facebook

דרוש/ה סטודנט/ית למשפטים - לשכת חיפה

מאפיינים

סוג המשרה:
משרת סטודנט/ית
סטטוס המשרה:
סגור
בתוקף עד:
02/08/2022 00:00
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:

מסמכים וטפסים להורדה

אין קבצים

תיאור המשרה

לנציבות תלונות הציבור שבמשרד מבקר המדינה בחיפה דרוש/ה סטודנטים/ות לתואר ראשון (שנה שנייה ואילך) או שני במשפטים לעבודה מאתגרת ומעניינת עם תחושת סיפוק ושליחות בחברה נעימה. 

נציבות תלונות הציבור עוסקת בבירור תלונות הציבור על גופי השלטון ומוסדות המדינה.

העבודה המוצעת כוללת עבודה משפטית ומשרדית המסייעת לבירור תלונות הציבור, לרבות קבלת קהל.

כישורים נדרשים: גישה שירותית, אמינות, חריצות, דייקנות ויכולת התבטאות טובה מאד בעברית בכתב ובעל פה.    

היקף ההעסקה: עד 96 שעות חודשיות. בחופשות סמסטר ניתן יהיה להרחיב את מסגרת ההעסקה ל-120 שעות חודשיות בהתאם לצרכים ובאישור מנהל/ת האגף שבו יועסק הסטודנט/ית. על הסטודנט/ית להתחייב ל-60 שעות עבודה בחודש לפחות.  

שעות העבודה הן גמישות ובלבד שיהיו בין השעות: 17:00-08:00.

הסטודנט/ית יהיה/תהיה זכאי/ת, בין השאר, לימי היעדרות בשכר עבור ימי מחלה, ימי חופשה, ימי בחינה וימי בחירה.

תנאי שירות נלווים לשכר: הסטודנט/ית יהיה/תהיה זכאי/ת, בין היתר, להפרשות לקופת גמל לקצבה על פי בחירתו/ה, להפרשות לקרן השתלמות על פי בחירתו/ה, לקצובת הבראה ולקצובת ביגוד  והכל בהתאם לכללי העסקת סטודנט החלים במשרד מבקר המדינה.  

התשלום: לפי שכר סטודנט, בתוספת החזר הוצאות נסיעה לפי תעריף תחבורה הציבורית.

תחילת ההעסקה: מיידית.

משך ההעסקה המירבי הוא עד לקבלת תעודת הזכאות לתואר בכפוף לצרכי המשרד או עד 5 שנים לכל היותר.

מקום העבודה: משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, רח' חסן שוקרי 12 חיפה

תנאים נוספים: לא יתקבל מועמד לעבודה אם מועסק במשרד קרוב משפחה שלו, כהגדרתו בפיסקה 13.3. בתקשי"ר. זימון לראיון יותנה במילוי טופס הצהרה בדבר קרובי משפחה ובדבר ניגוד עניינים - שיישלח למועמדים שיוחלט לזמנם לראיון. 

על המועמדים/ות לצרף לבקשתם/ן גיליון ציונים אחרון. מועמד/ת שלא יצרף/תצרף אישור לימודים או גיליון ציונים לא יוזמן/ תוזמן לראיון. למשרד שמורה הזכות לזמן לראיון עד 8 סטודנטים/ות  שמקורות החיים שלהם/ן והנספחים שצירפו לרבות גיליון הציונים עולה כי הם המתאימים ביותר למשרה. בקביעת זהות המועמדים/ות שיוזמנו לראיון, יביא המשרד בחשבון ממוצע ציונים, מעורבות חברתית וניסיון קודם בעבודה בתחומי עיסוק דומים לאלו של נציבות תלונות הציבור. 

המועמדים/ות  שיזומנו ירואיינו ע"י ועדה שתבחר את המתאימים/ות לאיוש המשרות.

את הבקשות אליהן יצורפו קורות חיים מפורטים, גיליונות ציונים יש להעביר עד ליום 2.8.22 למייל  Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' גרציה בסלי, רכזת משאבי אנוש ולציין "עבור משרת סטודנט  למשפטים בנציבות תלונות הציבור בלשכת חיפה".