facebook

קול קורא לארגונים חברתיים להגיש הצעה לשיתוף פעולה עם נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מזמין גופים העוסקים במיצוי זכויות, להגיש הצעה לשיתוף פעולה עם נציבות תלונות הציבור

 מסמכים מצורפים:

קול קורא - הצעה לשיתוף פעולה

טופס הגשת מועמדות לקול הקורא

שימו לב:

המועד להגשת הבקשה במסגרת הקול הקורא הוארך עד ל – 31.12.2019.


ומועד מתן הודעת המשרד בדבר אישור או דחייה הוארך עד ל- 2.2.2020.

 

רקע כללי

נציבות תלונות הציבור (להלן - הנציבות) היא יחידה במשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור העוסקת בבירור תלונות הציבור בתוקף הסמכויות שהוקנו לה בחוק מבקר המדינה, התשי"ח 1958- [נוסח משולב].

הייעוד שחרתה הנציבות על דגלה הוא לשמש כתובת אובייקטיבית, מקצועית ונגישה לבירור תלונות מכל אדם לשם הבטחת זכויותיו ולמען קידום שירות ציבורי יעיל והוגן לחברה על כלל רבדיה.

אחת ממטרותיה העיקריות של הנציבות היא להנגיש את שירותיה לתושבי הפריפריה החברתית והגיאוגרפית בישראל, בין היתר באמצעות קבלת תלונה בעל פה מאנשים המתגוררים באיזורים אלה, המתקשים לפנות לנציבות באמצעים אחרים.

על מנת לקדם מטרה זו מבקשת הנציבות לשתף פעולה עם גופים העוסקים במיצוי זכויות, בפרט כאלה שלשכותיהם פרוסות ברחבי הארץ.

במסגרת שיתוף הפעולה בין הנציבות ובין גופים אלה יגיעו עובדי הנציבות אחת לשבוע ללשכות של הגופים האמורים לצורך הסברה וכן לצורך קבלת תלונות מאנשים המעוניינים להגיש תלונה לנציבות, לרבות מהפונים לאותו גוף.

אנו מקווים ששיתוף הפעולה יביא לכך שהשירות שנותנת הנציבות לאוכלוסיות הזקוקות לקידום יהיה יעיל ונגיש.

לגוף אשר ייבחר במסגרת הקול הקורא תשולם תמורה בסך 750 ש"ח עבור העמדת חדר אחד במשרדיו באחד מימי השבוע, אחת לשבוע, לצורך קבלת התלונות.

מובהר כי ככלל, משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ישאף לכך שעובדיו יגיעו אחת לשבוע ללשכות הגוף האמור, אך העניין מסור לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד והוא אינו מתחייב לקיים מספר ביקורים מינימלי בלשכות אלה.


תנאי סף להגשת מענה לקול הקורא

מדובר בגוף ללא כוונת רווח, לרבות בתאגיד הרשום כחברה לתועלת הציבור או כעמותה.
תאגיד הרשום כחברה לתועלת הציבור או כעמותה יידרש להמציא אישור תקף לניהול תקין מרשות התאגידים ואת תעודת רישום התאגיד.

הגוף לא יהיה מזוהה עם מגמה פוליטית או עם מפלגה כלשהי.
 
הגוף יהיה בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בפעילות הנוגעת לקידום זכויות חברתיות ולמימושן.

ימונה איש קשר אשר יעמוד בקשר עם נציגי משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור לצורך קידום הפרויקט.
תינתן עדיפות לגוף המחזיק בחמש לשכות לפחות ביישובים הנכללים באשכול 1 - 4 במדד החברתי-כלכלי של יישובי ישראל לפי הפרסום האחרון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

הפרטים שיש לכלול בהצעה

רקע על הגוף ועל פעילותו החברתית, לרבות פירוט בדבר ניסיונו בקידום ובמימוש של זכויות חברתיות.
 
פרטי איש קשר מטעם הגוף.

הליך בחינת ההצעה

לאחר הגשת המסמכים המשרד ידון בהצעות, יבחן אותן ויאשר או ידחה את ההצעה על פי תנאי הקול הקורא בהתאם לאיכותה. לצורך קבלת ההחלטה המשרד רשאי לבקר בלשכות הגוף שבהן אמורה להתקיים קבלת הקהל מטעם עובדי הנציבות.

להלן יפורט אופן החישוב של ציון האיכות של ההצעה:
 

30% מציון האיכות ייקבע על פי מספר הלשכות שמחזיק הגוף ביישובים שנכללים באשכול 1 - 4 במדד החברתי-כלכלי של יישובי ישראל, לפי הפרסום האחרון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לעניין זה, גוף שמחזיק בחמש לשכות כאמור, יקבל את הציון המרבי.

30% מציון האיכות יינתן על בסיס ריאיון עם נציגי הגוף.

30% מציון האיכות ייקבע על פי איכות המשרדים שיציע הגוף להעמיד לרשות הנציבות והתאמתם לצרכי הנציבות.

10% מציון האיכות ייקבע על פי ניסיונו של הגוף בפעילות הנוגעת לקידום ולמימוש של זכויות חברתיות - יובאו בחשבון הן מספר שנות הניסיון והן איכות הניסיון.

מובהר כי המשרד רשאי להחליט, לפי שיקול דעתו הבלעדי, שלא לקבל כל הצעה או לבטל קול קורא זה.

המשרד רשאי לקבוע יותר מזוכה אחד לצורך מתן השירות, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי.

תקופת ההתקשרות תהיה שנה אחת, והמשרד יהיה רשאי להאריך את ההתקשרות בשנה נוספת ולכל היותר בשנתיים.

לאחר בחירת זוכה, תחילת ההתקשרות מותנית בעמידה בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 לעניין התקשרות עם גוף ציבורי, ומילוי תצהירים כנדרש.

תהליך הגשת הצעה למענה לקול הקורא

יש למלא את טופס הגשת הבקשה לשיתוף פעולה ולהגישו באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני ntz2000@mevaker.gov.il, עד ליום ה - 31.12.2019. הטופס מצורף להלן.

הודעת המשרד בדבר אישור או דחייה של ההצעה לשיתוף פעולה במסגרת הקול קורא תימסר עד לתאריך ה - 2.2.2020.
לשם קבלת מידע נוסף ניתן לפנות בדואר האלקטרוני לכתובת: ntz2000@mevaker.gov.il.

 

מסמכים מצורפים:

קול קורא - הצעה לשיתוף פעולה

טופס הגשת מועמדות לקול הקורא

 קישורים רלוונטיים: