facebook

משרד מבקר המדינה בוחן התקשרות עם מר דן נתניהו, מפיץ ומדריך בלעדי לתוכנת IDEA

מאפיינים :

מספר המכרז:
-
סטאטוס:
סגור
בתוקף עד:
30/08/2020 00:00
סוג:
כוונה להתקשרות מול ספק אחד
יחידה מפרסמת:
הדרכה

תיאור

משרד מבקר המדינה בוחן התקשרות עם מר דן נתניהו, מפיץ ומדריך בלעדי לתוכנת  IDEA לשם קבלת השירותים הבאים:

העברת סדרת סדנאות חשיפה לתוכנת IDEA שמטרתן היכרות עם כלים כמותיים בסיסיים ומתקדמים בתוכנה לביצוע ניתוח אפקטיבי בדגש על אירועי ביקורת ועבודה עצמאית.

ההתקשרות המבוקשת היא התקשרות עם ספק יחיד על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993.

היקף ההתקשרות הוא עד 14,040 ₪ בשנה (כולל מע"ם).

תקופת ההתקשרות: 31.12.2020 -2.9.2020

להלן מובאת חוות הדעת של בעל הסמכות המקצועית לעניין מעמדו של הספק הנ"ל כגוף היחיד שמשווק את המוצר דלעיל.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לתת את השירותים האמורים מוזמן לפנות למשרד מבקר המדינה בכתב ולהודיע לו את זהותו וזאת לא יאוחר מיום ה 30.8.20 הפנייה תהיה למר ערן צדוק בדוא"ל: eran_zad@mevaker.gov.il.​