facebook

דרוש/ה סטודנט/ית עבור סיוע בעריכת מחקר משווה, איתור מידע ועיבוד נתונים בתחומי אכיפה, משפט, שיטור, כליאה וכיבוי אש בירושלים

מאפיינים

סוג המשרה:
משרת סטודנט/ית
סטטוס המשרה:
סגור
בתוקף עד:
21/11/2021 00:00
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:

מסמכים וטפסים להורדה

אין קבצים

תיאור המשרה

שימו לב, הגשת המועמדות הוארכה עד ליום 21.11.2021. ​

 

לאגף ו' שבמשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בירושלים דרוש/ה סטודנט/ית עבור סיוע בעריכת מחקר משווה, איתור מידע ועיבוד נתונים בתחומי אכיפה, משפט, שיטור, כליאה וכיבוי אש.

הסיוע המבוקש הוא בין היתר בהיבטים האלה:

  1. עריכת מחקר משווה בנושאי כיבוי אש, כליאה ושיקום, שיטור, אכיפה ומשפט בעולם.
  2. איתור נתונים מספריים ומדעיים ממחקרים בארץ ובעולם, סיוע בעיבוד נתונים, ניתוחם והצגתם באופן ויזואלי.
  3. סיוע נוסף באיתור מידע ונתונים אחרים לפי הצורך.

רקע כללי

משרד מבקר המדינה מקיים ביקורת בגופים כגון הרשות הארצית לכבאות והצלה, שירות בתי הסוהר ומשטרת ישראל. הביקורת כוללת בין היתר בחינת ההיבטים הנבחנים בביקורת בפעילות גופים בעלי מאפיינים דומים בארץ ובעולם, בחינת אפקטיביות, והצגת מידע על הפרמטרים המקובלים בעולם הרלוונטיים להשוואה.

הכישורים הנדרשים

  1. יכולת מחקרית מוכחת וניסיון מוכח של שנה לפחות בביצוע עבודות מחקר (יש לצרף מסמכים בדבר הגשת תזה, הגשת דוקטורט, או ניסיון כעוזר/ת מחקר).
  2. אנגלית ברמה גבוהה (עיקר המידע שיש לאסוף הוא באנגלית).
  3. היכרות עם תוכנת אקסל. היכרות עם תוכנתIDEA  תהיה יתרון.
  4. עמידה בלוחות זמנים, יכולת ניתוח של מידע רב, אמינות, חריצות ודייקנות.

תנאים מוקדמים

סטודנטים/ות לתואר ראשון ומעלה.

דרישות רצויות

לימודים לתואר שני ומעלה.

היקף ההעסקה: עד 96 שעות לחודש בהתאם לצורכי המשרד. על הסטודנט/ית להתחייב ל-60 שעות עבודה בחודש. בחופשות סמסטר ניתן יהיה להרחיב את מסגרת ההעסקה ל-120 שעות חודשיות.

התשלום: לפי שכר סטודנט, בתוספת החזר הוצאות נסיעה לפי תעריף התחבורה הציבורית.

תחילת ההעסקה: מיידית.

מקום העבודה: משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בירושלים.

תנאים נוספים: לא יתקבל מועמד לעבודה אם מועסק במשרד קרוב משפחה שלו, כהגדרתו בפסקה 13.3. בתקשי"ר.

זימון לריאיון יותנה במילוי טופס הצהרה בדבר קרובי משפחה המועסקים במשרד ובדבר ניגוד עניינים - שיישלח למועמדים שיוחלט לזמנם לריאיון. כל מועמד שקרוב משפחתו מועסק במשרד מבקר המדינה, מועמדותו תיבחן על פי כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית) התשס"ח-2007, ובהתאם לפרשנותם המקובלת במשרד מבקר המדינה.

על המועמדים לצרף להגשת המועמדות המלצות, אסמכתאות לתחומי הלימוד, גיליונות ציונים וקורות חיים. כמו כן רצוי לצרף עבודות קודמות שהוגשו בזיקה לנושאים שפורטו בהצעה זו.

למשרד שמורה הזכות לזמן לריאיון עד עשרה סטודנטים, ואין מצד המשרד התחייבות להעסיק מי מהפונים.

את הבקשות בצירוף המסמכים שפורטו לעיל יש להעביר בתוך שבועיים (עד 21.11.2021) לכתובת Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' שמרית להב, רכזת מיון וגיוס משאבי אנוש, ולציין "עבור משרת סטודנט/ית לאגף ו' - לשכת ירושלים".