל הדיווחים הנדרשים מכלל המשרדים המשתתפים בתוכנית החומש על בסיס שנתי ואחר מיצוי כלל התקציבים על בסיס שוטף, תוך בחינת חסמים למימושם והצגת פתרונות לחסמים אלו. עוד מומלץ כי משרד הכלכלה...
 • [alt]
  טיוב נתוני הרישום של הבדואים בנגב - מומלץ כי משרד הפנים ורשות האוכלוסין יבחנו את המשך רישום מעמד ה"שבט" למול רישום לפי מקום מגוריו של התושב כמקובל לגבי כלל תושבי ישראל. זאת כדי לטייב את הנתונים הנוגעים למספר התושבים הגרים בתחומי השיפוט של כל אחד מהיישו...
 • [alt]
  אכיפת הצו בדבר חלוקת הכנסות - מומלץ לאכוף את הצו שקבע כללים בעניין חלוקת הכנסות מארנונה שלא למגורים בנוגע לרשויות שאינן עומדות ביעדיהן לגביית ארנונה עצמית, ולבחון את נושא הקמת הקרן לפיתוח הרשויות הבדואיות שלא עמדו בהתניית גביית הארנונה למגורים, כפי שהו...
 • [alt]
  היערכות לקיום סקרי הוצאות ומפקד אוכלוסייה בנגב - מומלץ כי הלמ"ס ייערך בשיתוף הגורמים הרלוונטיים, כגון רשות ההסדרה, לביצוע מיטבי של המפקד הקרוב בקרב האוכלוסייה הבדואית בדרום, תוך הפקת הלקחים הנדרשים מהמפקד הקודם והקצאת התקציב המתאים לכך. כמו כן, מומלץ ל...

סיכום

הפגנת משילותה של המדינה בכל חלקי הארץ מחויבת כחלק מהצורך להבטיח מתן שירותים תקינים וסדירים לכל תושביה באשר הם. 

דוח זה דן במכלול השירותים והתפקידים המוטלים על רשויות המדינה כחלק ממחויבותם כלפי תושביה באזור הנגב. מן הצד האחר עומדים אכיפת החוק ומילוי החובות המוטלות על התושבים. בהיעדרם של שני אלה נפגעת המשילות באופן ממשי.

לפי נתוני הלמ"ס, בסוף שנת 2018 מנתה האוכלוסייה הבדואית בנגב כ-268,000 איש, שהם כ-20% מכלל האוכלוסייה בו, אך לפי הנתונים העולים בדוח, שיעור מעורבותה באירועים הקשורים לפגיעה במשילות גבוה משמעותית. זאת בין היתר בנוגע לנושאי תעבורה, איכות הסביבה, תשלומי מיסים, פוליגמיה, תשלומי דמי חסות ופגיעה בתשתיות אזרחיות וצבאיות. 

בדוח זה הועלו ליקויים שעניינם ניהול מוניציפלי, ניהול משק המים והביוב, המאבק בפוליגמיה, התמודדות עם מקרים של ניצול לרעה של זכויות, הסעות תלמידים, אבטחת מוסדות חינוך, תשתיות התחבורה, קבלת נתונים מהאוכלוסייה לצרכים סטטיסטיים של הלמ"ס, גביית מיסים, היבטי איכות הסביבה, רווחה, בריאות ועוד.

על אף התקצוב הממשלתי מכוח החלטות הממשלה לאורך השנים בתוכניות חומש בהיקף של מיליארדי שקלים, שנועדו לצמצם את הפערים בין המגזרים, והקצאת תקציבים שוטפים לרשויות המקומיות והמועצות האזוריות הבדואיות בנגב, הפערים בין היישובים הבדואיים לשאר היישובים בנגב נותרו ניכרים. 

קידומה של האוכלוסייה הבדואית בנגב תלוי בתיאום בין כלל הגורמים הקשורים: רשות ההסדרה, משרד השיכון, הסיירת הירוקה, מינהל התכנון, יחידת האכיפה, אגף התקציבים במשרד האוצר, המטה הייעודי במשרד הכלכלה, רשות מקרקעי ישראל, משטרת ישראל, משרד הפנים, משרד המשפטים ועוד. 

הבדואים בנגב זכאים למסגרת כלכלית-חברתית שתאפשר להם להשתלב שילוב של ממש בחברה הישראלית. מיצובם כיום כקבוצה הענייה ביותר בישראל מטיל על ממשלת ישראל את האחריות לפעול להגברת המשילות בנגב כדי לאפשר לבדואים להיחלץ ממצבם ולהעניק להם, ובייחוד לדור הצעיר, את הכלים הדרושים ואת התשתיות הפיזיות כדי להתמודד בהצלחה עם אתגרי העתיד.