facebook

ראש הממשלה פנה למבקר המדינה בבקשה מחודשת לקבלת היתר לצורך מימון הוצאותיו המשפטיות

פרקליטי רוה"מ פנו לוועדת ההיתרים בבקשה מחודשת למימון הוצאות המשפט. המבקר אנגלמן החליט: הרכב חברי הוועדה לדיון בבקשה זו יכלול  2 שופטות בדימוס ונציג ציבור

פרקליטי ראש הממשלה עו"ד עמית חדד ועו"ד יוסי כהן פנו היום לוועדת ההיתרים בבקשה מחודשת למימון הוצאותיו המשפטיות של ראש הממשלה.

המבקר אנגלמן החליט: הרכב חברי הוועדה לדיון בבקשה זו יכלול 2 שופטות בדימוס ונציג ציבור

  • המבקר אנגלמן החליט למנות לדיון את שתי יושבות ראש ועדת ההיתרים, השופטות בדימוס נחמה מוניץ ושולמית דותן ולצדן נציג ציבור, מר ישראל תיק.

  • על פי נהלי ועדת ההיתרים, בקשת רוה"מ תועבר לחברי ועדת ההיתרים שיחליטו בדבר המשך הטיפול בבקשה והאם חל שינוי מהותי שאכן מצדיק דיון מחודש בנושא.

 

ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה היום, ה', למשרד מבקר המדינה בבקשה מחודשת לקבלת היתר לצורך מימון הוצאותיו המשפטיות.

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן החליט כי הרכב חברי הועדה יכלול את 2 יושבות ראש ועדת ההיתרים, השופטת בדימוס נחמה מוניץ (שופטת בית משפט מחוזי בדימוס וכיום בוררת ומגשרת במסגרת המשכן לבוררות ופתרון סכסוכים) והשופטת בדימוס שולמית דותן (נשיאת בית משפט השלום בדימוס) ולצדן נציג ציבור, מר ישראל תיק. 

יודגש כי הוועדה למתן היתרים פועלת ליד מבקר המדינה ואינה כפופה בהחלטותיה אלא למרות הדין. פעילויותיה של הוועדה וסמכויותיה מעוגנות בפרק ד' לכללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים. במסגרת עבודתה הוועדה רשאית לסרב למתן היתר לאי קיום כלל מהכללים, לתת היתר או לתת היתר מותנה, אם הדבר נראה לה מוצדק בנסיבות המקרה ותקין מבחינה ציבורית. עוד נקבע כי תוקף ההיתר לא יעלה על תקופת כהונת הממשלה. הכללים מעניקים לוועדה סמכות לבטל היתר או לשנותו בהתאם לנסיבות.