facebook

פרסום דוח נציב תלונות הציבור מס' 40

דוח נציב תלונות הציבור מס' 40, הוא ביטוי מובהק למדיניות שני הדגלים של מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור: דגל ההגנה על זכויות האדם ובכלל זה הזכויות החברתיות והכלכליות של האוכלוסיות החלשות בחברה ודגל המאבק בשחיתות הציבורית ולמען טוהר המידות

 נציבות תלונות הציבור - דוח שנתי 40 לשנת 2013

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, הגיש את הדוח השנתי מס' 40 לשנת 2013 של נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה, ליושב-ראש הכנסת ח"כ יולי (יואל) אדלשטיין וליושב-ראש הועדה לענייני ביקורת המדינה ח״כ אמנון כהן.  

דוח נציב תלונות הציבור מס' 40, הוא עוד ביטוי מובהק למדיניות שני הדגלים של מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור.

דגל ההגנה על זכויות האדם ובכלל זה הזכויות החברתיות והכלכליות של האוכלוסיות החלשות בחברה -  נציב תלונות הציבור כ"סוכן הזכויות החברתיות".

דגל המאבק בשחיתות הציבורית ולמען טוהר המידות – כאשר ההגנה על חושפי השחיתות היא אחד הכלים המרכזיים בנושא זה. במשך השנה נתן נציב תלונות הציבור 9 צוו הגנה (המספר הגבוה ביותר מאז 2011). לאחר שנחתם הדוח ניתנו עוד 3 צווים.

ההגנה על חושפי שחיתות כוללת חיפוש מקום עבודה חלופי עבורם, כדי להתמודד גם עם התגובה המסתייגת של עמיתיהם לעבודה וכן הידוק שיתוף הפעולה עם הרשות להגנה על עדים. כמו כן מונה צוות בראשות מנהל נציבות תלונות הציבור עו"ד הלל שמגר, לגיבוש מתכונת לטיפול מקיף בחושפי שחיתות. בעקבות עבודת הצוות גובשה הצעת חוק ממשלתית למתן סיוע משפטי לחושפי שחיתות בלי קשר למצבם הכלכלי.

אשר להגנה על זכויות האדם תוך מתן דגש לאוכלוסיות חלשות, הדוח מייחד פרק לטיפולה של הנציבות באוכלוסיות הקשישים. הגידול הניכר בשיעור הקשישים החיים בישראל והשיעור הגבוה של הקשישים החיים בתנאי מצוקה, מחייבים את הרשויות לטפל באוכלוסייה זו במלוא הרגישות ולעשות כל שביכולתן להגן על זכויותיה.

פרק נוסף עוסק בטיפולה של הנציבות בתלונות של אסירים ועצירים.

נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה ביססה את מעמדה ככתובת המרכזית עבור כלל הציבור. בשנת 2013 הוגשו לה 14,637 תלונות, כאשר השנה התאפיינה בכך שיש גידול בשיעור התלונות המוצדקת אשר הגיע לכ-32%. שיעור הגבוה בהרבה מהמקובל בעולם. יש לזכור כי שיעור התלונות המוצדקות הוא למעשה גדול יותר, שכן לא נכללו בו תלונות רבות שבירורן הופסק משום שהעניין בא על תיקונו. נתונים אלה מצביעים על איכות השירות שמקבל הציבור מהרשויות השונות.

להלן כמה מבוקרים שמספר התלונות עליהם הוא הרב ביותר:

• המוסד לביטוח לאומי

• משטרת ישראל

• משרד המשפטים

• נשרד האוצר

• משרד התחבורה

• רשות השידור

להלן כמה גופים שבלטו גם השנה ששיעור התלונות המוצדקות עליהם היה גבוה במיוחד ובהם:

• חברת דואר ישראל – כ-% 56.

• רשות השידור – כ-55%

• משרד ראש הממשלה – כ-52%

• משרד התחבורה – כ-49%

• עיריית לוד – כ-49%

• משרד החינוך – כ-47%

כדי להקל על מגוון רחב של אוכלוסיות להגיע לנציבות תלונות הציבור, מתרכז חלק ניכר מהפעילות בלשכות הפועלות בפריפריה: לשכת באר-שבע, לשכת לוד, לשכת נצרת- נצרת עילית, לשכת קריית-שמונה. לשכות אלה פועלות בנוסף ללשכות המרכזיות, בירושלים, תל-אביב וחיפה. פעילותן של הלשכות בפריפריה נועדה בעיקר לאפשר לאוכלוסיות החלשות להגיש תלונות בשפת המתלוננים. ולשם כך מועסקים בהן עובדים דוברי שפות שונות, ובהם רוסית, ערבית ואמהרית.

לקריאת הדוח