לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
סחר חוץ; מטענים; נמל; תחרות

רקע

לקריאת הקובץ הנגיש 


למשק הישראלי תלות גבוהה בסחר חוץ, וכ 98%- מסחר החוץ עובר דרך נמלי הים. בישראל פועלים ארבעה נמלי ים: נמלי חיפה ואשדוד, המופעלים על ידי חברות ממשלתיות - חברת נמל חיפה בע”מ (להלן חנ”ח), וחברת נמל אשדוד בע”מ (להלן - חנ”א), והנמלים הפרטיים אילת ומספנות ישראל. חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע”מ (להלן - חנ”י) אחראית לפיתוח התשתית הנמלית.


בהמשך להחלטת הממשלה לעודד תחרות בענף הנמלים ולהביא תועלות כלכליות למשק, בשנת 2021 צפויים להתחיל לפעול שני נמלים חדשים: נמל המפרץ סמוך לנמל חיפה ונמל הדרום סמוך לנמל אשדוד. הנמלים החדשים יאפשרו עגינת אוניות גדולות, יופעלו בטכנולוגיות מתקדמות, יעסיקו כוח אדם מצומצם יחסית, ויגרמו להסטת לקוחות רבים מהנמלים הקיימים אליהם. דוח זה מתמקד בבחינת ההיערכות של הנמלים הקיימים המופעלים ע”י חברות ממשלתיות לתחרות העתידית.

נתוני מפתח

 • 98%

  שיעור סחר החוץ העובר דרך נמלי הים

 • 59 מיליוני טונות

  סך תנועת המטענים בארבעת הנמלים בשנת 2018

 • 2.9 מיליון TEU

  סך תנועות המכולות בנמלים חיפה ואשדוד בשנת 2018 (TEU - Twenty-foot equivalent unit - יחידת מידה למכולות השווה לנפח של מכולה אחת שאורכה 20 רגל)

 • 15,300 TEU

  קיבולת האוניות שיכולות להיות מטופלות בנמל חיפה ובנמל אשדוד

 • 18,000 TEU

  קיבולת האוניות שיוכלו להיות מטופלות בנמל המפרץ ובנמל הדרום

 • 1 מיליארד ש״ח

  אומדן הנזק למשק שהוערך על ידי משרד האוצר בשל היעדר תחרות בענף הנמלים

 • 143 מיליון ש״ח

  ההפסד התפעולי הצפוי לנמל חיפה ולנמל אשדוד בשנת 2023 לפי תחזיות משרד האוצר

פעולות הביקורת

​בחודשים יולי 2018 עד פברואר 2019 בדק משרד מבקר המדינה את היערכותם של הגורמים השונים לקראת תחילת פעולתם של הנמלים החדשים, והתחרות הצפויה מהם לנמלים הקיימים. הביקורת נעשתה במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים (משרד התחבורה), ברשות הספנות והנמלים (רספ”ן), במשרד האוצר - באגף התקציבים, בחנ”י, בחנ”ח, בחנ”א וברשות החברות הממשלתיות.

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  השלמת תוכניות אסטרטגיות ועסקיות של חברות הנמל הממשלתיות הקיימות - חיפה ואשדוד - התעכבה. הדבר עלול להביא לכך שבמועד תחילת פעולת הנמלים החדשים, הנמלים הקיימים לא יהיו ערוכים לתחרות.
 • dislike
  חנ״י צמצמה את השקעותיה בנמלים הקיימים חיפה ואשדוד מכ-247 מיליון ש״ח בממוצע בשנים 2005 - 2010 לכ-32 מיליון ש״ח בממוצע בשנים 2011 - 2018. בשל כך ובהיעדר מקורות מימון חלופיים, ספק אם תתאפשר התאמת התשתיות בנמלים הקיימים לתחרות.
 • dislike
  טרם הוחל בהתאמת התשתיות של נמל חיפה לפקידתן של אוניות מכולה גדולות, ונראה שהפיתוח עלול להידחות אף לשנת 2033.
 • dislike
  קיים ספק בדבר יכולתה של חנ״א לעמוד בלוחות הזמנים להתאמת התשתיות של נמל אשדוד לקליטת אוניות גדולות במועד תחילת התחרות בשנת 2021.
 • dislike
  היעדר הסכמה על מכסת הפורשים מחנ״א וחנ״ח עלול לחשוף את החברות לסיכון, שלא תבוצע פרישה בהיקף שיבטיח את האיתנות הפיננסית של החברות ואת יכולתן להתייעל כנדרש.
 • dislike
  טרם הושלמה ההסדרה של העברת מחלקות הים בנמלי חיפה ואשדוד לחנ״י, שהיא תנאי לתחרות שוויונית בין מפעילי הנמלים השונים, הגם שחנ״י והנהלות חנ״ח וחנ״א קידמו את הנושא באופן משמעותי.
 • like
  טרם נחתם הסכם מקרקעין בין חנ״י לחברות הנמל חיפה ואשדוד, הגם שהטיפול בנושא נמשך זה 14 שנים. הסכם המקרקעין הוא תנאי הכרחי לקיום הסכם העקרונות ולהיערכות נמל חיפה לתחרות.
 • like
  עם תחילת פעולתם של נמלי הים החדשים - נמל המפרץ ונמל הדרום - בשנת 2021 עתידה להשתכלל תחרות אפקטיבית בענף נמלי הים בישראל ולהביא לתועלת כלל-משקית.
 • like
  נחתם הסכם העקרונות בין חנ״ח לעובדי הנמל, שעשוי לקדם, בין השאר, את היערכות החברה לתחרות הצפויה.
 • like
  נחתם הסכם בנושא התייעלות חנ״ח בתחומי כוח האדם, הגם שההסכם טרם מומש, ונמצא שהוא מבוסס על הסכם פרישה מרצון.

תרשים התקציר

השקעות חנ"י בשטחים הצהובים בחברות הנמל חיפה ואשדוד 2005 – 2018 (באלפי ש"ח ובמחירי דצמבר 2018)

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  משרד מבקר המדינה ממליץ למשרד התחבורה, חנ״י וחברות הנמל לבחון ולהכריע בדבר ההיערכות הנדרשת בתשתיות הנמלים, ובכלל זה העמקת נמל חיפה כדי לאפשר מתן שירות לאוניות בגדלים השונים. כמו כן, על כלל הגורמים לפתח ולאמץ מסגרת מתאימה למימון... המשך ההמלצה בקובץ המצורף
 • [alt]
  על חנ״ח, משרד התחבורה ומשרד האוצר לבחון מפעם לפעם את ההתייעלות הנחוצה בפעילות נמל חיפה - ובייחוד בהיבטי כוח האדם - ולוודא כי היקף הפורשים בפועל מספיק כדי להבטיח את עתידה הפיננסי של חברת הנמל.
 • [alt]
  על חנ״א והממונה על השכר במשרד האוצר להחיש את המשא ומתן להסכם התייעלות עם העובדים בחברה, כדי להביא לחיסכון בהוצאות החברה ולשפר את מצבה הפיננסי לקראת כניסת המתחרים הפרטיים.
 • [alt]
  בעת משא ומתן על הסכמים בנושא התייעלות בחברות ממשלתיות, ובכלל זה בתחום כוח האדם, על הנהלות החברות לקחת חלק פעיל.
 • [alt]
  בהמשך להסכם העקרונות אשר נחתם על ידי חברת נמל חיפה, על חנ״י ומשרדי האוצר והתחבורה להשלים את הצעדים הנדרשים לשם מילוי אותן התחייבויות הנובעות מהוראות הסכם העקרונות, שגופים אלה לקחו על עצמם, במסגרת מסמכי התחייבות שעליהם חתמו.

סיכום

​משרדי התחבורה והאוצר, חנ”י ורספ”ן והנהלות חברות נמלי חיפה ואשדוד טרם השלימו את היערכות הנמלים הקיימים לתחרות הצפויה בתחומים חיוניים - התאמת תשתיות הנמלים וכוח האדם. במועד תחילת פעילותם של הנמלים החדשים, בשנת 2021, תשתיות נמל חיפה לא יהיו מותאמות לקליטת אוניות מכולה גדולות, וקיים ספק בדבר מוכנותה של תשתית נמל אשדוד. נוכח אי-השלמת ההתייעלות בכוח האדם, חוסנן הפיננסי של חברות הנמל הקיימות עלול להיפגע, ובהתאם תיתכן פגיעה בתחרות אפקטיבית בין הנמלים השונים ובהשגת החיסכון בעלויות והשיפור ביעילות. יישום המלצות דוח זה יתרום לקידום התחרות בענף.