facebook

דברי פתיחה

מובילים את השקיפות במגזר הציבורי

דבר המבקר

אחד מהיעדים שקבעתי עם כניסתי לתפקיד הוא הגברת הנגישות של משרד מבקר המדינה לציבור ושיתוף הציבור בעבודת הביקורת.

כשם שאנו דורשים מהגופים המבוקרים להתנהל בשקיפות בכל פעולותיהם, אנו נדרשים לכך בעצמנו, ולכן החלטתי לתת פומבי לפעולות המתבצעות במשרדנו, בבחינת "נאה דורש נאה מקיים". במסגרת זו החלטנו לקדם את הפרויקט "מובילים את השקיפות במגזר הציבורי", שמטרתו להגביר את החשיפה של הציבור לעשייה של משרדנו, נוסף על פרסום דוחות הביקורת ודוחות נציב תלונות הציבור.

השקיפות היא תנאי הכרחי למינהל תקין והיא חשובה ליעילות המהלכים המתבצעים במשרדנו, ולחיזוק אמון הציבור בו.

בהזדמנות זו אני מבקש להודות למנכ"ל המשרד מר אלי מרזל ולצוות לשכתו על הובלת הפרויקט והוצאתו אל הפועל.


דבר המנכ"ל

אחד מיעדי מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, הוא לתת פומביות לעבודת המשרד ולפעול בשקיפות למען הגשמת זכות הציבור לדעת וחופש הביטוי. ממצאי הביקורת ובירור התלונות מוגשים לכנסת ומתפרסמים ברבים. ובכל זאת, פעולות רבות מתבצעות במשרד ואינן מוצאות ביטוי פומבי באופן מוסדר ושוטף והמידע עליהן אינו נגיש לציבור.

הפרויקט "מובילים את השקיפות במגזר הציבורי" הוא מהלך יזום שמטרתו לחשוף לפני הציבור את פעילותו של המשרד שאינה מוצאת ביטוי בדוחות המבקר שמתפרסמים מפעם לפעם.

פרויקט השקיפות מבוסס על כמה הנחות יסוד: הראשונה בהן היא שמבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ועובדי משרדו הם נאמני הציבור ושליחיו, ולכן עליהם לתת דין וחשבון על מעשיהם. לפיכך, הפעולות הנעשות במסגרת עבודת המשרד ומסמכים שונים הנכתבים בו - כל עוד אינם חסויים על פי דין - צריכים להתפרסם לציבור. ההנחה השנייה היא ששקיפות מבטיחה פיקוח ובקרה על פעולות הרשות המינהלית. באופן זה הופך הציבור לגורם מבקר נוסף של פעולות מינהל מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, וכך מקבלת ביטוי קביעתו של השופט האמריקאי לואיס ברנדייס (Louis Brandeis) ולפיה "אור השמש הוא המטהר הטוב ביותר ואור המנורה הוא השוטר היעיל ביותר". ההנחה השלישית היא שכיבוד זכות הציבור לדעת היא תנאי לקיומו של שיח ציבורי וחופש ביטוי.

לפיכך יפעל המשרד לפרסום מדורג של מרבית מסמכי המשרד, וזאת בהתאם להוראות כל דין. הציבור מוזמן לקרוא ולהתרשם, ובכל שאלה ניתן לפנות אל המשרד:

למעבר לדף כתובות, טלפונים ושעות קבלה