facebook

הודעה על חופשה מרוכזת

הודעה על חופשה מרוכזת לרגל יציאה לחופשת חג הפסח מיום שישי 30.3.18 ועד יום שישי 6.4.18

הלשכות של משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור תהיינה סגורות לרגל יציאת העובדים לחופשה מרוכזת בחג הפסח התשע"ח, מיום שישי 30.3.18 עד יום שישי 6.4.18 (ועד בכלל).


במקרים דחופים ניתן לפנות טלפונית:

בירושלים:  050-6232880

בתל אביב:  050-6232662

בחיפה:  050-6232870
           
נציבות תלונות הציבור - במקרים דחופים הנוגעים לטיפול בתלונות הציבור ניתן יהיה להתקשר אל הפלאפון: 050-6232669
בין השעות 9.00 - 12.00.