facebook

תלונות נכים על אי-קבלת תגי נכה לצמיתות ממשרד התחבורה

בעקבות פניית נציבות תלונות הציבור למשרד התחבורה קבע המשרד אמות מידה למתן תגי נכה לצמיתות

בנציבות תלונות הציבור התקבלו תלונות רבות של נכים שביקשו לקבל תג חניה לנכה לצמיתות. המתלוננים טענו כי הם  סובלים ממגבלות בריאותיות כרוניות שאין סיכוי שיחלימו מהן, אולם משרד התחבורה מאשר להם תג נכה לתקופות קצובות של שלוש שנים בלבד שבסיומן הם נדרשים להוכיח בכל פעם מחדש את זכאותם לקבלת התג. בין הפונים היו  אדם קטוע רגל,  אדם הסובל ממחלת ריאות מתקדמת שבגינה הוא אינה יכול להתהלך יותר ממספר צעדים, ועוד.

בירור התלונות העלה כי משרד התחבורה לא קבע אמות מידה למתן תגי נכה לצמיתות, וכי בקשות לקבלת תג נכה לצמיתות נבחנות על ידי רופאים שונים של אגף הרישוי במשרד התחבורה, כאשר, ללא אמות מידה אחידות, מחליט כל רופא בהתאם לשיקול דעתו הרפואי. 

נציבות תלונות הציבור פנתה בעניין ליועצת המשפטית של משרד התחבורה, ובעקבות כך כינס המשרד ועדה רפואית שקבעה אמות מידה רפואיות ברורות ואחידות להקניית זכאות לתג חניה לנכה לצמיתות. כיום אפוא נבדקת כל בקשה לקבלת תג נכה לצמיתות לפי אמות המידה הללו.