facebook

קובץ דוחות ביקורת לשנת 2011, התשע“ב

שער ותוכן ענייניםwordpdf
סוג הפרסום דוחות שנתיים
מספר קטלוגי 2011/961/C
תאריך פרסום 12/12/2011
מספר ISSN 0334-9713

בשנים האחרונות הוגדל היקף הפעילות של משרד מבקר המדינה, והדבר בא לידי ביטוי, בין היתר, בהעמקת הביקורת ובהרחבת היקף ומספר הדוחות העוסקים בנושאים רבים ומגוונים. בקובץ דוחות זה מצאנו לנכון לרכז מספר דוחות ביקורת שהוכנו בשנה החולפת.

הדוחות הכלולים בקובץ זה עוסקים בנושאים שונים, וביניהם: היבטים של הליכי סגירת תיקי חקירה מחוסר עניין לציבור על ידי המשטרה ופרקליטות המדינה; פעולות המשרד להגנת הסביבה וגופים נוספים לצורך שיקום נחלים וטיהורם; הליכי הקצאת מענקים לרשויות המקומיות על ידי משרד הפנים באמצעות מענקי שר, מענקים מיוחדים ותוספות למענק האיזון; היבטים בתפקוד הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים; בדיקה רוחבית של נושא פעילותן של ועדות פנים משרדיות ובין-משרדיות בשירות המדינה; מעקב אחר הטיפול באתר קבר רבי שמעון בר יוחאי (רשב"י) וניהולו; הפעולות הנערכות לשיפור התחרות במשק הדלק ולפיתוח תשתית של יבוא דלקים מזוקקים דרך נמל חיפה; התנהלות מכון התקנים הישראלי; והיבטים בפעילותה של לשכת עורכי הדין בישראל.

כמו קודמיו, בשנים האחרונות, משקף גם דוח זה את הטמעת עקרונות הביקורת שאומצו במשרד מבקר המדינה: ביקור...

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד הבינוי והשיכון
 • משרד הבריאות
 • משרד האוצר
 • משרד הרווחה והשירותים החברתיים
 • משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 • משרד הפנים
 • משרד התעשייה, מסחר ותעסוקה
 • משרד המשפטים
 • המשרד לביטחון פנים
 • המשרד להגנת הסביבה
 • נציבות שרות המדינה
 • מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י)
 • המוסד לביטוח לאומי
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • המשרד לביטחון הפנים - משטרת ישראל
 • משרד המשפטים - פרקליטות המדינה
 • המשרד להגנת הסביבה
 • משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 • משרד האוצר - אגף התקציבים
 • הרשות הממשלתית למים ולביוב
 • הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
 • משרד הפנים
 • הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
 • משרד האוצר
 • משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 • נציבות שרות המדינה
 • רשות העתיקות
 • מגן דוד אדום בישראל בע"מ
 • איגוד ערים לשרותי כבאות גליל עליון המזרחי והגולן
 • המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים
 • משרד ראש הממשלה
 • משרד התיירות
 • המועצה האזורית מרום הגליל
 • משרד התשתיות הלאומיות
 • הרשות להגבלים עסקיים
 • תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ
 • חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ
 • רשות החירום הלאומית (רח"ל)
 • המשרד להגנת העורף
 • עיריית חיפה
 • מכון התקנים הישראלי
 • משרד התעשייה, מסחר ותעסוקה

מילות מפתח

 • חלוקת עבודה
 • מדיניות
 • היועץ המשפטי לממשלה
 • הליך פלילי
 • העמדה לדין
 • ניקוז
 • שיקום אקולוגי
 • סילוק זיהומים
 • בריכות דגים
 • סדרי עדיפויות
 • קולחים
 • מענק איזון
 • מערכת מידע
 • מענק "רזרבת השר"
 • משטרה
 • תשתית תחבורתית
 • מימון פרוייקטים
 • בטיחות
 • תפקידים בכירים
 • ביקורת פנים
 • שופטי תעבורה
 • הקדשות
 • בנייה בלתי חוקית
 • תחזוקת מבנים
 • משק הדלק
 • חוות גז
 • ניגוד עניינים
 • התקשרויות
 • תקני איכות
 • תו תקן
 • בדיקות תקן
 • גירעון
 • בדיקות ייבוא
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • לשכת עורכי הדין בישראל
 • קרן הגמלאות של עורכי הדין בישראל בע"מ

מילות מפתח

 • עורכי דין (עו"ד)
 • השתלמויות
 • סיוע משפטי
 • ביקורת פנים
 • שיפוט משמעתי
 • התמחות
 • ועדת אתיקה
word
pdf

הפרק המלא

word
pdf