facebook

דוח שנתי 64ב

שער ותוכן ענייניםwordpdf
סוג הפרסום דוחות שנתיים
מספר קטלוגי 964B-2014
תאריך פרסום 10/3/2014
מספר ISSN 0334-9713

דוח הביקורת השנתי 64ב, המונח על שולחן הכנסת, עוסק בביקורת מערכת הביטחון במגוון תחומי האחריות והעיסוק שלה: כשירות ומוכנות מבצעית של צה"ל להגנת המדינה; ונושאים ארגוניים - במשרד הביטחון, בצה"ל, בארגון נכי צה"ל ובמשמר הגבול; כן ניתן דגש לשמירה על זכויות הפרט והציבור, הגנה על החלש ודאגה לציבור; וכן על נושאי שמירת איכות הסביבה הנוגעים למשרד הביטחון ולתעשיות הביטחוניות כדי להגן על בריאות הציבור.

*

בפתח הדוח נושאים הנוגעים לכשירות ומוכנות צה"ל להגנת המדינה. במסגרת זו נבדקו גם נושאים רגישים ביותר, שבשל שמירה על ביטחון המדינה יפורסמו בנושאים אלה רק פעולות הביקורת ותמצית הסיכום: נמצאו ליקויים בשייטת 13 - יחידת הקומנדו של זרוע הים, בתחום מאפייני ההפעלה הייחודית שלה, הפעלת הכוח ואבטחתו ובניין הכוח של היחידה. כמו כן נמצאו ליקויים במוכנות צה"ל ללחימה תחת תקיפה בחומרי לחימה כימיים. הדוח מציג גם את ליקויים חלקם מהותיים בהיערכות ובכשירות של צה"ל לגייס את כוחות המילואים בתנאים שבהם מתקיים ירי תלול מסלול על העורף, וההשלכות הנובעות מכך.

נושא מרכזי וחשוב הינו ההגנה על מתק...

הפרק המלא

word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • צבא ההגנה לישראל 
 • (צה"ל) - זרועות / חילות
 • צבא ההגנה לישראל (צה"ל)
 • (צה"ל) - אגף המבצעים (אמ"ץ)
 • (צה"ל) - אגף התכנון (אג"ת)
 • משרד הביטחון
 • משרד האוצר
 • משרד האנרגיה והמים
 • המטה לביטחון לאומי (מל"ל)

מילות מפתח

 • אימונים
 • אב"ך
 • חל"ך
 • זרוע היבשה
 • מרכז אב"ך
 • חיל האוויר
 • פיקוד הצפון
 • מפקדת קצין הנדסה ראשי
 • כשירות
 • מערך הגיוס
 • מילואים
 • שייטת 13
 • מפקדת חיל הים
 • היחידה
 • חיל הים
 • השייטת
 • ראש הממשלה
 • אבטחה
 • עבודת מטה
 • מתקני גז
 • שר הביטחון
 • תכנית ההגנה
 • אתרי קידוח
 • המים הכלכליים
 • אבטחה
 • עבודת מטה
 • מתקני גז
 • שר הביטחון
 • תכנית ההגנה
 • המים הכלכליים
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד הביטחון
 • משרד האוצר - אגף התקציבים
 • נציבות שרות המדינה
 • ארגון נכי צה"ל
 • משרד האוצר
 • משרד המשפטים
 • צבא ההגנה לישראל 
 • (צה"ל) - אגף התכנון (אג"ת)
 • המשרד לביטחון הפנים - משטרת ישראל
 • משטרת ישראל - משמר הגבול (מג"ב)
 • המשרד לביטחון פנים

מילות מפתח

 • עבודת מטה
 • אב"ם
 • אמ"ש
 • היועץ הכלכלי למערכת הביטחון
 • שינויים ארגוניים
 • איחוד אגפים
 • ביטול אגף
 • אגף השיקום
 • נכי צה"ל
 • בית הלוחם
 • התקשרויות
 • ספקים
 • תגמולי נכים
 • שיקום
 • פעילות בפריפריה
 • החזר הוצאות רכב
 • זרוע היבשה
 • ממד"ה
 • מדעי ההתנהגות
 • אג"ת
 • אכ"א
 • אט"ל
 • זרוע האוויר והחלל
 • תקציב
 • ארגון ותקינה
 • מילואים
 • פיקציות
 • מג"ב
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד הביטחון
 • צבא ההגנה לישראל (צה"ל)
 • משרד האוצר
 • משרד האוצר - אגף החשב הכללי
 • רשות ניקוז שרון
 • משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מילות מפתח

 • רשות הפטנטים
 • המדגמים וסימני המסחר
 • רשם הפטנטים
 • קניין רוחני
 • פטנט
 • זכות יוצרים
 • זכויות משדרים
 • אמצאה
 • נכסים בלתי מוחשיים
 • ידע
 • תמלוגים
 • תורות לחימה
 • סודות מסחריים
 • הוועדה לפיצויים ותמלוגים
 • העברת ידע לצד ג'
 • אכ"ס
 • אגף הנדסה ובינוי
 • מנה"ר
 • אמו"ן
 • מעקב ובקרה
 • חשבוניות
 • פיגורים
 • תשלומים
 • מינהלת מרחב התפר
 • המינהל האזרחי באיו"ש
 • מתפ"ש
 • הצפה
 • גדר ההפרדה
 • ניקוז
 • איו"ש
 • הרשות הפלסטינית
 • נחל שכם
 • צה"ל
 • המועצה האזורית
 • ועדת המוזיאונים
 • מוזיאונים
 • תפיסה
 • מדיניות להפעלה
 • צבאי - ממלכתי
 • בתי האוסף
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • רשות שדות התעופה
 • המשרד להגנת הסביבה
 • מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י)
 • משרד הביטחון
 • מתימו"פ - מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח
 • רפאל
 • רשות המים
 • משרד הבריאות

מילות מפתח

 • אט"ל
 • אג"ת
 • חיל האוויר
 • התע"א
 • פינוי הקרקע
 • מבנים ותשתיות
 • הסדר פינוי
 • זיהום
 • שיקום קרקע ומים
 • החזרת הקרקע
 • סקר-גז
 • זיהום הקרקע ומי התהום
 • שפכים
 • קידוחי מים
 • מכון דוד
 • קולחים
 • סקר היסטורי
 • רשיון עסק
 • ביוב
 • פרכלורט
 • פיקוח ובקרה
 • תקנות
word
pdf
word
pdf

הפרק המלא

word
pdf