facebook

נתונים על תלונות

פירוט הנתונים לשנת 2017

בשנת 2017 התקבלו בנציבות 12,822 תלונות על גופים נילונים ועוד 751 תלונות על גופים שהנציבות אינה מוסמכת לברר תלונות עליהם, ובסך הכל 13,573 תלונות.

3,680 (29%) מהתלונות היו על מוסדות מדינה: המוסד לביטוח לאומי, משטרת ישראל, צה"ל, מערכת בתי המשפט, רשות האוכלוסין וההגירה, רשות האכיפה והגבייה, רשות מקרקעי ישראל ומוסדות אחרים.

3,209 (25%) מהתלונות היו על גופי השלטון המקומי: רשויות מקומיות - עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות - ועדים מקומיים וגופים מוניציפליים אחרים, כגון ועדות מקומיות לתכנון ולבנייה, איגודי ערים ותאגידי מים וביוב.

3,498 (27%) מהתלונות היו על משרדי ממשלה ובכלל זה גופי הסמך שלהם.

2,435 (19%) מהתלונות היו על גופים ציבוריים אחרים: חברות תשתית ותחבורה, מוסדות חינוך ומדע, קופות חולים ועוד.

751 תלונות הוגשו על גופים שהנציבות אינה מוסמכת לברר תלונות בעניינם, כגון בנקים וחברות טלפון.

מבין כלל הגופים שלפחות ב-100 נושאי תלונות שהוגשו עליהם התקבלה החלטה לגופו של עניין:

446 נושאי תלונות הוכרעו על חברת דואר ישראל בע"מ, מתוכן 74.2% תלונות מוצדקות.

209 נושאי תלונות הוכרעו על רשות המסים בישראל, מתוכן 47.9% תלונות מוצדקות.

270 נושאי תלונות הוכרעו על משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, מתוכן 39.6% תלונות מוצדקות.

225 נושאי תלונות הוכרעו על משרד הבריאות, מתוכן 38.7% תלונות מוצדקות.

222 נושאי תלונות הוכרעו על רשות האוכלוסין וההגירה, מתוכן 36.9% תלונות מוצדקות.

114 נושאי תלונות הוכרעו על חברת החשמל לישראל בע"מ, מתוכן 35.1% תלונות מוצדקות.