לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

הקדמה

 

פתח דבר

טקס הדלקת המשואות המתקיים מידי שנה, משנת 1950, בהר הרצל בירושלים, הוא הטקס הממלכתי הרשמי המציין את סיום יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה והפותח את אירועי יום העצמאות. הטקס מעלה על נס את הישגי המדינה ואזרחיה, וכן את אחדות העם.

הטקס לציון 70 שנות עצמאות למדינה היה חגיגי במיוחד, והוא נחוג במתכונת מורחבת ומטבע הדברים עורר עניין רב בקרב הציבור. אזרחים רבים אף ביקשו להיות נוכחים בטקס עצמו ולמצער בחזרות הגנרליות שקדמו לו. במשרד מבקר המדינה התקבלו תלונות הנוגעות לאופן הקצאת ההזמנות לטקס, ובעקבות כך הוריתי להתחיל בביצוע ביקורת בעניין בלא דיחוי. זאת על מנת שיהיה סיפק בידינו לפרסם את הדוח עוד לפני יום העצמאות ה-71 כדי שהמלצותיי לתיקון הליקויים ייושמו החל מטקס זה.

במוקד ביקורת זאת עמדו ההליכים המינהליים של בחירת מדליקי המשואות בטקס לציון 70 שנה למדינת ישראל ואופן חלוקת ההזמנות לטקס ולחזרות הגנרליות שקדמו לו. עניין רגיש ומעורר טענות מן הציבור. הביקורת העלתה כי הליך בחירת מדליקי המשואות בוצע בחלקו באופן החורג מהתקנון לבחירת מדליקי המשואות, וכי גם אופן הקצאת ההזמנות היה לקוי ולא התיישב עם כללי מינהל תקין. ההזמנות לא חולקו באופן מוסדר ובהתאם לכללים מחייבים אלא על פי נוהג רב-שנים, וחלקן הוקצו לבעלי תפקידים, יודעי דבר ומקורביהם, על חשבון הציבור הרחב. מפליאה העובדה שבחלוף 70 שנה ממועד קום המדינה עדיין לא נקבעו כללים להקצאת ההזמנות.

טיוטת דוח הביקורת נשלחה למשרד התרבות והספורט (להלן - משרד התרבות) בסוף ינואר 2019. משרד התרבות הודיע כי יפעל לתיקון התקנון לבחירת מדליקי המשואות ולהקמת ועדה ציבורית אשר תבחן היבטים ערכיים ומוסדיים באופן חלוקת ההזמנות לטקס הדלקת המשואות ולטקסים רשמיים אחרים ותמליץ על מתכונת ראויה והוגנת לחלוקתן. יש מקום שמשרד התרבות ישלים פעולות אלה ללא דיחוי.

יוסף חיים שפירא, שופט (בדימ')

מבקר המדינה

ונציב תלונות הציבור

ירושלים, ניסן התשע"ט

אפריל 2019

תוכן העניינים