facebook

עבודת הביקורת בעידן של מאגרי מידע ממוחשבים, מחשבים ניידים וגישה לדואר אלקטרוני

מבקר המדינה אנגלמן הסדיר בשת"פ עם היועמ"ש מנדלבליט את נהלי עבודת ביקורת המדינה בדגש על מערכות מידע ממוחשבות

מסמכים רלוונטיים:
נוהל הסדרת עבודת ביקורת המדינה

  • בעקבות השינויים הדיגיטליים, מבקר המדינה מתניהו אנגלמן והיועמ"ש אביחי מנדלבליט הסדירו את הליך איתור מידע ומסמכים של גופים ציבוריים ואופן מסירתם לביקורת המדינה, תוך שמירה על זכויות המבוקרים.

  • הנוהל גובש באופן מושכל על מנת לאפשר גישה לכלל המידע הדרוש לקיומה של ביקורת אפקטיבית ומצוינת, תוך הבטחת זכויותיהם ופרטיותם של עובדי המדינה.

  • שיתוף הפעולה בין הגופים הסדיר את קיומה של ביקורת מודרנית המתאימה עצמה לשינויים הטכנולוגיים והאתגרים הנובעים ממנה.

  • הנוהל מסדיר היבטים שלביקורות על מערכות המידע ואיתנותן (ביקורת IT)

 

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן: "אני רואה חשיבות בחיזוק ומיסוד קשרי מבקר – מבוקר. השינויים הדיגיטליים הצריכו אותנו לעדכן את נהלי עבודת הביקורת ולהסדיר אל מול הגופים המבוקרים כללים, שמחד, יבטיחו שילוב של כלי ביקורת מתקדמים וגישה לכלל מאגרי המידע וחומרי הבדיקה הרלוונטיים, ומאידך יאפשרו לקיים את הליך הביקורת בדרך מכבדת ובונה, תוך שמירה על אתיקה מקצועית בממשקים מול הגופים המבוקרים ועל זכויות הפרט. אני מודה ליועץ המשפטי לממשלה על שיתוף הפעולה ולצוות המקצועי במשרד המבקר עם השלמת גיבוש הנוהל".

היועמ"ש אביחי מנדלבליט: "קיומה של ביקורת מדינה יעילה ומתקדמת, היא ערובה חשובה לקיומו של מינהל תקין ויעיל, החותר כל העת לשיפור השירות לאזרח. אני מברך על השלמת המלאכה לליבון הסוגיות המשפטיות הרבות לגבי פרשנות הדין ויישומו בהקשר המורכב של חומרי ביקורת המוחזקים במדיה הדיגיטלית. כל זאת, באופן המבטיח ביקורת אפקטיבית תוך שמירה על זכויות עובדי המדינה"

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן והיועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט מברכים על נוהל משותף שנחתם השבוע, אשר נועד להסדיר את הליכי האיתור של מידע ומסמכים המצויים במערכות המידע של הגופים המבוקרים, בדגש על מערכות מידע ממוחשבות. בעידן הממוחשב עיקר המידע הנוגע לרשויות השלטון מצוי במאגרי מידע ממוחשבים ולא בארכיבים ובמסמכים מודפסים כבעבר. היבט זה מציב אתגר מורכב בפני צוותי הביקורת של משרד מבקר המדינה, שכן יכולתם של צוותי הביקורת לגבש דוחות ביקורת מקצועיים, תקפים ותורמים לעבודת הגופים המבוקרים - מותנה בנגישות למידע המצוי במערכות הממוחשבות.

הנוהל החדש נועד להבטיח כי בפני צוותי הביקורת של משרד מבקר המדינה יעמוד כל המידע הרלוונטי לצורך גיבוש הדו"ח שיפורסם לציבור. החתימה על הנוהל משקפת את החתירה לבצע ביקורת אפקטיבית, עצמאית ובלתי תלויה, וכל זאת בדרך מקצועית, סדורה ומכבדת ומתוך שאיפה לספק ערך מוסף ממשי לעבודת רשויות השלטון בישראל. הנוהל יאפשר למשרד המבקר למלא את תפקידו בעידן הממוחשב בהתאם לסמכויות שניתנו לו בחוק ותוך שימוש בכלי ביקורת מתקדמים.

יחד עם זאת, הנוהל מדגיש כי בעת עבודת הביקורת, יפעיל מבקר המדינה את סמכויותיו בריסון, בסבירות ובמידתיות, וייתן תשומת לב לזהירות מפני פגיעה בזכות לפרטיות של עובדי הגופים המבוקרים.

מעיקרי הליך ההסדרה:

• הביקורת תיעשה בתיאום מראש עם הגוף המבוקר, כך שהגוף המבוקר יוכל לארגן את המידע על פי צרכי הביקורת והנחיות משרד מבקר המדינה.

• הליך האיתור ייעשה על ידי הגוף המבוקר על פי הנחיותיו של עובד משרד המבקר ועל פי שיקול דעתו המקצועי.

• תשומת לב מיוחדת ניתנה להגנה על מידע אישי של העובד, אשר יש להפרידו מחומרי הביקורת המקצועיים, אשר נמסרים לבחינת מבקר המדינה. כך למשל, ניתן דגש למצבים של מאגרי מידע נרחבים וכן של חומרי ביקורת אשר שמורים במסגרת דואר אלקטרוני ממשלתי.

• הובהר כי במסגרת הביקורת החשובה הנדרשת כיום ביקורות בתחום מערכות המידע ואיתנותן, לרבות תחום הסייבר ו- IT, יש להקפיד שלא לפגוע בקבצי מקור ובמערכות עצמן.

• הנוהל אף מסדיר מנגנון ליישוב מחלוקות על דרך שיח פתוח ושיתוף פעולה בין מוסד מבקר המדינה לגופים המבוקרים.

• בתום 18 חודשים מכניסתו של הנוהל לתוקף, ייבחן אופן יישומו על מנת להפיק לקחים ולהמשיך לשפר את פעולת הביקורת ושיתוף הפעולה הדרוש מצד משרדי הממשלה.

מסמכים רלוונטיים:

נוהל הסדרת עבודת ביקורת המדינה