facebook

הארכת מועדים להגשת דוחות למבקר המדינה

המועד להגשת החשבונות והדוחות הכספיים לתקופת הבחירות לכנסת ה-23 ולתקופה השוטפת  1.10.19-31.3.20 למבקר המדינה - עד ליום 31 במאי 2021

 

לפי החלטת ועדת הכספים של הכנסת מיום 8.3.21, הוארך המועד להגשת החשבונות והדוחות הכספיים לתקופת הבחירות לכנסת ה-23 ולתקופה השוטפת  1.10.19-31.3.20 למבקר המדינה - עד ליום 31 במאי 2021.
על כל אחת מהסיעות והרשימות להגיש למבקר המדינה את הדוחות הרלבנטיים לגביה במועד האמור.