facebook

שקיפות

 • הקוד האתי

  26/4/2017

  אפקטיביות הביקורת תלויה בראש ובראשונה בדוגמה האישית אותה מפגין מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. ככל שעולה קרנו המוסרי של מוסד הביקורת כך מתגבר אמון ...

   
 • דיווחים לפי חוק חופש המידע

  26/4/2017

  בעמוד זה תמצאו דוחות שמפרסם משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מדי שנה לפי חוק חופש המידע. הדוחות כוללים נתונים על פעולות המשרד, על בעלי תפקידים ועל ...

   
 • תכנית העבודה

  26/4/2017

  להלן תכנית העבודה השנתית של משרד מבקר המדינה:

   
 • תקציב המשרד

  26/4/2017

  הדוחות הכספיים והצעות התקציב של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור כפי שהוגשו לוועדת הכספים של הכנסת

   
 • יומן פגישות מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

  25/3/2018

  לצפייה ביומן פגישות מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור:

   
 • נסיעות לחו"ל

  26/4/2017

  להלן רשימת נסיעות לחו"ל במסגרת העבודה ולחיזוק הקשרים הדיפלומטיים ותדמיתה של מדינת ישראל בעולם

   
 • שכר ותנאי העסקה

  26/4/2017

  טבלאות שכר עובדים במשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור:

   
 • ביקורת ובקרה

  26/4/2017

  הביקורת הפנימית מבצעת בחינה והערכה אובייקטיבית של פעולות המינהל במשרד מבקר המדינה

   
 • החלטות על פטור ממכרז

  5/1/2014

  החלטות ועדת המכרזים של משרד מבקר המדינה על מתן פטור ממכרז:

   
 •