facebook

תכנית "נציבות בקהילה" לקידום ההגנה על זכויותיהן של אוכלוסיות ראויות לקידום

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור אנגלמן השיק את תכנית "נציבות בקהילה" לקידום ההגנה על זכויותיהן של אוכלוסיות ראויות לקידום

  • צוותים של נציבות תלונות הציבור ייצאו לשטח, יפגשו "פנים מול פנים" עם תושבי הפריפריה ויעודדו אותם לממש את זכויותיהם ובמידת הצורך להגיש תלונה.

  • הקמת מערך הסתייעות במתנדבים דוברי שפות שונות (אמהרית, רוסית, ערבית).

  • שיתוף הציבור ימקד את עבודת משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בסוגיות המהותיות "בעיני הציבור". 

 

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן, בכובעו כנציב תלונות הציבור, ממשיך ביישום מתווה ביקורת המדינה הרואה חשיבות רבה  במיקוד עבודת הביקורת ובירור התלונות בסוגיות המהותיות "בעיני הציבור". במסגרת כך, אנגלמן השיק את תכנית "נציבות בקהילה" לקידום ההגנה על זכויותיהן של אוכלוסיות ראויות לקידום. מטרת התכנית להרחיב את הפעילות של לשכות נציבות תלונות הציבור ביישובי הפריפריה וזאת כדי לעודד את האזרחים לעמוד על זכויותיהם ובמידת הצורך להגיש תלונה. המבקר אנגלמן השיק את התכנית בכנס השנתי של נציבות תלונות הציבור שהתקיים ביום ג' שעבר במרכז שלווה בירושלים. הכנס בהובלת מנהלת הנציבות, ד"ר עו"ד אסתר בן חיים, יעסוק בהיבטים שונים של הגנה על זכויות חברתיות בישראל.

נציבות תלונות הציבור מטפלת בכ- 14,000 תלונות מדי שנה בנושאים מגוונים הנוגעים לפגיעה בזכויותיהם של המתלוננים על ידי רשויות השלטון וגופים ציבוריים. מנתוני הנציבות עולה כי שיעור התלונות בקרב קבוצות שונות בפריפריה החברתית –כלכלית ובכלל זה החברה הערבית, הקהילה האתיופית, הקהילה החרדית ועוד נמוך משמעותית משיעורם באוכלוסייה. מיעוט התלונות נובע, בין היתר, ממגוון חסמים, בהם: קשיי שפה,  חוסר מודעות לזכויות, חוסר אמון ברשויות, חוסר נגישות למערכות מחשוב ועוד.

תכנית "נציבות בקהילה" תפעל להרחבת עמדות קבלת הקהל של נציבות תלונות הציבור ביישובים שונים בפריפריה, וקידום מפגשים "פנים מול פנים" שבהם התושבים יוכלו להיפגש ישירות עם נציגי נציבות תלונות הציבור, להיוועץ עימם ובמידת הצורך להגיש תלונה בעל פה. הרחבת הפעילות תעשה על ידי הקמת מערך מתנדבים, 'נאמני הנציבות להנגשת זכויות', דוברי שפות שונות (אמהרית, רוסית, ערבית) המכירים מקרוב את הבעיות שעימן מתמודדת האוכלוסייה. המתנדבים וכן עובדי הנציבות יפגשו את התושבים במוקדי קבלת קהל של ארגונים חברתיים ויחלקו להם עלונים ודפי מידע בנושאים חברתיים.

לצורך כך, במסגרת הכנס הנציבות אף תשיק "קול קורא" לארגונים חברתיים בפריפריה לקידום שיתוף הפעולה בין אותם ארגונים ובין נציבות תלונות הציבור. בעקבות פיילוט מוצלח שבוצע על ידי לשכת לוד סבורים בנציבות שהעמקת שיתופי פעולה עם ארגונים חברתיים תנגיש את הנציבות בצורה מיטבית לאוכלוסיות הראויות לקידום.

במשרד המבקר מדגישים שעם כניסתו לתפקיד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור חרת אנגלמן על דגלו לפעול לקידום ולמצוי זכויותיהן של אוכלוסיות המתגוררות בפריפריה החברתית והגאוגרפית במדינת ישראל. במסגרת כך, המבקר הנחה על העמקת ביקורות השטח, קידום ימי עיון (ימי אוריינטציה), סיורים ותצפיות במשרדי הממשלה וברשויות המקומיות, ביקור במוקדי קבלת קהל וחלוקת שאלונים לציבור על טיב השירות הניתן להם. שיתוף הציבור יקדם את ההגנה על האוכלוסיות ראויות לקידום וימקד את עבודת משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בסוגיות המהותיות "בעיני הציבור".