facebook

מכרז פומבי 25/2020 - מנהל/ת יישומים - מערכות מינהל (מערכות לניהול משאבים ארגוניים) באגף מערכות מידע (משרה אחת)

מאפייני המכרז

מספר המכרז:
25/2020
סטאטוס:
סגור
בתוקף עד:
30/07/2020 00:00
סוג משרה:
למילוי משרה פנויה
יחידה מפרסמת:
משאבי אנוש

מאפייני המשרה

תואר המשרה:
מנהל/ת יישומים - מערכות מינהל
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:

מסמכים וטפסים להורדה

תיאור המכרז

המועד המקורי להגשת מועמדות שפורסם היה כ' בתמוז התש"ף, 12.7.2020. בשל משבר הקורונה יידחה  המועד וניתן יהיה להגיש מועמדויות עד ל- ט' באב התש"פ, 30.7.2020.

לשם הנוחות נוסח המכרז בלשון זכר, אולם הוא מיועד לנשים ולגברים כאחד.

למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (להלן - המשרד) דרושים מועמדים למילוי משרה בלשכת המשרד בירושלים.

במכרז זה "תואר" משמעו תואר אקדמי מוכר כהגדרתו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958.

מכרז פומבי 25/2020 - מנהל/ת יישומים - מערכות מינהל (מערכות לניהול משאבים ארגוניים) באגף מערכות מידע (משרה אחת)

המשרה: מנהל/ת יישומים - מערכות מינהל.

תנאים מוקדמים:

על המועמדים למלא אחר כל הדרישות שלהלן:

  1. להיות בעלי תואר אקדמי ממוסד מוכר בהנדסת תוכנה או במדעי המחשב או לחלופין להיות בעלי תואר אקדמי בהנדסת תעשייה וניהול או במנהל עסקים או בכלכלה או בלוגיסטיקה עם לימודי תעודה וקורסים בתחום המחשוב ממוסדות מוכרים בישראל– מכללות, אוניברסיטאות ומכוני הכשרה מקצועית בהיקף 300 שעות לפחות.


  2. להיות בעלי הכשרה מצטברת בתחום ניהול פרויקטים או ניתוח מערכות בהיקף של 80 שעות לפחות.


  3. להיות בעלי ניסיון של שלוש שנים לפחות, בחמש השנים שקדמו למועד פרסום המכרז, בהובלת  פרויקטים להקמת מערכות ניהול משאבים ארגוניים בסביבת סאפ, המשרתות 100 משתמשים לפחות, או באחריות לתחזוקה והמשך הפיתוח של מערכות כאלו.

תיאור התפקיד:

אחריות לפעולתה התקינה והמשך פיתוחה של מערכת ניהול המשאבים הארגוניים המשרדית, המבוססת על תוכנת סאפ, ושל המערכות הנלוות לה - מערכת הנוכחות, מערכת השכר ועוד; התפקיד כולל הפעלת של הגורמים המקצועיים האחראים להמשך פיתוח המערכת ולשירותי התחזוקה והתמיכה בה; מיפוי ותכלול דרישות משתמשים - אפיון השינויים והשיפורים הנדרשים ובקרת ביצועם והטמעתם על ידי הגורמים המקצועיים, תכנון וביצוע של מהלכי הקמת מודולים חדשים וגרסאות חדשות למודולים ולרכיבים חדשים; ניטור ובקרת פעילות התחזוקה השוטפת של המערכת ומתן שירותי התמיכה בה; הפעלת צוותי הפיתוח והתחזוקה; כתיבה ובקרה של מסמכי יזום, תכניות עבודה ומסמכים טכניים שונים; דיווח שוטף לבעלי העניין השונים; ניהול תיעוד ותצורת המערכת; תיאום פעילות כלל הגורמים מעורבים בתפעול המערכת, לרבות משתמשים, צוותי הפיתוח והתחזוקה, ספקי תוכנה ואינטגרטורים חיצוניים וכן צוות אגף מערכות מידע.

כישורים נדרשים:

יכולת תכנון, ארגון ובקרה, יכולת ייזום והנעה; יכולת ניהול מו"מ; יכולת לפתור בעיות; יכולת קבלת החלטות; תקשורת בינאישית טובה ויכולת עבודה בצוות; יכולת התבטאות טובה בעל פה ובכתב; שירותיות, מחויבות, אמינות ואחריות ברמה גבוהה; ידיעת השפה העברית על בוריה וידיעת השפה האנגלית ברמת הבנה וכתיבה של תוכן מקצועי; שליטה בתוכנות ובכלי משרד ממוחשב, אוריינות טכנולוגית גבוהה ללימוד טכנולוגיות חדשות. 

המעוניינים להגיש מועמדות למשרה ימלאו טופס הגשת מועמדות (מדף 2115), בצירוף קורות חיים, רישיון מקצועי, המלצות לפי דרישה, אישורים על ניסיון בעבודה מקצועית (טופס 106 - אם המועמד שכיר, תעודת עוסק מורשה - אם המועמד עצמאי, תלושי שכר להשלמת חודשי/שנות הניסיון), שמות ופרטים של ממליצים וכן, תמונה שצולמה בשנה האחרונה. את הפניות יש לשלוח במרוכז בדואר האלקטרוני לכתובת Jobs@mevaker.gov.il ולציין בכותרת את מספר המכרז. את הפניות יש להעביר לא יאוחר מיום 30/7/2020.

מידע נוסף לגבי מכרזים
דף מידע למועמד
טופס הגשת מועמדות