facebook

דרוש/ה סטודנט/ית - לשכת ירושלים

מאפיינים

סוג המשרה:
משרת סטודנט/ית
סטטוס המשרה:
סגור
בתוקף עד:
11/11/2019 00:00
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:

מסמכים וטפסים להורדה

אין קבצים

תיאור המשרה

במודעות דרושים למשרות סטודנטים, בלשכות ירושלים, באר שבע ולוד שפורסמו ביום 25.9.19, נפלו טעויות סופר: 

  1. המשרות מיועדות גם לסטודנטים הזכאים לתואר ראשון מוכר ולומדים לתואר ראשון נוסף ולסטודנטים הזכאים לתואר שני ולומדים לתואר שני נוסף. 

  2. על הסטודנט להתחייב ל-65 שעות עבודה בחודש, ולא כפי שנכתב. 


לנציבות תלונות הציבור שבמשרד מבקר המדינה בירושלים דרוש סטודנט לתואר ראשון או שני בתקשורת לעבודה מאתגרת ומעניינת עם תחושת סיפוק ושליחות בחברה נעימה.

נציבות תלונות הציבור עוסקת בבירור תלונות הציבור על גופי השלטון ומוסדות המדינה.

העבודה המוצעת כוללת עבודה המסייעת לבירור תלונות הציבור, לרבות סיוע בפרסום עבודת הנציבות וקבלת קהל.

כישורים נדרשים: אוריינות דיגיטלית, גישה שירותית, אמינות, חריצות, דייקנות ויכולת התבטאות טובה מאד בעברית בכתב ובעל פה.

היקף ההעסקה: עד 120 שעות חודשיות. על הסטודנט להתחייב ל-  65 שעות עבודה בחודש לפחות.

שעות העבודה: שעות העסקה הן גמישות ובלבד שיהיו בין השעות: 08:00-17:00.

התשלום: לפי שכר סטודנט, בתוספת החזר הוצאות נסיעה לפי תעריף תחבורה הציבורית.

תחילת ההעסקה: מיידית.

משך העסקה המירבי הוא עד לקבלת תעודת הזכאות לתואר בכפוף לצרכי המשרד.

מקום העבודה: משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, רח' מבקר המדינה 2 ירושלים.

על מועמדים העומדים להתחיל את שנת לימודיהם הראשונה לצרף אישור על קבלתם ללימודים. על יתר המועמדים לצרף לבקשתם גיליון ציונים אחרון. מועמד שלא יצרף אישור לימודים או גיליון ציונים לא יוזמן לראיון. למשרד שמורה הזכות לזמן לראיון עד 8 סטודנטים שממוצע ציוניהם הוא הגבוה ביותר מבין המועמדים.

זימון לראיון יותנה במילוי טופס הצהרה בדבר קרובי משפחה ובדבר ניגוד עניינים - שיישלח למועמדים שיוחלט לזמנם לראיון. כל מועמד/ת שיש לו/לה קרוב משפחה אשר מועסק במשרד מבקר המדינה, מועמדותו/מועמדותה תיבחן על פי כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית) התשס"ח-2007 ובהתאם לפרשנותם המקובלת במשרד מבקר המדינה.

המועמד/ת שיזומן ירואיין ע"י ועדה שתבחר את המתאים/ה לאיוש המשרה.

את הבקשות אליהן יצורפו קורות חיים מפורטים, גיליונות ציונים יש להעביר תוך 21 ימים (עד ליום 11.11.19) למייל  Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' שמרית להב, רכזת מיון וגיוס ולציין "עבור משרת סטודנט/ית לתקשורת לנציבות תלונות הציבור - לשכת ירושלים".

 

* המשרות מיועדות לגברים ולנשים.

** המשרה מיועדת גם לסטודנטים הזכאים לתואר ראשון מוכר ולומדים לתואר ראשון נוסף ולסטודנטים הזכאים לתואר שני ולומדים לתואר שני נוסף.